Przesyłanie zamówien z Subiekt nexo PRO do BaseLinker

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_ORD_NXO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku ?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt nexo PRO na bazie zamówienia w BaseLinker. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) BaseLinker.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn(ZK), posiada także funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKORDNXODateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Subiekt nexo PRO

Dane do logowania do Subiekt nexo PRO można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


6. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w BaseLinker i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Subiekt nexo PRO (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja tworząc dokument w Subiekt nexo PRO wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDNXOStatusToProcess

Skorzystanie z niebieskiej lupki, pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinker.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie przeniesionym do Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po utworzeniu dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na BaseLinker.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDNXOStatusToProcess

Skorzystanie z niebieskiej lupki, pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinker.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły być przeniesione do Subiekt nexo PRO z powodu błędu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDNXOStatusToProcess

Skorzystanie z niebieskiej lupki, pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinker.


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły być przeniesione do Subiekt nexo PRO ponieważ nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku kartoteki towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku kartoteki nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku kartoteki podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDNXOStatusToProcess

Skorzystanie z niebieskiej lupki, pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinker.


11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły być przeniesione do Subiekt nexo PRO ponieważ brakuje towaru na stanie?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDNXOStatusToProcess

Skorzystanie z niebieskiej lupki, pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinker.


12. Zamówienia z jakich statusów w BaseLinker, mają być usunięte z Subiekt nexo PRO?:

Funkcjonalność ta pozwala usunąć zamówienia z Subiekt nexo PRO z określonym statusem w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj zamówień

Domyślne działanie, integracja nie będzie usuwać zamówień.

b) Usuń zamówienia z Subiekt nexo PRO znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać zamówienia z Subiekt nexo PRO, znajdujące się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na

Opcja ta pozwala ustawić status do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu dokumentu z Subiekt nexo PRO.

Skorzystanie z niebieskiej lupki, pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinker.

 • Oprócz ZK usuwaj także dokumenty realizujące to ZK

Opcja ta pozwala na usunięcie wszystkich dokumentów związanych z usuwanym ZK.


13. Zamówienia z jakich statusów w BaseLinker, mają mieć usuniętą rezerwacje stanu w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala zmienić status rezerwacji w dokumencie w Subiekt nexo PRO w zależności od określonego statusu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj rezerwacji stanów

Integracja nie będzie zmieniać statusu rezerwacji zamówień w Subiekt nexo PRO.

c) Usuwaj rezerwacje stanów z Subiekt nexo PRO znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać rezerwację towaru z zamówień z Subiekt nexo PRO, znajdujących się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu rezerwacji z dokumentu z Subiekt nexo PRO.


14. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić korektę faktury/zwrot detaliczny w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie zwrotów/korekt dokumentów w Subiekt nexo PRO bazując na zamówieniu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty detaliczne w Subiekt nexo PRO na podstawie statusu / statusów w BaseLinker

Integracja będzie tworzyć korekty lub zwroty do dokumentów sprzedaży dla zamówień z Subiekt nexo PRO, znajdujących się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po utworzeniu korekty/zwrotu w Subiekt Subiekt nexo PRO PRO.

c) Chcę przypisywać przyczynę korekty na podstawie następującego mapowania

Opcja ta pozwala na powiązanie wskazanego pola w BaseLinker z wybraną przyczyną korekty.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
  Pozwala na tworzenie korekt do każdego stworzonego dokumentu
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju nabywcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker
 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Nazwa przyczyny korekty

Dostępne przyczyny korekty można znaleźć w konfiguracji Subiekt nexo PRO. Możliwe jest dodanie własnej przyczyny korekty dokumentu.

BLKORDNXOCorrectionReason

Dodatkowo zamiast przepisywania płatności z dokumentu chcę przypisywać metodę płatności dla korekty na podstawie następującego mapowania:
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju nabywcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Metoda płatności w Subiekt nexo PRO

Wybieramy jedną z dostępnych w Subiekt nexo PRO metod płatności.

 • Przenoś rozszerzenie numeracji z korygowanego dokumentu na korektę faktury/zwrot detaliczny

  Funkcjonalność ta pozwala na przeniesienie serii numeracji z korygowanego dokumentu na korektę.

 • Czy wpisać numer utworzonej korekty w Subiekt nexo PRO na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

  Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie numeru utworzonego dokumentu do pola w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Tak, do pola z pytania o przenoszenie numer utworzonego dokumentu
b) Nie
c) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja przy wystąpieniu błędu w trakcie procesowania zwróci informację o treści błędu do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.


 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione
  Jeśli pole ma wpisany już numer dokumentu to ta wartość nie zostanie nadpisana przy tworzeniu korekty.

15. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić częściową korektę ilościową faktury/zwrot detaliczny w Subiekt nexo PRO? Korekta zostanie wystawiona na podstawie zmodyfikowanego zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie częściowych zwrotów/korekt ilościowych dokumentów w Subiekt nexo PRO bazując na zmodyfikowanym zamówieniu w BaseLinker. Modyfikacja zamówienia musi polegać na zmianie ceny/ilości produktu znajdującego się na zamówieniu, nie może być to usunięcie produktu.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty detaliczne w Nexo na podstawie statusu / statusów w BaseLinker

Integracja będzie tworzyć korekty lub zwroty do dokumentów sprzedaży dla zamówień z Subiekt nexo PRO, znajdujących się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po utworzeniu korekty/zwrotu w Subiekt nexo PRO.

c) Chcę przypisywać przyczynę korekty na podstawie następującego mapowania

Opcja ta pozwala na powiązanie wskazanego pola w BaseLinker z wybraną przyczyną korekty.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
  Pozwala na tworzenie korekt do każdego stworzonego dokumentu
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju nabywcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Nazwa przyczyny korekty

Dostępne przyczyny korekty można znaleźć w konfiguracji Subiekt nexo PRO. Możliwe jest dodanie własnej przyczyny korekty dokumentu.

BLKORDNXOCorrectionReason

Użycie zielonej lupki pozwoli nam odczytać przyczyny korekt z programu ERP Subiekt nexo PRO.

Dodatkowo zamiast przepisywania płatności z dokumentu chcę przypisywać metodę płatności dla korekty na podstawie następującego mapowania:
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju nabywcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Metoda płatności w Subiekt nexo PRO

Wybieramy jedną z dostępnych w Subiekt nexo PRO metod płatności.

Użycie zielonej lupki pozwoli nam odczytać metody płatności z programu ERP Subiekt nexo PRO.

 • Przenoś rozszerzenie numeracji z korygowanego dokumentu na korektę faktury/zwrot detaliczny

  Funkcjonalność ta pozwala na przeniesienie serii numeracji z korygowanego dokumentu na korektę.

 • Czy wpisać numer utworzonej częściowej korekty w Subiekt Subiekt nexo PRO na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?:

  Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie numeru utworzonego dokumentu do pola w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Tak, do pola z pytania o przenoszenie numer utworzonego dokumentu
b) Nie
c) Tak, do dodatkowego pola własnego
 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione
  Jeśli pole ma wpisany już numer dokumentu to ta wartość nie zostanie nadpisana przy tworzeniu korekty.

 • Jaka ma być data zakończenia dostawy na wystawionej korekcie faktury?

  Opcja pozwala na wybranie daty zakończenia dostawy na korygowanym dokumencie.

Dostępne opcje:

a) Data wystawienia korekty

Integracja jako date zakończenia dostawy ustawi datę wystawienia korygowanego dokumentu.

b) Data zakończenia dostawy z korygowanej faktury

Integracja jako date zakończenia dostawy ustawi datę zakończenia z korygowanego dokumentu.


16. Czy w przypadku błędu zapisu dokumentu w Subiekt nexo PRO, wpisać powód błędu na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala na wpisanie treści błędu, który wystąpił w trakcie procesowania zamówienia do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Funkcja ta umożliwia szybką weryfikację błędów w przetworzeniu zamówienia do Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie wpisanie treści błędu w pole dodatkowe w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja przy wystąpieniu błędu w trakcie procesowania zwróci informację o treści błędu do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.


17. Jakie dokumenty w Subiekt nexo PRO mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Subiekt nexo PRO podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia

Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży przy użyciu wtyczki do masowego generowania dokumentów na podstawie ZK

Ustaw pole "Realizuj jako" na zamówieniu w Subiekt nexo PRO:

a) Domyślnie

Pole Realizuj jako zostanie ustawione zgodnie z domyślnymi ustawieniami Subiekt nexo PRO.

b) Zgodnie z mapowaniem

Pole Realizuj jako zostanie ustawione zgodnie ze wskazanym mapowaniem.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa firmy odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa firmy płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. Dodatkowe 1
 • P. Dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • ID Statusu zamówienia
 • ID źródła
 • Nazwa źródła
 • Czy klient chce fakturę
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Rodzaj dokumentu w Subiekt nexo PRO

Wybieramy tutaj rodzaj dokumentu w Subiekt nexo PRO.

 • Faktura sprzedaży zaliczkowa
 • Faktura uproszczona
 • Faktura VAT marża
 • Faktura VAT sprzedaży
 • Paragon
 • Paragon imienny
 • Przesunięcie międzymagazynowe
 • Rozchód wewnętrzny
 • Wydanie zewnętrzne
 • Wydanie zewnętrzne z VAT
b) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w BaseLinker. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

BLKORDNXOWantInvoice

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDNXONameReceipt

d) Paragony zwykłe

Integracja utworzy zawsze paragon zwykły, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

e) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt nexo PRO, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

f) Wydania Zewnętrzne

Integracja utworzy zawsze wydanie zewnętrzne, niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

g) Zgodnie z Tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Paragony imienne
Status B -> Paragony zwykłe
Status C -> Faktury VAT

 • Dokumenty do wyboru:
 • Zamówienia
 • Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)
 • Paragony imienne
 • Paragony zwykłe
 • Faktury VAT
 • Wydania zewnętrzne

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


18. Mapowanie wydruków wygenerowanych dokumentów (opcjonalnie)

Funkcjonalność ta pozwala ustawić drukowanie tworzonych dokumentów. Jest to uproszczona forma funkcjonalności z wtyczki “Masowe Generowanie FS/PAI z ZK w Subiekt nexo PRO na podstawie statusu w BaseLinker”.

Dostępne opcje:

a) Nie drukuj dokumentów

Integracja nie wywoła drukowania i/lub fiskalizacji dokumentów sprzedaży w momencie generowania.

b) Drukuj zgodnie z mapowaniem

Integracja podczas generowania dokumentów wywoła drukowanie i/lub fiskalizację dokumentów.

Mapowanie:
Warunek główny

Ta opcja określa pierwszy warunek w mapowaniu dokumentów do wydruku. Obecnie dostępna jest jedynie opcja Typ dokumentu.

Wartość warunku głównego

Ta opcja pozwala wybrać jaki dokument ma być drukowany/fiskalizowany. Możliwe jest drukowanie/fiskalizowanie: Paragonów, Paragonów imiennych, Faktur sprzedaży oraz Faktur sprzedaży detalicznych. Możliwa jest fiskalizacja faktury VAT/faktury detalicznej, jeśli drukarka fiskalna na to pozwala.

Typ wydruku

Ta opcja pozwala określić jaki rodzaj wydruku ma być wykonany podczas procesowania dokumentu.

Nazwa drukarki

W przypadku drukarki przeznaczonej do standardowego drukowania podajemy nazwę drukarki widoczną w panelu sterowania systemu Windows w zakładce “Drukarki i skanery”. Drukarka podłączona sieciowo musi również być widoczna w tym panelu.

Nazwa wzorca wydruku

Podajemy nazwę wzorca wydruku z Subiekt nexo PRO (tylko w przypadku drukowania).

Warunek dodatkowy
 • Nie obsługuj
 • Status zamówienia
  Wybieramy status z którego ma się generować dokument końcowy wraz z wydrukiem lub fiskalizacją.
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Klient chce fakturę
Wartość warunku dodatkowego

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Czy użyć domyślnej drukarki?

Wybieramy czy wskazana drukarka jest drukarką domyślną (tylko w przypadku drukowania).

Ilość kopii

Ilość kopii podczas drukowania dokumentów (tylko w przypadku drukowania).


19. Jak chcesz przetwarzać stawki VAT produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie w jaki sposób integracja ma ustawiać stawkę VAT dla poszczególnych towarów na zamówieniu.

Dostępne opcje:

a) Ustawiaj VAT zgodnie z ustawieniami w systemie ERP

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jaka domyślnie widnieje w kartotece towaru w Subiekt nexo PRO.

b) Zastosuj stawkę VAT zgodnie z ustawieniami systemu E-commerce

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jaka widnieje przy produkcie na zamówieniu w BaseLinker.

c) Przypisuj stawki VAT zgodnie z ustawieniami mapowania

Ta opcja pozwala na utworzenie mapowania stawki VAT dla poszczególnych warunków np. kraju. Stawki VAT dla transportu przypisują się takie same jak stawki VAT produktów. Można dodać rozbijanie stawek VAT, czyli podział kosztów transportu na różne stawki VAT produktów. W przypadku Subiekt nexo PRO, jeśli chcemy korzystać z rozbicia stawek VAT na transporcie należy w mapowaniu powielić wiersze transportu z różnymi stawkami VAT np. Kurier 23%, Kurier 8%, Kurier 19% itd.

Mapowanie:
Obsługa dla

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji tworzymy mapowanie w danym wierszu. Do wyboru jest “Produktu” lub “Transportu”.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania. Jeśli chcemy przypisywać stawkę VAT dla transportu to mapowanie powinno wyglądać w następujący sposób:

BLKORDNXOVatMapping

Symbol VAT w Subiekt nexo PRO

Wpisujemy symbol stawki VAT jaka ma być ustawiona w Subiekt nexo PRO. Stawka VAT musi istnieć w Subiekt nexo PRO. Dostępne stawki VAT znajdziemy w Konfiguracji w Subiekt nexo PRO. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDNXOVat

Wartość VAT w BaseLinker

Wpisujemy stawkę VAT widniejącą na zamówieniu w BaseLinker. Możliwe jest wpisanie wartości “*” aby dany wiersz dotyczył każdej stawki VAT i warunkowany był np. kodem kraju.

Pole w BaseLinker
 • Nie obsługuj
  Przy wybraniu tej opcji jedynym warunkiem mapowania będzie stawka VAT w BaseLinker.
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju (dane do faktury)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju (dane do dostawy)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker. BLKORDNXOStatusToProcess
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.


20. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Subiekt na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy informacja o utworzonym dokumencie ma być wpisana w wybrane pole dodatkowe na zamówieniu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie wpisywanie wartości w pole dodatkowe w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja po utworzeniu dokumentu w Subiekt nexo PRO zwróci jego numer do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.


21. Czy aktualizować status realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizowanie statusu realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie nadawaj statusu

Integracja nie będzie aktualizować statusu realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO.

b) Na podstawie statusu zamówienia w BaseLinker

Integracja zaktualizuje status realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO na podstawie ustawionego mapowania.

Mapowanie:
Status zamówienia z

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia z Baselinker.

Możemy także użyć niebieskiej lupki, która pokaże nam statusy zamówień z BaseLinker.

Status realizacji do

Wpisujemy status realizacji dokumentu z Subiekt nexo PRO.

Możemy także użyć zielonej lupki, która pokaże nam statusy realizacji z Subiekt nexo PRO.


22. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień BaseLinker?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.


23. Dokumentom tworzonym w Subiekt nexo PRO ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala stworzyć mapowanie, które ustawi wskazaną kategorię na dokumencie w trakcie procesowania.

Mapowanie:
Pole z BaseLinker
 • Id statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • ID źródła
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Nazwa źródła
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Nazwa kategorii z Subiekt nexo PRO

Wprowadzamy istniejącą kategorię z Subiekt nexo PRO. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDNXOCategories

 • Jeżeli nie uda się ustalić kategorii na podstawie powyższego mapowania to:
  Jeśli mapowanie nie powiedzie się to możliwe jest ustawienie kategorii zapasowej.
Pozostaw domyślną kategorie

Ustawiona zostanie domyślna kategoria dokumentu.

Ustaw na

Można wybrać jedną kategorię zapasową. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.


24. Dokumenty tworzone w Subiekt nexo PRO podpisz

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie jaką wartością mają być podpisywane dokumenty tworzone integracją.

Dostępne opcje:

a) Podpisem domyślnym (zostanie wykorzystany operator, który jest używany jako konta do połączenia).

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w konfiguracji integratora.

b) Następującym podpisem

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w to pole. Użytkownik musi istnieć w Subiekt nexo PRO.


25. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w BaseLinker na zamówienie w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania:

Integracja będzie procesować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:
Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt nexo PRO.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa firmy odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa firmy płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
Pole w Subiekt nexo PRO

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Symbol
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


Chcę rozdzielać Imię i Nazwisko kontrahenta do dwóch osobnych pól

Zaznaczenie tej opcji spowoduje wpisanie imienia i nazwiska kontrahenta to dwóch osobnych pól na kartotece kontrahenta w Subiekt nexo PRO.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz aktualizować w Nexo:
a) Pomiń

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


Czy adres dostawy kontrahenta ma być adresem punktu odbioru z BaseLinker:

Opcja ta podmieni adres dostawy kontrahenta na adres z punktu odbioru np. Paczkomat.

a) Tak
b) Nie (Domyślne)


W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Subiekt nexo PRO:
a) Dodaj nowego kontrahenta

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

b) Pomiń zamówienie

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO spowoduje zatrzymanie procesowania zamówienia.


Czy mają być tworzone osobne kartoteki dla kontrahenta jako osoby fizycznej i firmy?

Opcja ta pozwala stworzyć oddzielne kartoteki kontrahenta dla osoby fizycznej oraz firmy (zostaną utworzone dwie kartoteki kontrahenta).


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt nexo PRO

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w symbolu tworzonej kartoteki kontrahenta w Subiekt nexo PRO.

 • Symbol z Nexo (autonumeracja)
  Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji kontrahentów w konfiguracji Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOAutosymbol

 • Login
 • Email
 • Numer telefonu
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Własna numeracja


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt nexo PRO w przypadku gdy symbol ustawiony na podstawie powyższego ustawienia będzie pusty

Jeśli ustawienie punktu wyżej spowoduje, że symbol kontrahenta będzie pusty to integracja może wybrać alternatywny sposób oznaczenia symbolu.

 • Pomiń
 • Login
 • Email
 • Numer telefonu
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Subiekt nexo PRO

Jeśli symbol już istnieje w bazie Subiekt nexo PRO można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

 • Użyj autonumeracji jeżeli jest dostępna Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji kontrahentów w konfiguracji Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOAutosymbol

 • Wygeneruj losowy symbol
 • Nadaj numeryczny prefiks
Mapuj grupy kontrahentów po wybranym polu zamówienia:
Mapowanie:
Pole z BaseLinker
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany do BaseLinker.
 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Nazwa grupy w Subiekt nexo PRO:

Wybieramy grupę z Subiekt nexo PRO przy użyciu zielonej lupki.

 • Podaj domyślną grupę która nadawać kontrahentom, pozostaw puste aby użyć domyślnej:
  Jeśli żaden z warunków mapowania grupy kontrahentów nie zostanie spełniony to integracja może ustawić domyślną grupę kontrahentów.

26. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w BaseLinker na zamówienie w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Zawsze twórz usługę jednorazową

Integracja zawsze utworzy usługę jednorazowa bez sprawdzania stanów magazynowych.

b) Powiąż kartotekę produktu z Subiekt nexo PRO na podstawie następującego mapowania:

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt nexo PRO.

 • Nazwa
 • EAN
 • SKU
 • Nr aukcji
 • ID produktu

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w BaseLinker w tym miejscu:

BLKORDNXOBlkProductMappings

Pole w Subiekt nexo PRO

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Nazwa
 • Symbol
 • Kod kreskowy
 • Pełna charakterystyka
 • Pole własne od 1 do 8
 • Symbol u dostawcy
 • kod PLU

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Subiekt nexo PRO w tym miejscu:

BLKORDNXONxoProductMappings

W przypadku nieodnalezienia produktu, czy chcesz utworzyć kartotekę produktu:
a) Tak

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje utworzenie kartoteki towaru bez stanu magazynowego.

a) Nie

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje zatrzymanie procesowania zamówień i przeniesienie zamówienia do statusu błędu.


W przypadku braku możliwości utworzenia kartoteki czy chcesz dodać produkt jako usługę jednorazową:
a) Tak

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje utworzenie usługi jednorazowej.

a) Nie

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje zatrzymanie procesowania zamówień i przeniesienie zamówienia do statusu błędu.


Weryfikacja stanów na dokumencie i ustawienie statusu rezerwacji lub wykonania:
a) Tak

Integracja sprawdzi stan produktu w Subiekt nexo PRO oraz ustawi rezerwację na utworzonym zamówieniu.

a) Nie

Integracja nie sprawdzi stanu produktu w Subiekt nexo PRO oraz nie ustawi rezerwacji na utworzonym zamówieniu.


Czy opisem pozycji ma być nazwa produktu z zamówienia w BaseLinker (zamiast atrybutów tego produktu)?:
a) Tak, opisem pozycji ma być nazwa produktu w BaseLinker
b) Nie, opisem pozycji ma być pole 'Atrybuty' produktu w BaseLinker


Czy chcesz rozbić produkty z kompletu w BaseLinker na pojedyncze pozycje w Subiekt nexo PRO? Symbol kompletu w BaseLinker musi składać się z symboli składników z Subiekt nexo PRO rozdzielonych znakiem +. Wszystkie składniki będą miały cenę 1, oprócz ostatniego, który przyjmie cenę wyrównującą do ceny kompletu z BaseLinker:
a) Tak
b) Nie


Czy chcesz montować komplety w Subiekt nexo PRO?
a) Tak
b) Nie


Chcę mnożyć ilość produktu na zamówieniu używając znaku w kodzie produktu:

Zaznaczenie tej opcji spowoduje przemnożenie ilości produktu przez liczbę podaną po wpisanym znaku. Przykładowo gdy podany znak to $ a kod produktu to SKU$4, integracja przemnoży ilość tego produktu przez 4.


W momencie braku stanu towaru ustaw atrybut produktu w BaseLinker na ‘BRAK STANU’:

Jeśli produkt w trakcie procesowania zamówienia nie będzie miał stanu magazynowego to zostanie zwrócona do BaseLinker informacja do atrybutu danego produktu na zamówieniu.

a) Nie
b) Tak

Opcje zaawansowane:

Czy chcesz na podstawie atrybutów w BaseLinker zmodyfikować listę produktów na dokumencie?

Funkcjonalność ta pozwala na modyfikację listy produktów na zamówieniu na podstawie atrybutów w Baselinker.

a) Nie
b) Tak, cenę ustal na podstawie cennika:
Dla produktu o danym SKU i pierwszym atrybucie na liście, dodaj produkt o symbolu:
Mapowanie:
SKU z BaseLinker

Podajemy SKU produktu z Baselinker.

Wartość Atrybutu z BaseLinker

Podajemy wartość Atrybutu z Baselinker.

Symbol Asortymentu

Podajemy symbol asortymentu z Subiekt nexo PRO.

 • Pozostałe atrybuty zmapuj według poniższej tabelki:
Mapowanie:
Atrybut z BaseLinker

Podajemy Atrybut z Baselinker.

Wartość Atrybutu z BaseLinker

Podajemy wartość Atrybutu z Baselinker.

Symbol Asortymentu

Podajemy symbol asortymentu z Subiekt nexo PRO.


27. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na zamówieniach w Subiekt nexo PRO.

Nazwy usługi muszą być dodane w Subiekt nexo PRO w “Asortymencie”

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia.

b) Dodaj jako usługę o symbolu

Integracja doda za każdym razem usługę istniejącą w Subiekt nexo PRO.

c) W zależności od usługi transportu w zamówieniu BaseLinker ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Nexo

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania transportu z BaseLinker do kartoteki wybranej usługi w Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:
Usługa transportu z BaseLinker

Podajemy nazwę transportu z zamówień w BaseLinker. Nazwę możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera transport z zamówień z BaseLinker z ostatnich 7 dni.

BLKORDNXOTransportBlk

Transport z Subiekt nexo PRO

Podajemy symbol transportu z Subiekt nexo PRO. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w asortymencie w Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOTransportNxo

Mapuj do stawki vat (tylko rozbicie)

Podajemy stawkę VAT która ma zostać przypisana do transportu (tylko dla rozbicia stawek VAT dla usług transportowych)

Czy chcesz korzystać z rozbicia stawek VAT dla usług transportowych?:
a) Nie
b) Tak
Czy rozbijając stawki VAT dostawy, chcesz pomijać transport z kosztem 0zł? Jeśli tak, usługi transportowe za 0zł nie będą dodawane na zamówienie w Subiekt nexo PRO:
a) Nie
b) Tak

28. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w BaseLinker na dokument w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja nie przypisze płatności, pozostawi pustą płatność lub ustawi zawsze wybraną płatność (w zależności od ustawień w punkcie Jak przetwarzać zamówienie jeśli nie zmapowano poprawnie płatności?

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala na przypisanie metody płatności z Baselinker do metody płatności w Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:
Płatność w BaseLinker:

Metodę płatności można sprawdzić na karcie zamówienia w BaseLinker lub wybrać z niebieskiej lupki. BLKORDNXOPaymentBLK

Płatność w Subiekt nexo PRO:

Wpisujemy wartość zależnie od wybranego warunku w opcjach wyżej

Metoda płatności z Subiekt nexo PRO

Metodę płatności można sprawdzić w formach płatności w Subiekt nexo PRO. BLKORDNXOPaymentNXO

 • Bon własny
 • Gotówka
 • Karta płatnicza przy sprzedaży/bon obcy
 • Płatność odroczona
 • Płatność za pobraniem/kredyt
 • Szybka płatność
 • Zapłacono przelewem


Czy chcesz przetwarzać płatności nieopłacone?
a) Tak
b) Nie


Jak przetwarzać zamówienie jeśli nie zmapowano poprawnie płatności?
a) Nie przetwarzaj (zamówienie trafi do statusu błędu, o ile jest skonfigurowany)
b) Pozostaw pustą płatność (tylko w przypadku tworzenia ZK, w przypadku tworzenia od razu dokumentu końcowego zamówienie trafi do statusu błędu, o ile jest skonfigurowany)
c) Ustaw płatność:

Metodę płatności można sprawdzić w formach płatności w Subiekt nexo PRO. Użycie zielonej lupki pokaże nam dostępne metody płatności w Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOPaymentNXO


29. Wskaż symbole magazynów na których ma zostać wykonane przesunięcie

Funkcjonalność ta pozwala ustawić przesunięcie stanu magazynowego między magazynami w przypadku braku stanu na docelowym magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie wykonuj przesunięć

Integracja w przypadku braku stanu nie będzie wykonywać przesunięcia magazynowego

b) Przesunięcie zgodnie z mapowaniem magazynów, zależne od wartości pól w BaseLinker
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Nie obsługuj
 • Zew. numer zamówienia Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju (dane do faktury) Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju (dane do dostawy) Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker, lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Informacje źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1 W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2 W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
Wartość pola w BaseLinker

Podajemy wartość zgodną z wybranym wcześniej polem.

Skąd

Podajemy symbol źródłowego magazynu, z którego integracja ma wykonać przesunięcie.

Dokąd

Podajemy symbol docelowego magazynu, na który integracja ma wykonać przesunięcie.


30. Przypisuj rodzaje transakcji VAT na podstawie mapowania (opcjonalnie)

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj (ustawienie domyślne)
b) Przypisuj zgodnie z mapowaniem
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Informacje o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
 • Status płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Numer listu przewozowego
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
 • Kod pocztowy (dostawa)
 • Kraj (dostawa) Brany pod uwagę będzie kraj z danych do dostawy widocznych na zamówieniu w BaseLinker.
 • Kod kraju (dostawa)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Nazwa punktu odbioru (dostawa)
 • Adres punktu odbioru (dostawa)
 • Kod pocztowy punktu odbioru (dostawa)
 • Miejscowość punktu odbioru (dostawa)
 • Imię i Nazwisko (faktura)
 • NIP
 • Firma (faktura)
 • Adres (faktura)
 • Miejscowość (faktura)
 • Kod pocztowy (faktura)
 • Kraj (faktura) Brany pod uwagę będzie kraj z danych do faktury widocznych na zamówieniu w BaseLinker.
 • Kod kraju (faktura)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Nazwa serii dokumentu
 • Klient chce fakturę
 • Link do zamówienia
 • Paczka odebrana przez kuriera
 • Paczka spakowana
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pozostałe pola dodatkowe z naszego BaseLinker, które odczytywane są po naszym API.
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Transakcja
 • Sprzedaż krajowa
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Eksport towarów
 • Odwrotne obciążenie - sprzedaż
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju
 • Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju
 • Transakcja trójstronna - dostawa
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość poniżej limitu 10 000 eur(42 000 zł)
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość w procedurze uproszczonej OSS.

31. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu

Funkcjonalność ta pozwala przypisać dodatkowe oznaczenia dla JPK VAT.

Dostępne opcje:

a) Nie przepisuj oznaczeń JPK VAT

Integracja będzie pomijać przypiswanie oznaczeń JPK VAT.

b) Przepisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowaniem:

Integracja będzie przypisywać oznaczenia JPK VAT zależnie od ustalonego mapowania.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Zew.numer zamówienia Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
 • Informacje o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pozostałe pola dodatkowe z naszego BaseLinker, które odczytywane są po naszym API.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Oznaczenie JPK VAT

Dostępne oznaczenia można wybrać z listy w mapowaniu.

 • EE - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
 • TP - Powiązania nabywcy i dostawcy - Transakcje między podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT - Transakcja trójstronna - nabycie
 • TT_D - Transakcja trójstronna - dostawa
 • MR_T - Świadczenie usług turystyki
 • MR_UZ - Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa po imporcie (Import towarów w procedurze celnej 42)
 • I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa po imporcie (Import towarów w procedurze celnej 63)
 • B_SPV - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA - Dostawa dotycząca bonu jednego przeznaczenia
 • B_MPV_PROWIZJA - Pośrednictwo transfery bonu różnego przeznaczenia

32. Aktualizuj atrybut produktu w Baselinker po przesłaniu zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizację atrybutu produktu w Baselinker po przesłaniu zamówienia do Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja będzie aktualizację atrybutów produktu w Baselinker.

b) Na podstawie wartości pola własnego asortymentu z Subiekt nexo PRO

Integracja będzie aktualizować atrybuty produktu w Baselinker.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość pola

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Pole do aktualizacji
 • Atrybut produktu
Pole własne asortymentu
 • Pole własne asortymentu 1
 • Pole własne asortymentu 2
 • Pole własne asortymentu 3
 • Pole własne asortymentu 4
 • Pole własne asortymentu 5
 • Pole własne asortymentu 6
 • Pole własne asortymentu 7
 • Pole własne asortymentu 8

33. Wskaż w którym oddziale w Subiekt nexo PRO mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki oddział w Subiekt nexo PRO mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) W domyślnym oddziale

Zamówienia będą tworzone zawsze w domyślnym oddziale Subiekt nexo PRO.

b) W jednym oddziale

Zamówienia będą tworzone zawsze we wskazanym oddziale Subiekt nexo PRO.

Możemy także użyć zielonej lupki, która wskaże nam magazyny znajdujące się w Subiekt nexo PRO.

c) Zgodnie z poniższą tabelą

Zamówienia będą tworzone zgodnie z ustawionym mapowaniem.

Mapowanie:
Status zamówienia z BaseLinker

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Oddział z Subiekt nexo PRO

Symbol oddziału można znaleźć w konfiguracji w Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXODepartment


34. Wskaż, na którym magazynie w Subiekt nexo PRO mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Subiekt nexo PRO mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Symbol magazynu można znaleźć w konfiguracji w Subiekt nexo PRO. Możemy także użyć zielonej lupki, która wskaże nam magazyny znajdujące się w Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOMag

b) Zgodnie z poniższa tabela

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z BaseLinker

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Magazyn z Subiekt nexo PRO

Symbol magazynu można znaleźć w konfiguracji w Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOMag


35. W uwagach do dokumentu w Subiekt nexo PRO będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Subiekt nexo PRO. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Imię i Nazwisko - Dane do faktury
 • Imię i Nazwisko - Dane do dostawy
 • Identyfikator płatności
 • ID punktu odbioru
 • Uwagi sprzedawcy
 • Komentarz kupującego
 • Identyfikator zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Nazwa źródła zamówienia
 • Login użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • Email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Kurs waluty
 • Sposób dostawy
 • Moduł użyty do wygenerowania listu przewozowego
 • Numer listu przewozowego
 • Czy klient chce fakturę?
 • Kwota wpłacona
 • Identyfikator zamówienia (ze źródła)
 • Nazwa punktu odbioru
 • Adres punktu odbioru
 • Dodatkowe pola własne z Baselinker
 • Nazwa źródła zamówienia oraz identyfikator źródła zamówienia w nawiasie


 • Poszczególne elementy rozdziel znakiem
  Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu:

BLKORDNXOExtraInfo


36. Przypisz dodatkowe prefiksy do symbolu dokumentu (opcjonalnie)

Integracja przypisze do numeru zamówienia dodatkowe prefiksy. Stosując odpowiedni prefiks możemy dla przykładu rozróżniać grupy dokumentów np. po Kraju dostawy lub źródle zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj prefiksów
b) Przypisuj zgodnie z mapowaniem
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker
 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker
 • Informacje o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
 • Status płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Numer listu przewozowego
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
 • Kod pocztowy (dostawa)
 • Kraj (dostawa) Brany pod uwagę będzie kraj z danych do dostawy widocznych na zamówieniu w BaseLinker
 • Kod kraju (dostawa)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Nazwa punktu odbioru (dostawa)
 • Adres punktu odbioru (dostawa)
 • Kod pocztowy punktu odbioru (dostawa)
 • Miejscowość punktu odbioru (dostawa)
 • Imię i Nazwisko (faktura)
 • NIP
 • Firma (faktura)
 • Adres (faktura)
 • Miejscowość (faktura)
 • Kod pocztowy (faktura)
 • Kraj (faktura) Brany pod uwagę będzie kraj z danych do faktury widocznych na zamówieniu w BaseLinker
 • Kod kraju (faktura)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Nazwa serii dokumentu
 • Klient chce fakturę
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
 • Link do zamówienia
 • Paczka odebrana przez kuriera
 • Paczka spakowana
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Prefiks
 • Chcę, aby prefiksy dopisywane były tylko dla faktur Integracja przypisze dodatkowe profiksy tylko dla dokumentów, które są fakturą.

37. Czy chcesz aktualizować istniejące zamówienie w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizowanie utworzonych już zamówień w Subiekt nexo PRO. Celem jest ułatwienie i przyspieszenie procesu wprowadzania zmian i poprawek na istniejących już dokumentach. Przykładowe zastosowanie: Klient, po utworzeniu dokumentu w Subiekt nexo PRO, dokonuje zmian w zamówieniu. Zmiany te powodują również aktualizację dokumentu o nadpisane informację po przeniesieniu takiego zamówienia do odpowiedniego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj zamówienia

Integracja nie będzie aktualizować zamówienia w Subiekt nexo PRO.

b) Aktualizuj zamówienia według poniższego mapowania

Integracja zaktualizuje zamówienie w Subiekt nexo PRO według utworzonego mapowania.

Mapowanie:
Pole z BaseLinker

Obecnie dostępna jest tylko opcja ID statusu zamówienia

Wartość pola

Podajemy ID statusu, z którego chcemy aktualizować

Pole do aktualizacji

Wybieramy pole, które chcemy aktualizować w Subiekt nexo PRO.

 • Pozycje dokumentu
 • Uwagi
 • Rezerwacja dokumentu
 • Pole własne
Nazwa pola własnego

W przypadku, gdy wybierzemy pole własne podajemy nazwę, do którego chcemy wpisać nową wartość. Dostępne pola własne znajdziemy w Subiekt nexo PRO.

BLKORDSGTOwnField

Nowa wartość pola

Jeśli wybraliśmy pole własne jako wartość do aktualizacji to wybieramy z listy jaka wartość ma zostać wpisana w wybrane pole własne.

 • Zaktualizowanie pozycji zamówienia
Id statusu po aktualizacji

Po wykonaniu aktualizacji zamówienia możemy zmienić jego status.


38. Mapowanie pól z zamówienia do pól własnych

Funkcjonalność pozwala wysłać wartość z wybranego pola z zamówienia w BaseLinker do wybranego pola własnego w Subiekt nexo PRO. Dla przykładu, integracja może przepisać dane odnośnie metody płatności wybranej przez klienta do wybranego przez nas pola własnego Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:
Pole z zamówienia BaseLinker
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Informacje o źródle zamówienia
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
 • Status płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Numer listu przewozowego
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
 • Kod pocztowy (dostawa)
 • Kraj (dostawa)
 • Nazwa punktu odbioru (dostawa)
 • Adres punktu odbioru (dostawa)
 • Kod pocztowy punktu odbioru (dostawa)
 • Miejscowość punktu odbioru (dostawa)
 • Imię i Nazwisko (faktura)
 • Firma (faktura)
 • NIP
 • Adres (faktura)
 • Miejscowość (faktura)
 • Kod pocztowy (faktura)
 • Kraj (faktura)
 • Klient chce fakturę
 • Pole dodatkowe
 • Link do zamówienia
 • Paczka odebrana przez kuriera
 • Paczka spakowana
 • Identyfikator płatoności
Nazwa pola własnego Subiekt nexo PRO

Wybieramy pole własne, do którego chcemy wpisać wybraną wartość z zamówienia.


39. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka data ma widnieć na tworzonych przez integrację zamówieniach w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Data utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO

Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Subiekt nexo PRO.

b) Data zamówienia w BaseLinker

Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Baselinker.

c) Data płatności zamówienia w BaseLinker

Dokumenty będą tworzone z datą opłacenia zamówienia w Baselinker.

d) Data wystawienia jest inna niż data zakończenia dostawy:
 • Data zakończenia dostawy:
 • Data w statusie
 • Data utworzenia zamówienia w Baselinker
 • Data utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO
 • Data płatności w Baselinker

 • Data wystawienia:
 • Data w statusie
 • Data utworzenia zamówienia w Baselinker
 • Data utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO
 • Data płatności w Baselinker

 • Jeżeli zamówienie nie posiada płatności ustaw datę:
 • Data utworzenia zamówienia w Baselinker
 • Data utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO

40. Czy ustawić termin realizacji dokumentu?

Funkcjonalność pozwala ustawić termin realizacji dokumentu.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie będzie ustawiać terminu realizacji dokumentu.

b) Tak, ustaw datę przesłania zamówienia.

Integracja ustawi termin realizacji dokumentu jako datę przesłania zamówienia.


41. Jaką informacje z BaseLinker chcesz zapisać w numerze oryginału w dokumencie?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka informacja widoczna będzie w numerze oryginału w Subiekt nexo PRO. Numer oryginału zaczyna się prefiksem “B_”

Dostępne opcje:

a) Numer zamówienia BaseLinker

Integracja wpisze numer zamówienia z BaseLinker w pole numer oryginału w Subiekt nexo PRO.

b) Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia

Integracja wpisze numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia np. Allegro lub sklep online.

Numer oryginału w Subiekt nexo PRO na dokumencie widoczny jest w tym miejscu:
BLKORDNXOOrgNumber