Dodawanie faktur PDF z Subiekt nexo PRO do zamówienia w BaseLinker

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_INV_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci wgranie pliku PDF dokumentu, który został wystawiony w systemie Insert Subiekt nexo PRO oraz załączyć go do źródłowego zamówienia w systemie BaseLinker. Dzięki tej wtyczki, obsługa klienta ma bezpośredni wgląd do dokumentu bez potrzeby szukania go w systemie fakturującym, a dodatkowo klient końcowy może automatycznie zostać powiadomiony, kiedy zostanie wystawiona faktura bądź paragon do jego zamówienia.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

NXOINVBLKDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie z Subiekt nexo PRO

Dane do logowania do Subiekt nexo PRO można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Dla zamówień z którego statusu chcesz przesyłać fakturę PDF?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na jakich statusach integracja ma działać.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusu w BaseLinker i podejmie próbę wgrania PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które się w nich znajdują.

b) O statusie

Integracją sprawdza i wgrywa PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które znajdują się wyłącznie we wskazanym statusie. W tej opcji można podać kilka wybranych statusów.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
NXOINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których zostanie przypisana faktura PDF?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po wgraniu do niego faktury PDF.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po wgraniu dokumentu sprzedaży do zamówienia w systemie BaseLinker, nie zmieni jego statusu.

b) Ustaw status

Integracja po wgraniu dokumentu końcowego do zamówienia w systemie BaseLinker, zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
NXOINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których nie zostanie przypisana faktura PDF z powodu błędu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błedu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
NXOINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


10. Jakie dokumenty z Subiekt nexo PRO mają być przesyłane?

Opcja pozwala Ci na wybranie jaki dokument z programu Subiekt nexo PRO zostanie dołączony do faktury wystawionej przez program BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia Klientów
b) Paragony oraz faktury VAT
c) Paragony
d) Faktury VAT
e) Faktury detaliczne
f) Korekta faktury sprzedaży
g) Zwrot/korekta paragonu
h) Zwrot/korekta paragonu imiennego
i) Zgodnie z Tabelą
 • Status w BaseLinker - wybieramy status, dla którego integracja wykona kokretne działanie.
 • Typ dokumentu w Subiekt nexo PRO - wybieramy typ dokumentu(do wyboru dokumenty wymienione wyżej) jaki ma być przesłany dla tego statusu.

11. Jakie wzorce wydruku chcesz wykorzystać?

Opcja ta pozwala Ci na wybranie wzorców wydruków zdefiniowanych w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystuj domyślne wzorce wydruków

Wybranie opcji spowoduje, że do wskazanych dokumentów w punkcie 10. zostaną wykorzystane wzorce wydruku oznaczone w programie Subiekt nexo PRO w następujący sposób:

NXOINVBLKWzorceNexo

b) Wykorzystaj wzorce wydruku zgodnie z mapowaniem

Opcja pozwala Ci użyć wybranego wzorca wydruku dla dokumentu. Skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”. Następnie dla każdej z kolumn, wybierz z dostępnych możliwości lub wpisz:

Mapowanie:
Klucz mapowania według którego chcesz drukować
 • Identyfikator statusu
 • Nazwa kategorii
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Symbol magazynu dokumentu w systemie
Wartość klucza

Uzupełnij pole o wartość, która uruchomi akcję wgrania dokumentu do BaseLinkera.

Symbol dokumentu

Symbol, do którego wcześniej wskazaliśmy nazwę wzorca

 • Faktura Sprzedaży
 • Faktura detaliczna
 • Paragon
 • Paragon imienny
 • Zamówienia klientów
 • Korekta faktur sprzedaży
 • Zwrot/korekta paragonu
 • Zwrot/korekta paragonu imiennego
Nazwa wzorca wydruku

Uzupełnij pole nazwą wzorca zdefiniowanego w Subiekt nexo PRO.

NXOINVBLKWzorceNexo

Użycie zielonej lupki wyświetli nam nazwy wzorców wydruków z Subiekt nexo PRO.


12. Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów?

Aby wgrać zewnętrzną fakturę po API, BaseLinker wymaga wcześniejsze utworzenie własnej faktury do zamówienia.

Aby ta czynność działa się automatycznie skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, a następnie wybierz z pomocą funkcji lookup lub wpisz:

 • Identyfikator statusu - status w BaseLinker, do którego wgrywamy dokumenty sprzedaży. Status / statusy muszą być zdefiniowane w punkcie 7

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.

Użycie lupki wskaże nam dostępne statusy zamówień w BaseLinker.

NXOINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Identyfikator serii dokumentów - jaki dokument będzie automatycznie tworzony w BaseLinker

Użycie lupki wskaże nam dostępne serie dokumentów w BaseLinker.


13. Jaka informacja z BaseLinker jest zapisana w numerze oryginału w dokumencie w Subiekt nexo PRO?

Opcja nakazuje wskazanie numeru, jaki został wpisany w pole “Numer oryginału zamówienia” w programie Subiekt nexo PRO :

Dostępne opcje:

a) Numer zamówienia BaseLinker

Numer będzie w formacie B_numerzamówieniaBL.

b) Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia

Numer nadany, na przykład w serwisie sprzedażowym.

c) Numer zamówienia ze sklepu

Numer nadany przez sklep.

 • Lista zamówień ZK w ERP:

NXOINVBLKPoleOryginalZK

 • Karta zamówienia w ERP:

NXOINVBLKPoleOryginalZK