Aktualizacja stanów magazynowych z Comarch ERP Optima

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_STC_ALL_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v145.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) Allegro.
Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Funkcje wtyczki oferują Ci filtrację aktualizacji stanów magazynowych w odniesieniu do atrybutów i odejmowania stanu magazynowego od faktycznego.
Wtyczka zapewnia również zamykanie i wznawianie aukcji w zależności od stau.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Allegro

W tym kroku rejestrujesz aplikację Sellintegro, jaką jest wtyczka aktualizacji stanów, aby miała dostęp do Twoich aukcji Allegro.

Artykuł Allegro jak uruchomić dwustopniowe logowanie

Artykuł jak krok po kroku poprawnie połączyć aplikacje Sellintegro z kontem na Allegro

SGTSTCALL_register1


4. Posiadam następujące moduły Optima (wymagany jest co najmiej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)*

Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Podanie niepoprawnych modułów będzie skutkować wyświetlaniem błędów informujących, że Optima działa w trybie tylko do odczytu. Więcej informacji o wymaganych modułach jest dostępna na naszym portalu pomocy TUTAJ

Dostępne opcje:

a) Handel
b) Handel Plus
c) Kasa/Bank
d) Kasa/Bank Plus

5. Wskaż, z którego magazynu Comarch ERP Optima mają być pobierane stany magazynowe

W tym polu należy podać symbol magazynu w Comarch ERP Optima, z którego mają być pobrane stany magazynowe. W przypadku podania w tym miejscu więcej niż jednego symbolu spowoduje zsumowanie stanów. Warunkiem koniecznym jest podanie symboli po przecinku bez spacji po sobie.

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:

BLKORDOPTWarehouse

BLKORDOPTWarehouse1


6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch ERP Optima z produktami w magazynie Allegro ?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie Allegro oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Allegro
 • Numer aukcji
 • Sygnatura aukcji
 • Tytuł aukcji

W Allegro potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

SGTSTCALL_title_sygn

b) Po stronie Comarch ERP Optima
 • Kod produktu
 • Nazwa
 • EAN

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:

BLKORDOPTProductMappings


7. Konfiguracja zewnętrznego mapowania: (opcjonalne)

Opcja ta umożliwia podanie pliku z zewnętrznego źródła z towarami i ich stanami. Należy podać link do pliku z serwera FTP zaczynający się od https:// .

Dostępne opcje:

a) Źródło zewnętrznego pliku


Tu podajemy link do pliku źródłowego zamieszczonego na dowolnym serwerze FTP. Link musi zaczynać się od https://

b) Odwrócenie mapowania
 • Pierwsza kolumna
 • Druga kolumna
b) hasFieldsEnclosedInQuotes
 • Tak
 • Nie
b) delimiter
b) Nie procesuj aukcji z sygnaturą (opcjonalne)
 • Wpisujemy sygnaturę aukcji, której nie mamy procesować

8. W trakcie synchronizacji uwzględnij produkty posiadające TYLKO atrybuty

Funkcjonalność ta pozwala odfiltrować produkty, które posiadają unikalny atrybut i zaktualziować stan tylko ich.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne) - integracja pominie ten krok
b) Tak - podaj nazwę Atrybutów - po podaniu nazwy atrybutu integracja zaktualizuje tylko te produkty

9. W trakcie synchronizacji POMIŃ produkty posiadające atrybuty

Funkcjonalność ta pozwala odfiltrować i pominąć aktualizację stanów tych produktów, które zawierają okręślony atrybut.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne) - integracja pominie ten krok
b) Tak - podaj nazwę atrybutu - po podaniu nazwy atrybutu integracja pominie produkty i ich stany podczas synchronizacji.

10. Stan Towarów złożonych posiadające zestawy promocyjne wylicz na podstawie

Funkcjonalność ta pozwala na wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych. Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu opcji, która Cię interesuje. W momencie, kiedy nie korzystasz z obsługi tego typu towarów ustawienie możesz zostawić na opcji “Synchronizuj stan zgodnie z ilością na magazynie”.

Dostępne opcje:

a) Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne)

Tylko ilość produktów złożonych w systemie docelowym jest uwzględniana w synchronizacji.

b) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość produktów możliwych do złożenia weryfikując stan poszczególnych składników i nie uwzględnia produktów złożonych w systemie docelowym.

c) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy

Opcja jest równoważna z wybraniem obu opcji powyżej jednocześnie w synchronizacji. Przesłana wartość do systemu docelowego będzie sumą ilości produktów złożonych w systemie docelowym i ilości produktów możliwych do złożenia.

d) Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość najmniej dostępnego składnika produktu złożonego.

Wartości kompletów przesyłanych w synchronizacji w zależności od wybranej opcji

Produkt złożony A składa się z:

 • trzech produktów B, stan magazynowy produktu B to 72
 • jednego produktu C, stan magazynowy produktu C to 36
 • obecny stan magazynowy produktu A to 20

Wartości przesłane podczas synchronizacji w przypadku opcji:

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne) to 20
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować to 24 (potrzeba trzech produktów B na jeden produkt złożony jest wartością najmniejszą, 72/3=24, podczas gdy tylko jeden produkt C jest potrzebny do jednego produktu złożonego)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy to 44 (24+20)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika to 36

11. Od każdego stanu chcę odejmować wybraną przeze mnie ilość

Opcja ta umożliwia odejmowanie od stanu faktycznego dowolnej podanej w scenariuszu wtyczki liczby.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne) - integracja pominie ten krok
b) Tak - podaj ilość - po podaniu ilości w postaci liczby integracja odejmie wartość od stanu z magazynu i prześle do Allegro

12. Czy chcesz zarządzać aukcjami?

Funkcjonalność ta pozwala na zarządzanie aukcjami. Zamyka je w momencie kiedy stan jest mniejszy niż 1 lub wznawiaj aukcje w momencie kiedy stan jest większy niż 0.

Dostępne opcje:

a) Zamykaj aukcje w momencie kiedy stan jest mniejszy niż 1
b) Wznawiaj aukcje w momencie kiedy stan jest większy niż 0