Link Search Menu Expand Document
 1. AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Wskaż, z którego magazynu Subiekt GT mają być pobierane stany magazynowe
 7. Wskaż, na którym magazynie BaseLinker mają być aktualizowane stany magazynowe
 8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker
 9. Chcę synchronizować stany tylko wybranych produktów zawierających określoną cechę
 10. Sumuj stany z wybranym polem własnym
 11. Jak chcesz przetwarzać produkty, które można kompletować?
 12. Weryfikuj stan minimalny na podstawie pola własnego
 13. W przypadku kiedy stan jest mniejszy od zera
 14. Od każdego stanu chcę odejmować wybraną przeze mnie ilość
 15. Pobieraj stany tylko produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego”
 16. Dodatkowo synchronizuj stany wariantów produktów

AKTUALIZACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER

Wtyczka aktualizuje stany magazynowe z wybranych magazynów w Subiekt GT do magazynu w BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STC_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna Sfera w momencie konfigurowania endpointa
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie :

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem, a ponownym uruchomieniem integracji
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze)
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 - 15)

Uruchomienie ręczne integracji :

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy : Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Wskaż, z którego magazynu Subiekt GT mają być pobierane stany magazynowe

Funkcja ta określa, z którego magazynu w Subiekt GT mają zostać pobrane stany magazynowe i przesłane do BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu istnieje możliwość wpisania symbolu magazynu, z którego mają zostać pobrane stany magazynowe. W przypadku wpisania kilku symboli magazynu stany zostaną zsumowane.

Warehouse_Type

Określanie magazynu, z którego mają zostać pobrane stany magazynowe do aktualizacji (14.02.2021)

Warehouse_List
Przykładowa lista magazynów w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Wynik działania

W momencie synchronizacji integracja zaktualizuje stany magazynowe tylko z tych magazynów, których symbole zostały podane w scenariuszu.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku podania błędnego symbolu magazynu stany nie zostaną zaktualizowane.


Wskaż, na którym magazynie BaseLinker mają być aktualizowane stany magazynowe

Funkcja ta określa, na którym magazynie BaseLinker mają zostać zaktualizowane stany magazynowe.

BaseLinker_Warehouse_Type Określanie magazynu BaseLinker, dla którego mają zostać zaktualizowane stany magazynowe

Wynik działania

W momencie synchronizacji integracja zaktualizuje stany magazynowe dla wskazanego magazynu BaseLinker, w przypadku pozostawienia tego pola pustego zostanie użyty domyślny magazyn BaseLinker (bl_1).
Listę dostępnych magazynów możesz sprawdzić tutaj
W otwartym oknie należy w polu Token wpisać klucz API BaseLinker następnie z listy metod wybrać getStoragesList a następnie wcisnąć przycisk Send
BaseLinker_API
Okno wywołań API BaseLinker (14.02.2021)
W polu Result pojawi się lista gdzie znajduje się identyfikator magazynu (“storage_id”)

BaseLinker_API_Result
Wynik zapytania API (14.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

W przypadku podania błędnego symbolu magazynu stany nie zostaną zaktualizowane.


W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker

Funkcja ta określa w jaki sposób będą powiązane produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość mapowania produktów. Mapowanie produktów może być ustawione w różnych kombinacjach (Symbol-SKU/ Podstawowy Kod kreskowy-EAN/ Symbol-EAN) ważne, żeby wartości tych pól były jednakowe w obu systemach. Product_Mapping Przykładowe mapowanie pomiędzy BaseLinker a Subiekt GT (14.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnego mapowania, należy zweryfikować czy pola, dla których jest wykonywane mapowanie mają identyczną wartość w obu systemach. W celu weryfikacji należy przejść w Subiekt GT do kartoteki towaru - Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi oraz w BaseLinker Magazyn BaseLinker -> Produkty.

Subiekt_Product
Kartoteka produktu w Subiekt GT(wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

BaseLinker_Product
Kartoteka produktu w BaseLinker (14.02.2021)


Chcę synchronizować stany tylko wybranych produktów zawierających określoną cechę

Funkcja umożliwia synchronizację, tylko tych produktów, które mają określoną cechę np. “Pozycja do sklepu internetowego” w Subiekcie GT.

Konfiguracja systemu ERP

W Subiekcie GT przechodzimy do okna konfiguracyjnego Feature_Configuration
Lista cech towarów w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Widok -> Administracja -> Słowniki -> Cechy Towarów

Następnie otwieramy okno edycji, klikamy “Dodaj” i ustawiamy nazwę cechy, opcjonalnie możemy dodać właściwość cechy (np. kolor / rozmiar).

Feature_Configuration1

Utworzenie nowej cechy towaru w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Po poprawnym skonfigurowaniu cechy, możemy ją ustawić w kartotece towaru Feature_Configuration2
Przypisywanie cechy towarom w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi -> otwieramy kartotekę danego towaru -> Grupy -> Przypisz

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wprowadzić nazwę cechy z Subiekta GT, którą odczytamy w parametrach Cech Towarów.

Synchronization_With_Specified_Feature
Ustawienie cechy produktów (14.02.2021)

Wynik działania

W momencie synchronizacji do Subiekta zostaną zsynchronizowane tylko stany produktów, dla których przypisaliśmy daną cechę.

Rozwiązywanie problemów

Niepoprawnie wprowdzona nazwa cechy - produkty nie będą synchronizowane.


Sumuj stany z wybranym polem własnym

Funkcja ta pozwala na zsumowanie istniejącego stanu magazynowego z wybranym polem własnym w Subiekt GT.

Konfiguracja wymaga podania numeru pola własnego, które jest dodane na kartotece towaru.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • nie chcą aby stan towaru nie spadł poniżej pewnej wartości i sztucznie chcą go zawyżać, np. na Allegro, by nie było potrzeby zamykania aukcji,
 • sprzedają w modelu dropshipping i poza własnym stanem magazynowym, chcą wystawiać towar w systemach e-commerce wraz z stanem z hurtowni, z którymi współpracuje.
Konfiguracja systemu ERP

W SGT przechodzimy do Widok > Administracja > Parametry > Pola własne Custom_Field
Lista pól własnych w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Następnie wybieramy pola własne dla “Towar i usługa”, klikamy “Dodaj” i wybieramy opcję “Dodaj pole standardowe” . W wyświetlonym oknie nadajemy dowolną nazwę np. “Stan wirtualny” i zapamiętujemy wartość z pola “Numer”. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Custom_Field_Configuration
Dodawanie pola własnego w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

W przypadku, gdy posiadamy już takie pole, to należy wybrać wskazane pole własne, kliknąć “Popraw” i zapamiętać “Numer”.

Po poprawnej konfiguracji pola własnego nadajemy mu wartość na kartotece towaru w SGT.

Wybieramy dowolny produkt, na którym mamy ustawić wartość pola własnego. Przechodzimy w zakładkę “Własne” i ustawiamy wartość pola.

Custom_Field_Set_Stock

Przypisywanie wartości dla pola własnego w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wprowadzić numer danego pola własnego, który można odczytać w parametrach Pola Własnego.

Adding_choosen_custom_field
Wskazanie numeru pola własnego, którego wartość mamy dodać do stanu (14.02.2021)

Wynik działania

W momencie synchronizacji do sklepu aktualny stan dla produktu BANAW200 na magazynie/magazynach wynosi 100 do tego, zostanie dodana ilość z pola “Stan wirtualny”, czyli w magazynie BaseLinker widoczny będzie stan 114 (aktualny stan + pole własne).

Sample_Product
Przykładowy produkt z Subiekta (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Custom_Field_Sample_Product
Stan produktu z pola własnego w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Rozwiązywanie problemów

Błędnie uzupełnione pola własne lub pola własne z pustymi wartościami będą traktowane jako ilość 0.

Jak chcesz przetwarzać produkty, które można kompletować?

Funkcja ta pozwala na tworzenie kompletów i przesyłanie ich stanów do sklepu internetowego.

Zastosowanie

Z tej funkcji korzystają firmy, które :

 • prowadzą sprzedaż towarów złożonych z poszczególnych składników.
Konfiguracja systemu ERP

W celu utworzenia kompletu przechodzimy do kartoteki towarowej Processing_Of_Sets Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Następnie wybieramy opcję “Dodaj”, po otwarciu okna edycji wybieramy “Rodzaj” jako “Komplet” Processing_Of_Sets1
Tworzenie kartoteki kompletu (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Po wybraniu rodzaju towaru, przechodzimy do zakładki “Składniki” w celu wybrania elementów tworzonego kompletu

Processing_Of_Sets1
Zakładka w której konfigurujemy składniki kompletu (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Processing_Of_Sets2
Dodanie składników kompletu (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość wybrania jednej opcji przetwarzania kompletów:

Processing_Of_Sets Określenie sposobu synchronizacji stanów magazynowych dla kompletów (14.02.2021)

Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie - stan skompletowanych już kompletów

Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować - ilość kompletów jaką jesteśmy w stanie skompletować

Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie kompletować + aktualny stan - ilość jaką możemy skompletować + aktualny stan kompletu

Aktualizuj stan zgodnie z ilością, najmniej dostępnego składnika - ilość kompletów = ilości najmniej dostępnego składnika

Wynik działania

Po synchronizacji stanu do sklepu, będzie aktualizowany zgodnie z wybraną opcją w przypadku kompletów.

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnie utworzonego kompletu w Subiekcie GT, należy sprawdzić ustawienia w kartotece towaru. Jeżeli jakikolwiek składnik posiada ilość 0, będzie traktowany jako 1 sztuka.


Weryfikuj stan minimalny na podstawie pola własnego

Funkcja umożliwia weryfikację minimalnego stanu towaru na podstawie pola własnego. Wymagane jest podanie numeru pola własnego, które jest dodane w kartotece towaru.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które :

 • nie chcą aby stan towaru spadł poniżej określnej wartości, co zabezpieczy przed zamykaniem aukcji na sklepie.
Konfiguracja systemu ERP

W Subiekcie GT przechodzimy do okna konfiguracyjnego Pól własnych
Widok -> Administracja -> Parametry -> Pola własne

Custom_Field

Kartoteka pól własnych (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Następnie wybieramy obiekt “Towar i usługa”, klikamy dodaj i wybieramy opcję “Dodaj pole standardowe”. W wyświetlonym oknie nadajemy dowolną nazwę np. “Stan minimanly” i zapamiętujemy wartość z pola “Numer”. Zapisujemy wprowadzone zmiany.

Custom_Field_Minimum

Dodanie pola własnego (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Następnie wprowadzamy wartość dla utworzonego pola własnego w kartotece towaru
Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi -> otwieramy kartotekę towaru -> Własne

Custom_Field_Minimum

Okno konfiguracji pól własnych (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Kartoteka scenariusza

W scenariuszu należy wprowadzić numer danego pola własnego, który można odczytać w parametrach konfiguracji pola własnego w Subiekcie GT.

Custom_Field_Get_Number
Odczytanie numeru pola własnego (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Vefification_Based_On_Custom_Field
Ustawienie scenariusza z odczytanym numerem pola własnego (14.02.2021)


W przypadku kiedy stan jest mniejszy od zera

Funkcja ta określa jak ma zostać zsynchronizowany stan magazynowy w przypadku kiedy stan będzie mniejszy od zera.

Konfiguracja scenariusza

Wybierając pierwszą opcję:

 • zaktualizuj stan na np. -23.

Zaktualizowany stan będzie mieć wartość ujemną w przypadku jeżeli będzie mieć taką w magazynie w Subiekt GT. W przypadku drugiej opcji stan ujemny zostanie zawsze zaktualizowany na wartość zero. Stock_Less_Zero
Odczytanie numeru pola własnego (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)


Od każdego stanu chcę odejmować wybraną przeze mnie ilość

W scenariuszu należy wprowadzić ilość, o którą ma zostać pomniejszony każdy stan magazynowy przesyłany do BaseLinker.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają przybliżone stany magazynowe i odjęcie takiego stanu zminimalizuje ryzyko sprzedaży produktu, którego nie ma na stanie.
  Stock_Removing
  Pole w scenariuszu odpowiedzialne za określenie ilości jaka ma zostać odjęta od stanów magazynowych (14.02.2021)
Wynik działania

Stany magazynowe przesłane z Subiekt GT do magazynu BaseLinker zostaną pomniejszone o podaną w scenariuszu ilość.

Rozwiązywanie problemów

Wpisanie innej wartości niż liczba nie pomniejszy stanu magazynowego.


Pobieraj stany tylko produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego”

Funkcjonalność umożliwia przesyłanie stanów magazynowych dla produtków oznaczonych w Subiekt GT jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • posiadają produkty, które sprzedają tylko w sklepie internetowym.
Konfiguracja scenariusza

Jeżeli chcemy synchronizować stany magazynowe tylko dla produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego” należy wybrać “Tak”. Internet_Product
Opcja aktualizowania stanów magazynowych tylko dla produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego” (14.02.2021)

Konfiguracja systemu ERP

W celu oznaczeniu produktu jako “Pozycja do sklepu internetowego” należy otworzyć katrtotekę towaru, który chcemy skonfigurować i przejść do zakładki “Opis” należy zaznaczyć checkbox znajdujący się obok “Pozycja do sklepu internetowego” i wcisnąć przycisk Ok
Internet_Product_Simple
Kartoteka towaru oznaczonego jako “Pozycja do sklepu internetowego” (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)
Istnieje również możliwość grupowego oznaczenia produktu. W tym celu należy zaznaczyć produkty, które chcemy oznaczyć, na liście produktów i z górnego paska opcji wybrać:
Operacje->Zbiorcz->Opis->Zaznacz do sklepu internetowego
Internet_Product_Group
Masowe oznaczanie produktów jako “Pozycja do sklepu internetowego” (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Wynik działania

Stany magazynowe w magazynie BaseLinker zostaną zaktualizowane tylko dla produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

Rozwiązywanie problemów

W momencie jak żaden produkt nie będzie oznaczony jako “Pozycja do sklepu internetowego” stany nie będą aktualizowane.


Dodatkowo synchronizuj stany wariantów produktów

Funkcjonalność, która umożliwia dodatkowo synchronizować stany magazynowe dla wariantów produktów.

Zastosowanie

Z tej funkcji korzystają firmy, które:

*posiadają produkty w BaseLinker, które zawierają warianty.

Konfiguracja scenariusza

Jeżeli chcemy synchronizować stany magazynowe dla wariantów produktów należy zaznaczyć “Tak” w scenariuszu. Mapowanie dla wariantów jest jednakowe jak mapowanie ustawione wyżej w scenariuszu. Produkt w magazynie BaseLinker musi posiadać wariant, który zawiera pole, względem którego jest wykonywane mapowanie.
Variant_Synchronization
Ustawianie synchronizacji również dla wariantów (14.02.2021)

Wynik działania

Subiekt_List
Lista produktów w Subiekt GT, których stany zostaną zaktualizowane (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Subiekt_List
Produkt z wariantami przed aktualizacją (14.02.2021)

Subiekt_List
Produkt z wariantami po aktualizacji (14.02.2021)

Stany magazynowe zostaną zakutualizowane również dla wariantów produktów w Subiekt GT, w przypadku pozostawienia tej funkcji w domyślnym ustawieniu (“nie”) stany zostaną zaktualizowane tylko dla głównych produktów.

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnego mapowania, należy zweryfikować czy pola, dla których jest wykonywane mapowanie mają identyczną wartość w obu systemach. W celu weryfikacji należy przejść w Subiekt GT do kartoteki towaru - Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi oraz w BaseLinker Magazyn BaseLinker -> Produkty.