Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt nexo PRO do WooCommerce

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_STC_WOO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_PRESTD_v107.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (E-commerce) WooCommerce. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Funkcje wtyczki oferują Ci filtrację aktualizacji stanów magazynowych w odniesieniu do cech, aktywności i oznaczeń produktów jak np. “Pozycja do sklepu internetowego”. Wtyczka zapewnia również zmianę stanu magazynowego produktu podczas rezerwacji oraz dodatkową weryfikację minimalnego bądź maksymalnego stanu magazynowego na podstawie pól własnych.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z WooCommerce

Wygeneruj token API przechodząc kolejno w Ustawienia -> WooCommerce -> Zaawansowane -> REST API -> Dodaj klucz

WOO_API

WOO_API_SET


4. Czy chcesz synchronizować stany magazynowe wariantów produktów?

Funkcjonalność umożliwia Ci ustawienie, czy chcesz korzystać z obsługi synchronizacji stanów magazynowych wariantów produktów po stronie e-commerce.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Brak synchronizacji różnych wariantów.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje stan magazynowy głównego produktu w systemie docelowym jako sumę stanów wariantów.


5. W jaki sposób chcesz przetwarzać asortyment, który można kompletować?

Funkcjonalność ta pozwala na wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych. Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu opcji, która Cię interesuje. W momencie, kiedy nie korzystasz z obsługi tego typu towarów ustawienie możesz zostawić na opcji “Synchronizuj stan zgodnie z ilością na magazynie”.

Dostępne opcje:

a) Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne)

Tylko ilość produktów złożonych w systemie docelowym jest uwzględniana w synchronizacji.

b) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość produktów możliwych do złożenia weryfikując stan poszczególnych składników i nie uwzględnia produktów złożonych w systemie docelowym.

c) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy

Opcja jest równoważna z wybraniem obu opcji powyżej jednocześnie w synchronizacji. Przesłana wartość do systemu docelowego będzie sumą ilości produktów złożonych w systemie docelowym i ilości produktów możliwych do złożenia.

d) Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość najmniej dostępnego składnika produktu złożonego.

Wartości kompletów przesyłanych w synchronizacji w zależności od wybranej opcji

Produkt złożony A składa się z:

 • trzech produktów B, stan magazynowy produktu B to 72
 • jednego produktu C, stan magazynowy produktu C to 36
 • obecny stan magazynowy produktu A to 20

Wartości przesłane podczas synchronizacji w przypadku opcji:

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne) to 20
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować to 24 (potrzeba trzech produktów B na jeden produkt złożony jest wartością najmniejszą, 72/3=24, podczas gdy tylko jeden produkt C jest potrzebny do jednego produktu złożonego)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy to 44 (24+20)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika to 36

6. Magazyny w Subiekt nexo PRO

Wybieramy zieloną lupką lub wpisujemy ręcznie symbol magazynu, z którego magazynu Subiekt Nexo PRO mają być pobierane stany magazynowe


7. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z WooCommerce z asortymentem w magazynie Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie programu WooCommerce oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Po stronie WooCOmmerce
 • SKU
 • Nazwa

W WooCommerce potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

PRD_WOO

Oraz w zakładce głównej Produkty -> Wszystkie produkty

PRD_WOO_2

b) Po stronie Subiekt nexo PRO
 • Symbol
 • Kod kreskowy
 • Nazwa

W Subiekt nexo PRO potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece asortymentu.

NXOSTCBLK_nxo_product_mappings


8. Czy chcesz synchronizować stany magazynowe tylko wybranego asortymentu z Subiekt nexo PRO?

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka podpytań, dzięki którym masz możliwość wyfiltrowania, które dokładnie produkty mają trafić do systemu docelowego.

Czy asortyment musi posiadać określoną cechę?

Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie towarów do synchronizacji tylko na te, którym przypiszemy cechę po stronie systemu Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowne wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku cech.

b) Tak - podaj nazwę cechy

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy cechy zdefiniowanej w Subiekcie nexo PRO. Przy synchronizacji będą aktualizowane stany towarów, do których zdefiniowana cecha będzie przypisana. Jest możliwość podania kilku cech towarów np.: cecha1,cecha2,cecha3…


Jak sprawdzić dostępne cechy w Subiekcie nexo PRO?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu znajdziesz wyszukiwarkę, Po wpisaniu “Cechy asortymentu” i kliknięciu w pierwszą wyszukaną frazę ukaże Ci się lista dostępnych cech towarów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

NXOSTCBLK_nxo_charakteristics


Czy asortyment musi posiadać konkretne oznaczenia?

Opcja pozwala na synchronizacje towarów w zależności od przypisanego oznaczenia. Dzięki temu możesz zdefiniować na przykład, które produkty są tylko do sprzedaży w sklepie internetowym.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Po wybraniu tej opcji wtyczka zachowuje się standardowo i przesyła stany wszystkich towarów bez uwzględniania dodatkowych parametrów.

b) Asortyment musi posiadać WSZYSTKIE następujące oznaczenia:

Wybranie tej opcji będzie skutkowało rozwinięciem opcji dodatkowej w celu zdefiniowania z jakim oznaczeniem towary mają być aktualizowane.

Dostępne opcje:

a) Pozycja do sklepu internetowego

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

b) Pozycja do serwsiu aukcyjnego

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do serwisu aukcyjnego”.

c) Pozycja do sprzedaży mobilnej

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sprzedaży mobilnej”.

Ustawienie odnajdziesz na formularzu edycji towaru-> Zakładka “OPIS” -> Pole wyboru: “Pozycja do”

NXOSTCBLK_product_markings.png


Czy asortyment musi posiadać określony status?

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja weźmie pod uwagę produkty zarówno aktywne, jak i nieaktywne w Subiekt nexo PRO.

b) Asortyment musi być aktywny

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty oznaczone jako aktywne w Subiekt nexo PRO.

Produkty aktywne oraz nieaktywne możesz sprawdzić w zakładce “Asortyment” zmieniając filtr “Aktywny” w Subiekt nexo PRO.

NXOSTCBLK_products_activity.png


9. Chcesz do każdego stanu magazynowego dodawać/odejmować wybraną ilość?

Funkcja ta umożliwia ustawienie ilości, która przy synchronizacji będzie dodawana/odejmowana od stanu. Takie zastosowanie możesz wykorzystać, kiedy np. masz zapewnioną u dostawcy daną ilość sztuk i możesz ją dodać nie mając fizycznie w magazynie lub od dostawy chcesz odejmować zadaną ilość, która przykładowo będzie do sprzedaży stacjonarnej.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Domyślna opcja, której efektem będzie aktualizacja stanu zgodnie z ilością na magazynie.

b) Dodawaj ilość:

Wybór opcji “Dodawaj ilość” wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie dodanie tej ilości do wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.

c) Odejmuj ilość:

Wybór opcji “Odejmuj ilość” wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie odjęcie tej ilości od wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.


10. Chcesz do każdego stanu magazynowego dodawać/odejmować wartość znajdującą się w polu własnym?

Opcja działa analogicznie, jak powyżej, w tym przypadku nie podajesz wartości liczbowej bezpośrednio, tylko definiujesz ją w polu własnym.

NXOSTCBLK_nxo_prd_fields.png


Jak sprawdzić dostępne pola własne w Subiekcie nexo PRO?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu znajdziesz wyszukiwarkę, Po wpisaniu “Pola własne” i kliknięciu w pierwszą wyszukaną frazę, a następnie w “Asortyment” ukaże Ci się lista ośmiu dostępnych pól własnych.

NXOSTCBLK_nxo_fields.png


11. Chcesz weryfikować stan magazynowy minimalny/maksymalny na podstawie pola własnego?

Opcja umożliwia ustawienie ilości minimalnej / maksymalnej towaru. Możesz użyć tej funkcji na przykład do ustawienia stanu minimalnego na 20 sztuk, ponieważ codziennie masz dostawę towaru i zawsze jesteś w stanie obsłużyć zamówienie z minimalnego stanu.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalny stan na podstawie pola własnego o nazwie:

Opcja ta będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w polu własnym. Nie zostanie przesłana mniejsza wartość.

 • Przykład: W polu własnym jest wpisana wartość 40, stan na magazynie jest 16 to do WooCommerce trafi wartość 40.
b) Weryfikuj maksymalny stan na podstawie pola własnego o nazwie:

Opcja ta będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w polu własnym. Nie zostanie przesłana większa wartość.

 • Przykład: W polu własnym jest wpisana wartość 38, stan na magazynie jest 79 to do WooCommerce trafi wartość 38.

12. Chcesz przesyłać stan magazynowy pomniejszony o rezerwację?

Opcja umożliwia Ci uwzględnienie stanu towaru, który jest zarezerwowany. Pozwala Ci to na wysłanie ilości faktycznie dostępnej do systemu e-commerce.

Dostępne opcje:

a) Tak (ustawienie domyślne)

Opcja domyślna przy której rezerwacje będą odejmowane od całościowego stanu towaru.

b) Nie

Wybór tej opcji będzie skutkował tym, że integracja będzie przesyłać całość dostępnego stanu - z opcji będą korzystać klienci, którzy nie prowadzą rezerwacji towaru.


Gdzie możesz sprawdzić rezerwację na towarze w Subiekcie nexo PRO?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu z lewego bocznego menu wybierasz opcję “KARTOTEKI”, następnie “Asortyment”. Informację o rezerwacji znajdziesz w kolumnie “Zarezerwowane”.

NXOSTCBLK_nxo_reservation.png


13. Co chcesz zrobić w przypadku kiedy stan magazynowy jest mniejszy od zera?

Opcja umożliwia zmianę zachowania integracji w przypadku kiedy stan magazynowy towaru spadnie poniżej 0.

Dostępne opcje:

a) Pozostaw ujemny stan (ustawienie domyślne)

W momencie kiedy stan magazynowy w systemie ERP będzie ujemny to pozostawi taką wartość.

b) Zaktualizuj stan na 0

W momencie kiedy stan magazynowy w systemie ERP będzie ujemny to integracja ustawi stan takiego towaru na wartość 0.


14. Wyłącz lub włącz produkt w sklepie w zależności od jego stanu magazynowego

Opcja umożliwia wykonanie akcji włączania lub wyłączania produktu na sklepie w dwóch przypadkach

Dostępne opcje:

a) Wyłącz produkt w sklepie gdy jego stan wyniesie zero (lub mniej)
b) Włącz produkt w sklepie gdy jego stan będzie większy niż zero