Link Search Menu Expand Document
 1. Usługa utrzymania integracji
 2. Kod wtyczki
 3. Zasada działania
 4. Tryb wielowątkowości
 5. Załączaj raporty z integracji
 6. Wybierz metodę rozpoznawania awarii
 7. Zaawansowane ustawienia usługi zarządzania
 8. Wyłącz spod działania mechanizmu następujące wtyczki

Usługa utrzymania integracji

Mechanizm utrzymania ma na celu zapewnienie, że integracja która:

 1. Napotkała błędy w trakcie działania
 2. Zapętliła się z powodu błędnych ustawień
 3. Nie uruchomiła się poprawnie po restarcie systemu
 4. Nie może się poprawnie zakończyć

Po czym zostanie uruchomiona ponownie w sposób zautomatyzowany.

Wtyczkę możesz dodać do swojego konta tutaj

Kod wtyczki

EPO_CAI_COM_MTE_WOR_100

Zasada działania

Usługa utrzymania integracji działa dzięki temu, że każda uruchomiona integracja raportuje swój stan, zbiera raporty i na ich podstawie podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia ciągłości pracy integracji.

Pytania ze scenariusza

Tryb wielowątkowości

W tym miejscu określa się czy usługa utrzymania integracji będzie działać zbierając informację o stanie wszystkich integracji w tym samym momencie (trybie wielowątkowości), czy też stan każdej integracji będzie odczytywać synchronicznie co wydłuży czas reakcji na zrestartowanie jednej z usług SellIntegro.

Konfiguracja scenariusza

multiThreading
Określenie sposobu działania integracji (VER_RTM_v104.0)

Wyłączenie tego trybu jest zalecane dla komputerów o słabszych parametrach.


Załączaj raporty z integracji

Opcja służy do określenia przez użytkownika czy generowane raporty mają być załączane.

Konfiguracja scenariusza

Dodaj raport
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v104.0)

Domyślnym ustawieniem jest opcja “TAK”. W tym miejscu użytkownik może zdecydować czy raporty generowane przez integracje mają być załączane do dziennika usługi utrzymania. Zalecanym ustawieniem jest wybranie opcji “TAK”, ponieważ dzięki temu użytkownik może w każdym czasie zweryfikować w dzienniku jakie działania wykonuje usługa. W dzienniku będą widoczne następujące informacje:

 • Poprawne pobranie raportu - integracja poprawnie raportuje swój stan.
 • Błąd w uzyskaniu raportu - integracja nie wysyła raportu bądź jest problem z pobraniem go.
 • Wysłanie sygnału restartującego proces integracji - jeżeli usługa integracji nie otrzyma raportu przez określony w scenariuszu czas zostanie wysłany sygnał, którego zadaniem jest przywrócenie działania tego procesu.
 • Wysłanie sygnału zabijającego proces integracji - jeżeli po wysłaniu sygnału restartującego integracja nie zaczęła ponownie wysyłać poprawnych raportów zostaje wysłany sygnał, którego zadaniem jest zabicie procesu danej integracji.

reports
Przykładowe raporty generowane przez integrację


Wybierz metodę rozpoznawania awarii

W tym miejscu wybieramy jedną z trzech opcji, która definiuje sposób rozpoznania awarii integracji.

Konfiguracja scenariusza

accidentFind
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v104.0)

Usługa utrzymania integracji rozpoznaje awarie integracji na podstawie dwóch czynników:

 • limit czasu - w konfiguracji usługi określa się maksymalny czas na pobranie raportu z integracji. Wybierając opcję “Tylko na podstawie ogólnego limitu czasu” usługa będzie interpretować zbyt długi czas wysyłania raportu jako awrię i rozpocznie procedurę wznowienia działania integracji.
 • raportowany status - usługa utrzymania otrzymuje raporty od innych uruchomionych integracji i na ich podstawie wykonuje określone procedury.
 • limit czsu i raportowany status - usługa utrzymania będzie interpretować awarie na podstawie raportów i limitu czasu.
Rozwiązywanie problemów

Zalecaną metodą rozpoznawania awarii jest na podstawie raportu i limitu czasu, ponieważ dzięki temu wyklucza się ryzyko, że prawidłowo działająca integracja zostanie zrestartowana. Wybierając tą opcję muszą być spełnione oba warunki rozpoznania awarii.

Zaawansowane ustawienia usługi zarządzania

W tym miejscu można zmodyfikować domyślne ustawienia usługi utrzymania integracji.

Konfiguracja scenariusza

generalSettings
Domyślne ustawienia działania usługi (VER_RTM_v104.0)

Domyślne ustawienia usługi są dobrane w taki sposób, żeby wszystkie integracje, które obsługują mechanizm utrzymania działały prawidłowo i nie wystąpiły niepożądane działania usługi. Jeżeli czas reakcji usługi jest dla użytkownika nieodpowiedni badź jakiekolwiek inne ustawienie można je edytować zaznaczając checkbox “Użyj zaawansowanej konfiguracji”.

 • Opóźnienie pętli głównej - parametr, który określa co jaki okres czasu ma być uruchamiana usługa utrzymania integracji. Dozwolony zakres wartości 0-86400 [s].
 • Liczba prób odczytania raportu integracji - parametr ten wyznacza ilość prób odczytania raportów. Jeżeli usługa nie będzie mogła pobrać trzykrotnie raportu wówczas rozpozna awarię i rozpocznie odpowiednie procedury. Dozwolony zakres wartości 0-100.
 • Maksymalny czas na pobranie raportu - parametr, który określa maksymalny czas tzw. timeout, po którym próba pobrania raportu jest przerywana. Dozwolony zakres wartości 0-120 [s].
 • Opóźnienie między próbami pobrania raportu - czas, który usługa utrzymania odczekuje po nieudanej próbie odczytania raportu w celu ponowienia próby pobrania raportu. Dozwolony zakres wartości 0-60 [s].
 • Maksymalny czas na zamknięcie wtyczki - parametr, który określa maksymalny czas na zamknięcie procesu integracji, która została zidentyfikowana jako mająca awarię. Czas ten określa ilość czasu oczekiwania na samoistne zamknięcie procesu przez usługę, po przekroczeniu tego czasu integracja zostanie zatrzymana siłowo (kill). Dozwolony zakres wartości 10-3600 [s].
 • Maksymalny czas oczekiwania na raport wtyczki (podstawowy) - parametr, który określa maksymalny czas, który może upłynąć pomiędzy dwoma raportami z integracji. Czas ten dotyczy tylko wtyczek nie obsługujących szybkich heartbeatów. Dozwolony zakres wartości 10-86400 [s].
 • Maksymalny czas oczekiwania na raport wtyczki (szybki) - parametr, który określa maksymalny czas, który może upłynąć pomiędzy dwoma raportami z integracji. Czas ten dotyczy tylko wtyczek z obsługą szybkich heartbeatów. Czas dla tego parametru nie powinien być dłuższy niż czas dla podstawowych heartbeatów. Dozwolony zakres wartości 10-3600 [s].

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli usługa utrzymania integracji będzie zatrzymywać poprawnie działające integracje należy się upewnić czy wszystkie integracje objęte działanie usługi działają na wersji 104.0 lub wyższej. Kolejną przyczyną nieprawidłowego rozpoznawania awarii może być nieodpowiednie dobranie parametrów usługi.


Wyłącz spod działania mechanizmu następujące wtyczki

W tym miejscu podaje się kody wtyczek, które mają być pominięte przez usługę utrzymania integracji.

Konfiguracja scenariusza

multiThreading
Domyślnie wyłączone spod działania usługi integracje

Funkcja ta może być wykorzystywana w momencie kiedy jakaś integracja nie obsługuje mechanizmu utrzymania, dzięki temu użytkownik uniknie niepożądanego wyłączania integracji. Należy pamiętać, że usługa utrzymania działa tylko z integracjami pracującymi na wersji 104.0 i każdej kolejnej, dlatego jeżeli użytkownik posiada integracje pracujące na innej wersji i nie chce jej zmieniać należy dodać kod takiej wtyczki w przeciwnym razie taka wtyczka będzie ciągle zatrzymywana. Domyślnie wpisane są tutaj kody wtyczek, które nie obsługują mechanizmu utrzymania. Usługa SellIntegro CloudPrint działa jako odrębna usługa i dlatego nie należy wpisywać tutaj kodu tej usługi.