MASOWE GENEROWANIE FS/PAI Z ZK W SUBIEKT nexo PRO NA PODSTAWIE STATUSU W BASELINKER

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_GDC_NXO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt nexo PRO na bazie istniejącego już w tym systemie zamówienia od klienta (ZK). Proces generowania dokumentów bazuje na zmianach statusów w systemie źródłowym (e-Commerce) BaseLinker.
Wtyczka umożliwia Ci drukowanie oraz fiskalizcję tworzonych dokumentów całkowicie automatyzując proces wystawiania dokumentów sprzedaży. Integracja przetwarza ZK, w których numerze oryginału znajduje sie prefix B_numerzamówienia, który nadawny jest przez przez wtyczkę “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt nexo PRO” lub może być tam umieszczony ręcznie. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKGDCNXODateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie z Subiekt nexo PRO

Dane do logowania do Subiekt nexo PRO można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Dokumenty z jakiego statusu chcesz generować?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakich statusach integracja ma działać.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w BaseLinker i przetworzy te zamówienia, które posiadają prefix B_ i nie zostały jeszcze przetworzone do dokumentu sprzedaży.

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja przetworzy tylko te zamówienia, które posiadają wystawiony dokument RO, mają w numerze oryginału prefix B_numerzamówienia oraz nie posiadają wystawionego dokumentu sprzedaży.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które zostały wygenerowane poprawnie?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po utworzeniu dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia w BaseLinker.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Dla wcześniej wygenerowanych dokumentów zmień na powyższy status

Funkcjonalność ta pozwala zmienić status zamówien z już wystawionymi dokumentami końcowymi na ten podany w konfiguracji.

Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły zostać wygenerowane?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły zostać wygenerowane ponieważ wystąpił błąd płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania w związku z płatnością, przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B


11. Czy chcesz tworzyć dokumenty z usługami jednorazowymi?

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie dokumentów z usługami jednorazowymi w przypadku nie odnalezienia kartoteki towaru w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Tak

Integracja utworzy dokument z usługami jednorazowymi w przypadku nie odnalezienia kartoteki towaru w Subiekt nexo PRO.

a) Nie, zmień status zamówień na

Integracja nie utworzy dokumentu w przypadku nie odnalezienia kartoteki towaru w Subiekt nexo PRO i zmieni status zamówienia na podany w konfiguracji.

c) Zgodnie z tabelą

Integracja nie utworzy dokumentu w przypadku nie odnalezienia kartoteki towaru w Subiekt nexo PRO i zmieni status zamówienia na podany w konfiguracji wg mapowania: Status A -> Status B


12. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień BaseLinker?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.


13. Jakie dokumenty w Subiekt nexo PRO mają być tworzone?

Funkcjonalność pozwala zdecydować jakie dokumenty mają być tworzone przez integrację podczas przetwarzania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w BaseLinker. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

BLKGDCNXOWantInvoice

b) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

c) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

d) Faktury Detaliczne (Paragon Imienny + Faktura Detaliczna)

Integracja utworzy paragon imienny i wystawi do niego fakturę detaliczną, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

e) Wydania Zewnętrzne

Integracja utworzy wydanie zewnętrzne, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

d) Zgodnie z tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Paragony imienne
Status B -> Faktury Detaliczne (Paragon Imienny + Faktura Detaliczna) Status C -> Faktury VAT

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Przy tworzeniu paragonów imiennych stwórz dodatkowo dokument Faktura Detaliczna?

  Funkcjonalność ta pozwala dodatkowo tworzyć faktury detaliczne przy tworzeniu paragonów imiennych.


14. W momencie kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę a nie podał nipu stwórz paragon imienny

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować czy integracja ma stworzyć paragon imienny w przypadku gdy klient nie podał NIP ale zaznaczył że „chce fakturę”.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja utworzy fakturę.

b) Tak, dla wszystkich zamówień

Integracja utworzy paragon imienny dla wszystkich takich zamówień.

c) Tak, dla zamówień o statusie

Integracja utworzy paragon imienny dla takich zamówień w podanym w konfiguracji statusie.


15. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Subiekt na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność pozwala zdecydować do którego pola w Baselinker przypiszemy numer utworzonego dokumentu końcowego.

BLKGDCNXOcustomfields

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie przypisze numeru utworzonego dokumentu do pola własnego w Baselinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja przypisze numer utworzonego dokumentu do wybranego pola własnego w Baselinker.


16. Czy chcesz przenosić kategorię dokumentu z ZK na generowany dokument?

Funkcjonalność pozwala na przeniesienie kategorii między dokumentami.

Dostępne opcje:

a) Nie (działanie domyślne)

Integracja przy procesowaniu ustawi domyślną kategorię tworzonego dokumentu sprzedaży.

b) Tak

Integracja przeniesie kategorię z dokumentu źródłowego na generowany dokument. Kategoria przenoszona jest w momencie tworzenia dokumentu.


17. Jaki status dokumentu ustawiać w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie odpowiedniego statusu zamówień zapisywanych w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Domyślny (W - Wydany towar i wykonane usługi)

Integracja nada zapisywanemu zamówieniu statatus W - Wydany towar i wykonane usługi w Subiekt nexo PRO.

b) O - Odłożone wydanie towaru i wykonanie usług

Integracja nada zapisywanemu zamówieniu statatus O - Odłożone wydanie towaru i wykonanie usług w Subiekt nexo PRO.

c) B - Blokada wydania magazynowego (w przypadku tworzenia WZ zostanie ustawiony status U - Unieważnione)

Integracja nada zapisywanemu zamówieniu statatus B - Blokada wydania magazynowego w Subiekt nexo PRO.

d) Zgodnie z tabelą

Integracja dla kokretnego statusu Baselinker wybranego w polu Status w BaseLinker wybierze konretny status dokumentu wybrany w polu Status dokumentu w nexo


18. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność pozwala wybrać datę utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Data zapisu dokumentu (aktualna data, domyślnie)

Integracja utworzy dokument w Subiekt nexo PRO zgodnie z aktualną datą.

b) Data stworzenia ZK z którego tworzy się dokument

Integracja utworzy dokument z datą utworzenia ZK w Subiekt nexo PRO.


19. Jaką datę ustawić jako datę sprzedaży dokumentu?

Funkcjonalność pozwala wybrać datę utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Data zapisu dokumentu (aktualna data, domyślnie)

Integracja ustawi datę sprzedaży w Subiekt nexo PRO zgodnie z aktualną datą.

b) Data stworzenia ZK z którego tworzy się dokument

Integracja ustawi datę sprzedaży zgodną z datą utworzenia ZK w Subiekt nexo PRO.

c) Data płatności zamówienia w BaseLinkerze (w przypadku transportu za pobraniem na zamówieniu w BaseLinkerze lub braku płatności ustawi się aktualna data)

Integracja ustawi datę sprzedaży zgodną z datą płatności zamówienia w BaseLinker.


20. Mapowanie wydruków wygenerowanych dokumentów

Funkcjonalność pozwala na automatyczny wydruk generowanych dokumentów.

Dostępne opcje:

a) Nie drukuj dokumentów

Integracja nie wywoła drukowania i/lub fiskalizacji dokumentów sprzedaży w momencie generowania.

b) Drukuj zgodnie z mapowaniem

Integracja podczas generowania dokumentów wywoła drukowanie i/lub fiskalizację dokumentów.

Mapowanie:
Warunek główny

Ta opcja określa pierwszy warunek w mapowaniu dokumentów do wydruku. Obecnie dostępna jest jedynie opcja Typ dokumentu.

Wartość warunku głównego

Ta opcja pozwala wybrać jaki dokument ma być drukowany/fiskalizowany. Możliwe jest drukowanie/fiskalizowanie: Paragonów, Paragonów imiennych, Faktur sprzedaży oraz Faktur sprzedaży detalicznych. Możliwa jest fiskalizacja faktury VAT/faktury detalicznej, jeśli drukarka fiskalna na to pozwala.

Typ wydruku

Ta opcja pozwala określić jaki rodzaj wydruku ma być wykonany podczas procesowania dokumentu.

Nazwa drukarki

W przypadku drukarki przeznaczonej do standardowego drukowania podajemy nazwę drukarki widoczną w panelu sterowania systemu Windows w zakładce “Drukarki i skanery”. Drukarka podłączona sieciowo musi również być widoczna w tym panelu.

Nazwa wzorca wydruku

Podajemy nazwę wzorca wydruku z Subiekt nexo PRO (tylko w przypadku drukowania).

Warunek dodatkowy
 • Nie obsługuj
 • Status zamówienia

Wybieramy status z którego ma się generować dokument końcowy wraz z wydrukiem lub fiskalizacją.

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość warunku dodatkowego

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Czy użyć domyślnej drukarki?

Wybieramy czy wskazana drukarka jest drukarką domyślną (tylko w przypadku drukowania).

Ilość kopii

Ilość kopii podczas drukowania dokumentów (tylko w przypadku drukowania).