Link Search Menu Expand Document
 1. AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH Z INSERT NEXO PRO DO BASELINKER
 2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 3. Połączenie z Baselinker
 4. Dane do połączenia do Nexo
 5. Kategorie produktów w BaseLinker do synchronizacji
 6. Synchronizacja stanów magazynowych
 7. Wskaż rodzaje asortymentów do synchronizacji
 8. Jak chcesz przetwarzać produkty, które można kompletować?
 9. Sumuj stany z wybranym polem własnym
 10. Weryfikuj stan minimalny na podstawie pola własnego
 11. Efekt końcowy pracy integracji:

AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH Z INSERT NEXO PRO DO BASELINKER

Integracja umożliwia automatyczną synchronizację stanów magazynowych z Subiekt nexo PRO do magazynu w BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

NXO_CAI_COM_STC_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt nexo PRO
 • Wolna licencja Sfery Subiekta w czasie rejestracji
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym)
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM
 • system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2017 (lub 2014 dla systemów starszych niż Windows 8) dostarczana jest wraz z systemem.

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Dane do połączenia do Nexo

Funkcja ta służy do połączenia integracji z Subiektem nexo PRO.

Nexo_connection
Połączenie z Subiekt nexo PRO (VER_RTM_v100.0)

Pierwsze pytanie dotyczy wersji integratora(aplikacji “Sellintegro dla Nexo”). Jeżeli jest to 3.5.4.0, lub wyższa wersja, to nie ma potrzeby wpisywania danych do logowania w tej sekcji. Wystarczy zaznaczyć pole obok pytania i dane zostaną zaciągnięte z integratora. Wersję Integratora można sprawdzić uruchamiając go (aplikacja “Sellintegro dla nexo) i kontrolując wersję w górnym pasku okna.

Integrator
Wersja integratora (SellIntegroForNexo v3.5.11.0)

Jeżeli klient posiada starszą wersję integratora, to musi wypełnić dane z poniższego formularza. Dane można znaleźć w programie serwisowym przeznaczonym dla Subiekta nexo PRO. Nazwa Bazy danych jest nazwą podmiotu z programu serwisowego.

Login_Nexo1
Nazwa serwera (32.1.0.4025)

Login_Nexo2
Nazwa bazy danych (32.1.0.4025)

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów należy upewnić się, że wszystkie wpisane dane są poprawne.

Kategorie produktów w BaseLinker do synchronizacji

Funkcja ta służy do określenia z jakiej kategori produkty w BaseLinkerze mają mieć zaktualizowane stany.

Zastosowanie

Z tej funkcji korzystaja osoby, które posiadają wiele kategorii produktów w magazynie BaseLinkera i chcą aktualizować stany tylko części z nich.

Konfiguracja scenariusza

Input_category
Produkty w określonej kategorii (VER_RTM_v100.0)

Konfigurując tę sekcję można wybrać “wszystkie” co oznacza, że integracja zaktualizuje produkty z wszystkich kategorii. Można także określić wybraną kategorię lub kategorie. Po wybraniu drugiej możliwości trzeba wpisać identyfikatory określonych kategorii, które można znaleźć w BaseLinkerze. Identyfikatory kategorii oddzielamy wyłącznie przecinkiem (bez spacji).

Identyfikator kategorii produktow w BaseLinkerze można znaleźć przechodząc przez Magazyn BaseLinker -> Kategorie i po naciśnięciu w określoną kategorię przechodzimy do listy produktów z tej kategorii. Na samym końcu linku widnieje id wybranej kategorii. W tym przykładzie jest to “273314”.

Product_category_st1
Identyfikator kategorii - krok piewszy(17.02.2021)

Product_category_st2
Identyfikator kategorii - krok drugi(17.02.2021)

Wynik działania

W wyniku skonfigurowania tej funkcji zaktualizowane zostaną wyłącznie stany produktów należących do określonych kategorii.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z działaniem tej funkcji lub jej niepoprawnym funkcjonowaniem należy upewnić się, że podane identyfikatory istnieją w BaseLinkerze i że są one dobrze od siebie oddzielone. Można to sprawdzić kierując się wskazówkami w sekcji “Konfiguracja scenariusza”.

Synchronizacja stanów magazynowych

Funkcja ta służy do określenia z jakiego magazynu w Subiekt nexo PRO mają być pobierane stany produktów.

Zastosowanie

Z tej funkcji korzystają osoby, które posiadają więcej niż jeden magazyn w Subiekcie nexo PRO.

Konfiguracja scenariusza

Warehouse
Określenie magazynów do pobierania stanów (VER_RTM_v100.0)

W konfiguracji trzeba wpisac symbole magazynów, z których mają być pobierane stany. Wpisany ma być wyłącznie symbol, a nie nazwa, lub subbol+nazwa magazynu. W przypadku potrzeby wpisania kilku magazynów trzeba je oddzieliś wyłącznie przecinkiem(bez spacji). Symbole magazynów można znaleźć w Subiekcie nexo PRO:

Nexo_warehouse
Symbol magazynu w Subiekt nexo PRO (32.1.0.4025)

Wynik działania

Integracja zsynchronizuje stany produktów z określonych magazynów. Jeżeli produkt jest na dwóch magazynach, to stan w BaseLinkerze zostanie zaktualizowany do sumy stanów tego produktu z obu magazynów.

Rozwiązywanie problemów

Należy upewnić się, że podany symbol magazynu istnieje w Subiekcie nexo PRO i że jest to wyłącznie symbol, ale nie np. nazwa. W Subiekcie nexo PRO magazyn jest przedstawiony jako “SYMBOL NAZWA”, np “MAG Gówny” - w tym przypadku symbol to “MAG”.

Wskaż rodzaje asortymentów do synchronizacji

Funkcja ta służy do określenia rodzaju asortymentu z Subiekta nexo PRO, który będzie miał aktualizowany stan w BaseLinkerze.

Konfiguracja scenariusza

Assortment_type
Symbol rodzaju asortymentu z Subiekt nexo PRO (VER_RTM_v100.0)

Należy wpisać symbol rodzaju asortymentu. Znaleźć je można w Subiekcie nexo PRO poprzez wejście w zakładkę “asortyment” i w filtrowaniu po rodzaju można sprawdzić symbole wszystkich rodzajów asortymentu.

Assortment_type_nexo_st1
Symbol rodzaju asortymentu w Subiekt nexo PRO - krok pierwszy(32.1.0.4025)

Assortment_type_nexo_st2
Symbol rodzaju asortymentu w Subiekt nexo PRO - krok drugi (32.1.0.4025)

Wynik działania

Zaktualizowane zostana stany produktów wyłącznie z określonych rodzajów asortymentu.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że symbole rodzajów asortymentu rozdzielone są wyłącznie przecinkiem, np. “TW,KT”.

Jak chcesz przetwarzać produkty, które można kompletować?

Funkcja ta służy do określenia sposobu przetwarzania produktów będącymi kompletami.

Konfiguracja scenariusza

Set_processing
Przetwarzanie kompletów (VER_RTM_v100.0)

Z możliwych trzech opcji należy wybrać jedną. Pierwsza opcja oznacza przesyłanie stanów kompletów bez dodanego stanu, który może zostać skompletowany ze składowych kompletu, które są na magazynie. Druga opcja oznacza przesłanie stanów, które jesteśmy w stanie skompletować ze składowych, które są na magazynie. Trzecia opcja oznacza sumę stanów kompletów na magazynie i stanów kompletów, które można skompletować z asortymentu będącego na magazynie.

Wynik działania

Przyjmując, że na magazynie jest 10 kompletów i dodatkowo można skompletować 6 kolejnych kompletów, to wybierając punkt pierwszy przesłany zostanie stan 10, punkt drugi - stan 6, a punkt trzeci - stan 16.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że wybrana opcja odpowiada naszym założeniom. Przykładowo w momencie wybrania opcji nr 2 może się zdażyć, że do BaseLinkera trafi stan “0” pomimo tego, że na magazynie posiadamy komplety, ale nie posiadamy składowych tego kompletu.

Sumuj stany z wybranym polem własnym

Funkcja ta służy do przesyłania stanu produktu do magazynu BaseLinkera powiększonego o określoną liczbę, która jest wpisana w pole własne tego produktu w Subiekcie nexo PRO.

Konfiguracja scenariusza

Stock_sum
Zwiększanie przesyłanego stanu o określoną wartość (VER_RTM_v100.0)

Możliwe są dwie opcje do wyboru. Po wybraniu pierwszej funkcja ta nie będzie używana. Po wybraniu drugiej należy wpisać identyfikator pola własnego asortymentu z Subiekta nexo PRO.

Identyfikator ten można znaleźć po wyszukaniu “pola własne”, wybraniu “Popraw” po przyciśnięciu prawym przyciskiem myszy na “Asortyment” i sprawdzeniu Id pola własnego, które będzie używane w tej funkcji.

Custom_field_st1
Odszukanie Id pola własnego - krok pierwszy (32.1.0.4025)

Custom_field_st2
Odszukanie Id pola własnego - krok drugi (32.1.0.4025)

Sum_stock_st3
Odszukanie Id pola własnego - krok trzeci (32.1.0.4025)

Funkcja ta używa zaawansowanych pól własmnych, czyli tych poniżej standardowych. Jeżeli nie ma tam żadnej pozycji, to trzeba stworzyć takie pole własne. Wystarczy wpisać nazwę (najlepiej intuicyjną, np. “Dodaj do stanu”), wybrać Typ na “liczba całkowita” i jeżeli jest taka potrzeba, to można ustalić wartość domyślną. “Id” pola własnego może być niewidoczne. W celu uwidocznienia Id trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na określone pole i przejść przez “Operacje na liście” do “Konfiguracja listy”. W kolejnym oknie trzeba włączyć widoczność Id.

Custom_field_st4
Uwidocznienie Id pola własnego - krok pierwszy (32.1.0.4025)

Custom_field_st5
Uwidocznienie Id pola własnego - krok drugi (32.1.0.4025)

Poza wpisaniem Id wybranego zaawansowanego pola własnego do scenariusza konfiguracyjnego należy wiedzieć jak konfigurować te pole przy każdym jednym asortymencie. W tym celu trzeba poprawić wybrany asortyment i ustawić wartość określonego pola własnego.

Custom_field_st6
Ustawienie wartości pola własnego asortymentu - krok pierwszy (32.1.0.4025)

Sum_stock_st7
Ustawienie wartości pola własnego asortymentu - krok drugi (32.1.0.4025)

Wynik działania

Po ustawieniu pola własnego przesyłany stan będzie powiększany o wartość z pola własnego. Przykładowo na stanie może być 10 produktów, ale z racji wpisania Id pola własnego, którego wartość to 1, integracja prześle do BaseLinkera stan równy 11.

Rozwiązywanie problemów

Problemy może generować używanie tej funkcji w przypadku braku asortymentu. W takim przypadku może dojść do zamówienia towaru, którego nie ma po stronie Subiekta nexo PRO i nie jest on dostępny, aby szybko uzupełnenić magazyn. Należy się upewnić, że funkcja ta odpowiada naszym założeniom i nie będzie w przyszłości generować przekłamanych danych po stronie BaseLinkera.

Weryfikuj stan minimalny na podstawie pola własnego

Funkcja ta służy do przesyłania stanu produktu nie mniejszego niż minimalna wartość stanu, którą można określić w polu własnym tego produktu w Subiekcie nexo PRO.

Konfiguracja scenariusza

Min_stock
Ustawienie stanu minimalnego (VER_RTM_v100.0)

Możliwe są dwie opcje do wyboru. Po wybraniu pierwszej funkcja ta nie będzie używana. Po wybraniu drugiej należy wpisać identyfikator pola własnego asortymentu z Subiekta nexo PRO.

Custom_field_st1
Odszukanie Id pola własnego - krok pierwszy (32.1.0.4025)

Custom_field_st2
Odszukanie Id pola własnego - krok drugi (32.1.0.4025)

Min_stock_st3
Odszukanie Id pola własnego - krok trzeci (32.1.0.4025)

Funkcja ta używa zaawansowanych pól własmnych, czyli tych poniżej standardowych. Jeżeli nie ma tam żadnej pozycji, to trzeba stworzyć takie pole własne. Wystarczy wpisać nazwę (najlepiej intuicyjną, np. “Stan minimalny”), wybrać Typ na “liczba całkowita” i jeżeli jest taka potrzeba, to można ustalić wartość domyślną. “Id” pola własnego może być niewidoczne. W celu uwidocznienia Id trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na określone pole i przejść przez “Operacje na liście” do “Konfiguracja listy”. W kolejnym oknie trzeba włączyć widoczność Id.

Custom_field_st4
Uwidocznienie Id pola własnego - krok pierwszy (32.1.0.4025)

Custom_field_st5
Uwidocznienie Id pola własnego - krok drugi (32.1.0.4025)

Poza wpisaniem Id wybranego zaawansowanego pola własnego do scenariusza konfiguracyjnego należy wiedzieć, jak konfigurować te pole przy każdym jednym asortymencie. W tym celu trzeba poprawić wybrany asortyment i ustawić wartość określonego pola własnego.

Custom_field_st6
Ustawienie wartości pola własnego asortymentu - krok pierwszy (32.1.0.4025)

Min_stock_st7
Ustawienie wartości pola własnego asortymentu - krok drugi (32.1.0.4025)

Wynik działania

Po ustawieniu pola własnego przesyłany stan nie będzie mniejszy niż wartość określonego pola własnego. Przykładowo na stanie może być tylko jeden produkt, ale z racji wpisania id pola własnego, którego wartość to 10 integracja prześle do BaseLinkera stan równy 10.

Rozwiązywanie problemów

Problemy może generować ustawienie stanu minimalnego w przypadku braku asortymentu. W takim przypadku może dojść do zamówienia towaru, którego nie ma po stronie Subiekta nexo Pro i nie jest on dostępny, aby szybko uzupełnenić magazyn. Należy się upewnić, że funkcja ta odpowiada naszym założeniom i nie będzie w przyszłości generować przekłamanych danych po stronie BaseLinkera.

Efekt końcowy pracy integracji:

BLK_before
Stany produktów w Baselinkerze przed integracją (17.02.2021)

NXO_stocks
Stany produktów w Subiekcie nexo PRO (32.1.0.4025)

BLK_after
Stany produktów w Baselinkerze po integracji (17.02.2021)