Endpoint

Endpoint, nazywany też integratorem, to aplikacja SellIntegro której zadaniem jest szyfrowana z użyciem protokołu HTTPS i bezpieczna komunikacja z platformą SellIntegro oraz systemami E-commerce i ERP. Poprawne działanie endpointa jest niezbędne do poprawnego działania zakupionej i skonfigurowanej wtyczki.

Więcej szczegółów znajdziesz w części Informacje techniczne.


Zasada działania

ENDPOINT

Po zainstalowaniu na Twoim komputerze endpoint wymaga skonfigurowania. Skonfigurowana aplikacja łączy się z platformą SellIntegro w celu uwierzytelnienia z użyciem wygenerowanego tokena, a następnie w zależności od tego jaką wtyczkę wykupiłeś i skonfigurowałeś, uruchamia w tle wtyczkę. Każda zakupiona i skonfigurowana na stronie wtyczka to jedna usługa pracująca w tle na twoim komputerze.

Enpoint odczytuje Twoje ustawienia w systemach E-commerce i ERP i kiedy jest to możliwe pomaga w konfiguracji wtyczki oferując narzędzie lookup.


Instalowanie endpointa

Aplikację endpoint możesz pobrać na kilka sposobów. W zależności od wykupionej wtyczki:

 • może być wymagane najpierw skonfigurowanie scenariusza dostępnego na naszej stronie, wtedy endpoint będzie dostępny z panelu wtyczki.

ENDPOINT


 • może być wymagane pobranie endpointa w trakcie konfiguracji.

ENDPOINT


Wygeneruj token rejestracyjny korzystając z przycisku generuj token rejestracyjny.

ENDPOINT


Zainstaluj pobrany integrator na komputerze na którym jest zainstalowany program ERP.

RysunekPrzykładowy widok instalatora endpoint dla programy Subiekt GT

ENDPOINT


Wygenerowany token użyj do zarejestrowania się przy pierwszym użyciu zainstalowanego integratora. ENDPOINT


Uzupełnij dane na pierwszej zakładce dla poprawnego połączenia z programem ERP. W zależności od posiadanego przez Ciebie programu ERP, rożne dane są wymagane. Zakończ wprowadzanie danych naciskając przycisk Zapisz.

RysunekPierwsza zakładka w endpointcie dla programu Subiekt GT

ENDPOINT


RysunekPierwsza zakładka w endpointcie dla programu Comarch ERP Optima

ENDPOINT


RysunekPierwsza zakładka w endpointcie dla programu Subiekt nexo PRO

ENDPOINT

RysunekPierwsza zakładka w endpointcie dla programu Navireo

ENDPOINT


Poprawność wprowadzonych danych możesz sprawdzić naciskając przyciski testowania.

Program używa prostego systemu informacji zwrotnej opartej na zielonym lub czerwonym kwadracie i informacji tekstowej by ułatwić kofigurację, przykładowo:

ENDPOINT ENDPOINT


Opcjonalnie: Na drugiej zakładce Użytkownik usługi, zmień czy endpoint jest uruchamiany jako aplikacja i czy jest uruchamiany przy starcie systemu:

ENDPOINT


Dla uruchomienia endpointa jako usługę, odznacz checkpoint Uruchom jako aplikacja. Wybierz Specjalny użytkownik: SYSTEM, by endpoint posiadał wymagane pozwolenia użytkownika systemowego, lub wybierz Wybrany użytkownik standardowy, a następnie uzupełnij pola:

 • Nazwa użytkownika
 • Hasło

Upewnij się że użytkownik ma wymagane pozwolenia systemowe by endpoint działał poprawnie.

Domyślnie endpoint będzie uruchamiany jako aplikacja wraz ze startem systemu dla obecnego użytkownika.


Sprawdź poprawność danych na:

 • Trzeciej zakładce Podsumowanie, pole Identyfikator użytkownika ma ten sam wpis, jak na zakładce Panel dla wybranej wtyczki na stronie SellIntegro.

Rysunek:Przykładowa trzecia zakładka w endpointcie z zaznaczonym identyfikatorem integratora

ENDPOINT


Rysunek: Zakładka Panel w przykładowej wtyczce na stronie SellIntegro z zaznaczonym identyfikatorem endpinta

ENDPOINT


W czwartej zakładce Zaawansowane, znajdziesz informacje z jakim ten integrator jest połączony z kontem (wpisane ID klienta). ENDPOINT


Kliknij przycisk Zamknij na trzeciej albo czwartej zakładce by skończyć konfigurację endpointa. Endpoint będzie działał w tle na komputerze na którym go zainstalowałeś i skonfigurowałeś. Domyślnie jako aplikacja w tle, widoczna w pasku zadań w obszarze powiadomień z uprawnieniami użytkownika systemowego.

W zależności od wybranej wtyczki i przeprowadzonej konfiguracji wtyczki na stronie SellIntegro, endpoint uruchomi działający w tle systemu proces wtyczki.

Dla poprawnego działania wtyczki musisz zapewnić by endpoint był uruchomiony.


Tryby pracy endpointa (integratora) i różnice w jego działaniu

Link do artykułu opisującego tryby i różnice pracy endpointa:


Ponowna rejestracja endpointa

Poniższa procedura jest przedstawiona na przykładzie systemu Subiekt, jest ona jednak identyczna dla wszystkich systemów ERP wspieranych przez SellIntegro. Jeżeli używają Państwo innego systemu niż Subiekt GT to zamiast „Subiekt GT” należy wybrać inn nazwę systemu ERP, np. nazwa usługi dla systemu Comarch ERP Optima to. „SellIntegro dla Optima”).

 • W zależności od działania integratora zatrzymaj usługę systemową “SellIntegro dla Subiekt” lub zamknij aplikację.

 • Następnie zamknij konfigurator “SellIntegro dla Subiekt” (jeżeli był otwarty).

ENDPOINT

 • Przejdź do katalogu instalacyjnego EndPointa C:\Program Files (x86)\SellIntegro Dla Subiekt.

 • Przejdź do podkatalogu Config.

 • Usuń plik cloudstairs_endpoint_data.xml.

 • Uruchom konfigurator EndPointa poprzez wybranie z menu systemu Windows”SellIntegro dla Subiekt” lub poprzez skrót na pulpicie „SellIntegro dla Subiekt”.

Rys 1. Pojawi się ekran do wpisania Tokenu, który możesz pobrać z panelu integracji.

ENDPOINT

ENDPOINT

Na koniec należy uzupełnić dane połączeniowe (każdy system ERP ma inny sposób).


Konfiguracja Endpoint dla Comarch ERP Optima

Aby skonfigurować integrator dla Comarch ERP Optima, należy uzupełnić następujące dane:

 • Użytkownik Comarch Wprowadzamy nazwę użytkownika Comarch

 • Hasło Wprowadzamy hasło użytkownika Comarch

 • Firma Wprowadzamy nazwę firmy z Comarch Optima

 • Nazwa Serwera SQL Wprowadzamy nazwę serwera SQL

 • Użytkownik Wprowadzamy użytkownika bazy danych SQL

 • Hasło Wprowadzamy hasło użykownika bazy danych SQL

 • Baza Konfiguracyjna Wprowadzamy nazwę bazy konfiguracyjnej

Następnie wybieramy posiadane moduły Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus oraz Handel lub Handel Plus

Rys. Przykładowo skonfigurowany integrator dla Comarch ERP Optima

ENDPOINT_OPT

Poprawność wprowadzonych danych możesz sprawdzić naciskając przyciski testowania.

Program używa prostego systemu informacji zwrotnej opartej na zielonym lub czerwonym kwadracie i informacji tekstowej by ułatwić kofigurację, przykładowo:

ZIELONY

CZERWONY

Po sprawdzeniu poprawności danych, zapisujemy konfigurację przyciskiem “Zapisz”

Endpoint linki do pobrania

Tabela 1. Linki do programów instalacyjnych Endpoint

Wersja ERP Integrator
Wersja podstawowa Subiekt GT
SellintegroSubiektGT
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima
  Subiekt nexo PRO
SellintegroNexoPRO
  Sage 50
SellintegroSage50
  SAP Business One
SellintegroSAPB1
  enova365
Sellintegroenova365
  NoERP
SellintegroNoERP
  Comarch ERP XL
SellintegroComarchXL
  Navireo
SellintegroNavireoTabela 2. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla drugiego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +1 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +1
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +1
  Subiekt nexo PRO
SellintegroNexoPRO +1
  Navireo
SellintegroNavireo +1Tabela 3. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla trzeciego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +2 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +2
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +2
  Subiekt nexo PRO
SellintegroNexoPRO +2
  Navireo
SellintegroNavireo +2Tabela 4. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla czwartego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +3 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +3
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +3Tabela 5. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla piątego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +4 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +4
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +4Tabela 6. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla szóstego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +5 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +5
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +5Tabela 7. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla siódmego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +6 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +6
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +6Tabela 8. Linki do instancji programów instalacyjnych Endpoint (dla ósmego konta Sellintegro)

Wersja ERP Integrator
Wersja +7 Subiekt GT
SellintegroSubiektGT +7
  Comarch ERP Optima
SellintegroOptima +7