Link Search Menu Expand Document
 1. Dane wtyczki
 2. Wymagania
 3. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 4. Połączenie z Subiekt GT
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Katalog produktów w BaseLinker
 7. Synchronizuj stany wariantów produktów
 8. Jak chcesz przetwarzać towary, które można kompletować?
 9. W jaki sposób chcesz powiązać magazyny w BaseLinker z magazynami w Subiekt GT?
 10. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z BaseLinker z towarami w magazynie Subiekt GT?
 11. Czy chcesz synchronizować stany magazynowe tylko wybranych towarów?
 12. Do każdego stanu chcę dodawać/odejmować wybraną przeze mnie ilość
 13. Do każdego stanu chcę dodawać/odejmować wartość znajdującą się w polu własnym
 14. Zweryfikuj stan minimalny / maksymalny na podstawie pola własnego
 15. Chcesz przesyłać stan magazynowy pomniejszony o rezerwację?
 16. W przypadku kiedy stan będzie mniejszy od zera

AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER


Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STC_BLK_100

Wymagania

 • Wolną licencję na stanowisko w Subiekt GT
 • Wolną licencję na SFERĘ dla Subiekta GT
 • Dane logowania do bazy danych SQL
 • Zainstalowany EndPoint
 • Aktywna Sfera w momencie konfiguracji EndPointa
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza


Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_STD_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji

Wybranie opcji synchronizacji manualnej wymaga od użytkownika kliknięcia przycisku “Uruchom teraz” przed każdym uruchomieniem iteracji. Przycisk znajduje się w głównym panelu integracji.

Manual_Start_Now
Uruchomienie integracji (VER_STD_v100.0)


Połączenie z Subiekt GT

Przed rozpoczęciem konfiguracji scenariusza, mamy możliwość ustawienia połączenia z systemem ERP przy użyciu integratora.

download_ep Pobieramy integrator poprzez kliknięcie opcji “pobierz integrator (endpoint)” (VER_STD_v100.0)

Po pobraniu i zainstalowaniu programu na komputerze pojawi się opcja do wygenerowania tokenu rejestracyjnego, który będzie potrzebny do zarejestrowania pobranego integratora.

generate_token
Generujemy integrator poprzez kliknięcie “generuj token rejestracyjny” (VER_STD_v100.0)

Następnie token zostaje wygenerowany kopiujemy go klikając “skopiuj do schowka” i wklejamy do integratora.

insert_token
W tym miejscu wklejamy skopiowany token

Ostatnim krokiem jest połączenie do systemu ERP w tym celu :

 • wybieramy SQL Server i podajemy dane logowania do bazy danych następnie klikany “Test połączenia do SQL Server”
 • Następnie z listy rozwijanej wybieramy Podmiot, którym będziemy się łączyć do systemu, po czym wybieramy Operatora do logowania oraz Hasło (jeśli nie posiadamy pozostawiamy puste).

Po poprawnym połączeniu, podczas konfiguiracji będziemy mieli możliwość korzystania z look up’ów np. wybranie dostępnych pól własnych, magazynów co znacząco ułatwi konfigurację scenariusza.


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker.
Token pobieramy przechodząc w Moje konto -> API następnie klikamy Kopiuj do schowka

Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (10.10.2021)

Następnie wklejamy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym

Manual_Start_Now
Uzupełnienie tokena API (VER_STD_v100.0)


Katalog produktów w BaseLinker

W tym miejscu podajemy nazwę katalogu w którym znajdują się produkty do aktualizacji stanów magazynowych. Do scenariusza w polu tekstowym należy wprowadzić dokładną nazwę (wielkość liter w nazwie ma znaczenie).

Ustandaryzowana aktualizacja stanów magazynowych działa jedynie na nowym magazynie Baselinker

W celu pobrania nazwy katalogu w systemie Baselinker z menu bocznego wybieramy zakładkę Produkty, następnie Ustawienia. W górnym menu mamy wybraną zakładkę Katalogi. Kopiujemy nazwę katalogu z produktami które będziemy aktualizować.

catalog_baselinker
Pobranie nazwy katalogu (10.10.2021)

Z przykładu powyżej mamy dostępny katalog o nazwie Domyślny w scenariuszu konfiguracyjnym, wklejamy/wpisujemy tą nazwę do odpowiedniego pola.

scenario_catalog
Wprowadzenie nazwy katalogu (VER_STD_v100.0)

Jeżeli we wcześniejszym kroku wprowadziliśmy poprawny klucz API, integracja pobierze listę dostępnych katalogów, aby ją otworzyć klikamy w niebieską lupkę obok pola do wprowadzenia nazwy.
Otworzy się lista z której wybieramy katalog potrzebny do synchronizacji.

catalog_lookUp
Wybranie nazwy katalogu z look up’a (VER_STD_v100.0)


Synchronizuj stany wariantów produktów

Funkcjonalność umożliwia Nam ustawienie czy chcemy korzystać z obsługi synchronizacji stanów magazynowych wariantów produktów po stronie E-commerce. Konfiguracja wymaga jedynie wybrania odpowiedniego checkbox’a.

Po stronie systemów E-commerce określamy takie produkty jako :

 • Baselinker - Warianty
 • Shoper - Warianty
 • PrestaShop - Kombinacje
 • WooCommerce - Warianty

variant_option
Opcje synchronizacji wariantów (VER_STD_v100.0)

Dla produktów z wariantami stan głównego produktu będzie sumą stanów jego wariantów.

Jak chcesz przetwarzać towary, które można kompletować?

Opcja umożliwia wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych.

W systemach ERP te produkty określane są w następujący sposób:

 • Subiekt GT - Komplet
 • Subiekt Nexo Pro - Komplet
 • Comarch ERP Optima - Towar złożony

Po stronie systemów E-commerce takie produkty są określane jako :

 • Baselinker - Zestaw
 • Shoper - Zestaw
 • PrestaShop - Pakiet produktów
 • WooCommerce - Grupowy produkt

assembling_options Opcje synchronizacji kompletów (VER_STD_v100.0)

Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu checkbox’a przy opcji, która Nas interesuje. W momencie kiedy nie korzystamy z obsługi tego typu towarów ustawienie możemy zostawić na opcji Synchronizuj stan zgodnie z ilością na magazynie.

Poniżej znajdziemy opis wraz z zastosowaniem dla poszczególnych opcji.

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie - do systemu docelowego zostanie przesłana liczba zmontowanych kompletów z systemu ERP.

Przy tej opcji bierzemy po uwagę stan fizycznie zmontowanych kompletów po stronie systemu ERP. W celu zmontowania towaru należy na wybraną pozycję kliknąć prawym przyciskiem myszy i nacisnąć opcję Zmontuj.

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować - do systemu docelowego zostanie przesłana liczba kompletów, którą będziemy w stanie stworzyć weryfikując stan poszczególnych składników. Do stanu nie będzie dodana ilość zmontowanych kompletów.

Ilość przesłana do systemu docelowego będzie przeliczona na podstawie ilości dostępnych składników bazując na ilościach, które wchodzą w skład kompletu na przykład :

Towar A składa się z towarów B i C. Ilość B = 100, ilość C = 50. Na komplet brane jest po jednym z każdego towaru.
W takim przypadku do systemu docelowego trafi ilość 50.

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy - do systemu docelowego zostanie przesłana liczba kompletów, którą będziemy w stanie stworzyć weryfikując stan poszczególnych składników oraz będzie ona zsumowana z ilością zmontowanych już kompletów.

Zastosowanie tej opcji będzie sumą dwóch powyższych możliwości, będzie zweryfikowane jaką ilość jesteśmy w stanie skompletować na podstawie dostępności poszczególnych składników oraz zostanie dodana ilość fizycznie dostępnych kompletów. Wynikowa wartość zostanie przesłana do systemu docelowego.

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika - do systemu docelowego zostanie przesłana liczba kompletów, którą będziemy w stanie stworzyć bazując na ilościach najmniej dostępnego składnika.

Zastosowanie dla tej opcji będzie następujące:

Mamy towar A - który składa się z następujących towarów : 3 x B oraz 1 x C. Stan B = 72, stan C = 36.

Do systemu docelowego trafi liczba 36, ponieważ będziemy weryfikować ilość możliwych kompletów na podstawie ilość składników.


W jaki sposób chcesz powiązać magazyny w BaseLinker z magazynami w Subiekt GT?

Opcja umożliwia ustawienie powiązania magazynów, pomiędzy którymi będą synchronizowane stany towarów. W tej sekcji można ustawić powiązanie kilku magazynów BaseLinker do odpowiednich dla nich magazynów z Subiekt GT.

W celu poprawnego skonfigurowanie scenariusza należy wybrać zielony przycisk Dodaj wiersz, następnie do pól tekstowych wprowadzić nazwę / symbol magazynów z obu systemów.

warehouse_table
Dodanie wiersza do tabeli (VER_STD_v100.0)

Jeżeli do tabeli dodamy więcej wierszy niż potrzebujemy, należy je usunąć, korzystając z przycisku minusa po prawej stronie. Pola które nie są uzupełnione nie umożliwią zapisania konfiguracji.
 • Jak znaleźć Nazwę magazynu w systemie BaseLinker ?

Po zalogowaniu do systemu z menu bocznego wybieramy opcję Produkty następnie Ustawienia. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Magazyny po czym będzie wyświetlona lista z Naszymi magazynami.

baselinker_warehouse
Wyszukanie nazwy magazynu (10.10.2021)

Nazwy muszą być wprowadzone identycznie jak są zdefiniowane w systemie. W Naszym przypadku mamy dostępny magazyn Domyślny, także do konfiguracji wprowadzamy taką samą nazwę. Wilekość liter ma znaczenie.
 • Jak znaleźć Symbol magazynu w systemie Subiekt GT ?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu mamy zakładkę z rozwijaną listą pod którą znajdziemy dostępne symbole magazynów.

subiekt_warehouse
Wyszukanie symbolu magazynu (wersja 1.67HF4)


W jaki sposób chcesz powiązać produkty z BaseLinker z towarami w magazynie Subiekt GT?

Funkcjonalność powiązania produktów służy nam do zdefiniowania po jakich parametrach chcemy wyszukiwać produkty pomiędzy systemami.

Konfiguracja przebiega podobnie jak w sytuacji powiązywania magazynów. W pierwszej kolejności klikamy przycisk Dodaj wiersz następnie z list rozwijanych wybieramy parametry po których będziemy identyfikować produkty.

product_mapping
Przykładowe powiązania produktów (VER_STD_v100.0)

 • Parametry Baselinker

  • Scenariusz / BaseLinker

  • Nazwa / Nazwa produktu
  • SKU / SKU
  • EAN / EAN
 • Jak otworzyć kartę produktu w BaseLinker ?

Po zalogowaniu do systemu z menu bocznego wybieramy opcję Produkty następnie Lista produktów. Wyświetli się lista produktów w celu sprawdzenia czy na danej pozycji mamy uzupełnione wymagane wartości, wyszukujemy produkt i klikamy w jego nazwę wtedy otworzy się karta produktu.

baselinker_product_card
Karta produktu w BaseLinker (10.10.2021)

 • Parametry Subiekt GT

  • Scenariusz / Subiekt GT

  • Nazwa / Nazwa
  • Symbol / Symbol
  • Podstawowy kod kreskowy / Podstawowy kod kreskowy
  • PLU / Kod PLU
 • Jak otworzyć kartę produktu w Subiekt GT ?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzimy do zakładki Widok następnie Kartoteki i wybieramy Towary i usługi. Wyświetli się lista towarów, aby zweryfikować wybraną pozycję klikamy na nią podwójnie po czym otworzy się kartoteka danego towaru.

- symbol oraz nazwę znajdziemy w zakładce Podstawowe 
- podstawowy kod kreskowy oraz kod PLU znajdziemy w zakładce Urządzenia

subiekt_product_card
Kartoteka towaru Subiekt GT (wersja 1.67HF4)

Konfiguracja większej ilości powiązań ma zastosowanie w przypadku kiedy na przykład w systemie E-commerce część naszych produktów posiada kod SKU pozostałe kody EAN, natomiast po stronie ERP wszystkie produkty mają oba parametry. W takim przypadku ustawienie należy przeprowadzić w następujący sposób

product_mapping_example
Przykład mapowania produktów (VER_STD_v100.0)

Ustawienie kolejności wierszy ma kluczowe znaczenie, ponieważ są one priorytezowane od góry. W naszym przykładzie w pierwszej kolejności będzie użyte powiązanie SKU-Symbol następnie EAN-podstawowy kod kreskowy, ewentualna zmiana priorytetu polega na przeciągnięciu wiersza na dowolne miejsce przy użyciu ikonki czterech kresek znajdujących się po lewej stronie każdego wiersza.

Czy chcesz synchronizować stany magazynowe tylko wybranych towarów?

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka podpytań dzięki którym mamy możliwość wyfiltrowania, które dokładnie produkty mają trafić do systemu docelowego.


Czy towar musi posiadać określoną cechę?

Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie towarów do synchronizacji tylko na te, którym przypiszemy cechę po stronie systemu Subiekt GT.

charakteristic_scenario
Opcje do wybrania (VER_STD_v100.0)

Konfiguracja umożliwia Nam wybranie dwóch opcji :

 • Nie (ustawienia domyślne) - wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowne wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku cech.

 • Tak - podaj nazwę cechy - wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy cechy zdefiniowanej w Subiekcie GT. Przy synchronizacji będą aktualizowane stany towarów do których zdefiniowana cecha będzie przypisana.
  Jest możliwość podania kilku cech towarów np. cecha1,cecha2,cecha3…

Nazwy cech wprowadzone do scenariusza powinny być identyczne jak w systemie Subiekt GT. Wielkość liter ma znaczenie
 • Jak sprawdzić dostępne cechy w Subiekcie GT

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzimy do zakładki Widok następnie Administracja i Słowniki. Do pola wyszukiwania wpisujemy Cechy towarów i klikamy w wyszukaną opcję. Otworzy się lista dostępnych cech towarów z którym możemy skorzystać, ewentualnie dodać własne.

subiekt_charakteristics
Wyszukanie dostępnych cech towarów (wersja 1.67HF4)

Zamiast wpisywania cechy ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku obok pola tekstowego klikamy w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych cech w systemie Subiekt GT.

Wybór cech za pomocą look up'a jest dostępne tylko i wyłącznie po poprawnym skonfigurowaniu EndPointa SellintegroDlaSubiektGT.

Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia?

Opcja pozwala na synchronizacje towarów w zależności od przypisanego oznaczenia. Umożliwia to Nam na zdefiniowane na przykład które produkty są tylko do sprzedaży w sklepie internetowym.

Konfiguracja polega na wybraniu odpowiedniej z dostępnej opcji.

 • Wybranie opcji Przesyłaj stany wszystkich towarów zachowuje się standardowo i przesyła stany wszystkich towarów bez uwzględniania dodatkowych parametrów.

 • Wybranie opcji Towar musi posiadać WSZYSTKIE następujące oznaczenia będzie skutkowało rozwinięciem opcji dodatkowej w celu zdefiniowania z jakim oznaczeniem towary mają być aktualizowane.

option_list
Opcje do wyboru (VER_STD_v100.0)

Jak sprawdzić które towary posiadają wybrane oznaczenie

Po otwarciu i zalogowaniu do systemu przechodzimy do zakładki Widok następnie Kartoteki i Towary i usługi. Nad listą towarów mamy opcję filtrowania, wyszukujemy filtr z oznaczeniem i możemy sprawdzić które towary mają któreś z oznaczeń dostępnych w konfiguracji :

- Pozycja do sklepu internetowego 
- Pozycja do serwisu aukcyjnego 
- Pozycja do sprzedaży mobilnej

Jak ustawić oznaczenie na towarze w Subiekcie GT?

W celu ustawienia oznaczenia na towarze, musimy otworzyć kartotekę towaru (Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi) następnie przechodzimy do zakładki Opis i zaznaczamy checkbox przy wybranych oznaczeniach.

subiekt_oznaczenia
Ustawianie oznaczeń na towarze (wersja 1.67HF4)


Czy towar musi posiadać określony status?

Funkcja pozwala na filtrowanie towarów do synchronizacji uwzględniając ustawienia aktywności towaru na magazynie.

product_status
Opcje do wyboru uwzględniając aktywność (VER_STD_v100.0)

Domyślnie ustawiona jest opcja Wszystkie gdzie synchronizacja nie będzie rozróżniać towarów pod kątem aktywności. Zostaną zsynchronizowane produkty zarówno aktywne jak i nieaktywne.

Mamy możliwość wybrania opcji Tylko aktywne w tym przypadku ograniczamy synchronizację tylko do aktywnych towarów.

 • Jak ustawić aktywność produktu na magazynie Subiekt GT ?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzimy do listy towarów (Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi) następnie klikamy na towar którego status chcemy zmienić. Zostanie on podświetlony na niebiesko, następnie przechodzimy do zakładki Operacje w menu głównym i wybieramy opcje (Ustaw jako aktywny / Ustaw jako nieaktywny) w zależności jaki status chcemy ustawić na towarze.

set_activity
Ustawianie aktywności produktu (wersja 1.67HF4)

 • Jak wyświetlić listę towarów aktywnych / nieaktywnych ?

Mamy otwartą listę towarów, następnie wyszukujemy filtr o statusie i z listy ustawiamy aktywny / nieaktywny. Następnie otrzymamy listę towarów o danym statusie.


Do każdego stanu chcę dodawać/odejmować wybraną przeze mnie ilość

Funkcja ta umożliwia ustawienie ilości która przy synchronizacji będzie dodawana / odejmowana od stanu. Takie zastosowanie możemy wykorzystać kiedy na przykład mamy zapewnioną u dostawcy daną ilość sztuk i możemy ją dodać nie mając fizycznie w magazynie, lub od dostawy chcemy odejmować zadaną ilość, która przykładowo będzie do sprzedaży stacjonarnej.

add_substract_scenario
Opcje do wyboru (VER_STD_v100.0)

 • Domyślnie jest ustawiona opcja Nie (ustawienie domyślne) której efektem będzie aktualizacja stanu zgodnie z ilością na magazynie

 • Wybór opcji Dodawaj ilość wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie dodanie tej ilości do wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.

 • Wybór opcji Odejmuj ilość wymaga podanie wartości liczbowej, efektem będzie odjęcie tej ilości od wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.


Do każdego stanu chcę dodawać/odejmować wartość znajdującą się w polu własnym

Opcja działa analogicznie jak powyżej, w tym przypadku nie podajemy wartości liczbowej bezpośrednio, tylko definiujemy ją w polu własnym. Dzięki temu, że możemy wprowadzić kilka nazw pól własnych do synchronizacji, możemy zmieniać stan produktów o różne wartości.

add_substract_scenario_custom_field
Opcje do wyboru (VER_STD_v100.0)

 • Ustawienie domyślne synchronizuje stan zgodnie z ilością na magazynie.

 • Wybór opcji Dodawaj ilość z pola własnego o nazwie wymaga od Nas podania nazwy pola własnego, w który będzie podana wartość liczbowa, która zostanie dodana do stanu magazynowego.

 • Wybór opcji Odejmuj ilość z pola własnego o nazwie wymaga od Nas podania nazwy pola własnego, w którym będzie podana wartość liczbowa, która zostanie odjęta od stanu magazynowego.

Dodatkowo, aby nie musieć wpisywać ręcznie nazw pól własnych, można wykorzystać look up. Po kliknięciu zielonej lupki otworzy się okno z listą dostępnych pól własnych. wtedy wystarczy jedynie wybrać interesujące Nas wartości.

Wybór pól własnych za pomocą look up'a jest dostępne tylko i wyłącznie po poprawnym skonfigurowaniu EndPointa SellintegroDlaSubiektGT.

Zweryfikuj stan minimalny / maksymalny na podstawie pola własnego

Opcja umożliwia ustawienie ilości minimalnej / maksymalnej towaru. Możemy użyć tej funkcji na przykład do ustawienia stanu minimalnego na 20 sztuk, ponieważ codziennie mamy dostawę towaru i zawsze jesteśmy obsłużyć zamówienie z minimalnego stanu.

min_max_scenario
Opcje do wyboru (VER_STD_v100.0)

 • Opcja Weryfikuj minimalny stan na podstawie pola własnego o nazwie będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w polu własnym. Nie zostanie przesłana mniejsza wartość.
  Przykład : W polu własnym mamy wpisaną wartość 40, stan na magazynie jest 16 to do Baselinkera trafi wartość 40.

 • Opcja Weryfikuj maksymalny stan na podstawie pola własnego o nazwie będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w polu własnym. Nie zostanie przesłana większa wartość.
  Przykład : W polu własnym mamy wpisaną wartość 38, stan na magazynie jest 79 to do Baselinkera trafi wartość 38.

Dodatkowo, aby nie musieć wpisywać ręcznie nazw pól własnych, można wykorzystać look up. Po kliknięciu zielonej lupki otworzy się okno z listą dostępnych pól własnych. wtedy wystarczy jedynie wybrać interesujące Nas wartości.

Wybór pól własnych za pomocą look up'a jest dostępne tylko i wyłącznie po poprawnym skonfigurowaniu EndPointa SellintegroDlaSubiektGT.

Chcesz przesyłać stan magazynowy pomniejszony o rezerwację?

Opcja umożliwia Nam uwzględnienie stanu towaru, który jest zarezerwowany. Pozwala Nam to na wysłanie ilości faktycznie dostępnej do systemu E-commerce.

Domyślnie mamy ustawioną opcję Tak (ustawienie domyślne) przy której rezerwację będą odejmowane od całościowego stanu towaru.
Wybór opcji Nie będzie skutował tym, że integracja będzie przesyłać całość dostępnego stanu - z opcji będą korzystać klienci, którzy nie prowadzą rezerwacji towaru.

include_reservation
Opcje do wyboru w scenariuszu (VER_STD_v100.0)


W przypadku kiedy stan będzie mniejszy od zera

Opcja umożliwia zmianę zachowania integracji w przypadku kiedy stan magazynowy będzie poniżej 0.

stock_zero
Opcje do wyboru (VER_STD_v100.0)

 • Opcja Pozostaw ujemny stan (ustawienie domyślne) w momencie kiedy stan magazynowy w systemie ERP będzie ujemny to pozostawi taką wartość.

 • Opcja Zaktualizuj stan na 0 w momencie kiedy stan magazynowy w systemie ERP będzie ujemny to integracja ustawi stan takiego towaru na wartość 0.