Przesyłanie produktów z Subiekt nexo PRO do BaseLinker

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_PRD_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v106.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP. Wtyczka zapewnia by wszelkie informacje na temat kartotek były spójnie między systemami i automatycznie aktualizuje magazyn na przykład w momencie, kiedy zostało otwarte nowe konto w programie BaseLinker.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


4. Katalog i kategorie produktów w BaseLinker

Funkcjonalność daje nam możliwość wyznaczenia katalogu w Baselinker, na którym będą wykonywane operacje. Weryfikacja, czy produkt już istnieje w Baselinker może polegać na sprawdzaniu wszystkich kategorii tego katalogu lub jedynie tych wyznaczonych. Dodatkowo należy wskazać jedną kategorię w baselinker, w której pojawi się dodany produkt.

Podaj nazwę katalogu w BaseLinker na którym będą wykonywane operacje?

Wybieramy katalog w Baselinkrze, który będzie weryfikowany czy dany produkt z systemu ERP istnieje już w systemie docelowym.

Standardowe przetwarzenie kategorii:

a) Chcę, by produkty były pobierane z wszystkich kategorii w podanym katalogu:

Integracja będzie weryfikować we wszystkich kategoriach, czy dany produkt istnieje w wybranym powyżej katalogu.

b) Chcę wybrać kategorie z których będą pobierane produkty:

Integracja zweryfikuje tylko produkty znajdujące się w wybranych kategoriach docelowych.

Podgląd dostępnych katalogów i kategorii znajdziemy w Baselinker produkty -> ustawienia -> katalogi/kategorie

SGTPRDBLK_blk_inventories_categories

Wybierz kategorię, w której zostaną utworzone produkty nie istniejące w BaseLinker:

Integracja przeniesie produkty z systemu ERP do wskazanej kategorii w Baselinkerze.

Traktuj grupę produktu w Subiekt nexo PRO jako kategorię produktu w BaseLinker

Integracja przesyłając produkty utworzy w BaseLinker nowe kategorie, bliźniacze do tych znajdujących się w Subiekt nexo PRO.

Wybierz kategorię, w której zostaną utworzone produkty nie istniejące w BaseLinker:

Integracja przeniesie produkty z systemu ERP do wskazanej kategorii w Baselinkerze.


5. Czy chcesz synchronizować warianty produktów?

Funkcjonalność pozwala na wybór pomiędzy synchronizacją jedynie podstawowych produktów lub dodatkowo ich wariantów do Baselinker.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracje nie zaktualizuje wariantów produktów w Baselinkerze (wariacji produktu zgrupowanego z produktem nadrzędnym w Baselinkerze).

b) Tak

Integracja będzie synchronizować również warianty produktów w systemie docelowym.


6. Czy wszystkie produkty z Subiekt nexo PRO mają zostać przeniesione?

Funkcjonalność ta pozwala na filtrowanie produktów, które chcemy przesyłać do Baselinker.

Prześlij tylko produkty oznaczone jako

Dostępne opcje:

a) Pozycja do sklepu internetowego

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep internetowy.

b) Pozycja do sprzedaży mobilnej

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sprzedaż mobilna.

c) Pozycja do serwisu aukcyjnego

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep serwis aukcyjny.

d) Przesyłaj wszystkie produkty

Przy zaznaczeniu tej opcji do BaseLinker będą przesyłane wszystkie typy produktów.

NXOPRDBLK_product_markings


Czy dodatkowo filtrować po statusie aktywności produktu?

Dostępne opcje:

a) Nie (przesyłaj aktywne oraz nieaktywne produkty)

Integracja prześle produkty zarówno aktyne jak i nieaktywne.

b) Tak (prześlij jedynie aktywne produkty)

Integracja prześle wyłącznie produkty oznaczone jako aktywne.

NXOPRDBLK_products_activity


7. Czy chcesz usuwać niepowiązane produkty?

Integracja usunie z określonego katalogu/kategorii Baselinker produkty nie znajdujące swojego powiązanego produktu po stronie Subiekt nexo PRO (wybór mapowania określamy w pkt. 11 konfiguracji)

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie usunie z wyznaczonej kategorii w Baselinker produktów, które nie znajdują się na wyznaczonym magazynie Subiekt nexo PRO.

b) Tak

Wszytkie produkty z wybranego katalogu/kategorii w Baselinker nie zmapowane według wartości wybranej w pkt.11 z wybranym magazynem w Subiekt nexo PRO zostaną usunięte.


8. Czy chcesz usuwać zduplikowane produkty?

Funkcjonalność pozwala zweryfikować oraz usuwać duplikaty produktów znajdujące się w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie będzie dokonywała weryfikacji pod kątem duplikatów produktów w BaseLinker.

b) Tak, usuń zduplikowane produkty po wskazanym polu

Integracja będzie dokonywała weryfikacji duplikatów w BaseLinker, po znalezieniu duplikatu zostanie on usunięty z BaseLinker.

opcje możliwe do wyboru:

SKU

Integracja będzie wyryfikowała SKU prduktów w BaseLinker, w poszukiwaniu duplikatów.

EAN

Integracja będzie wyryfikowała EAN prduktów w BaseLinker, w poszukiwaniu duplikatów.

Nazwa

Integracja będzie wyryfikowała nazwy prduktów w BaseLinker, w poszukiwaniu duplikatów.

Dane po których integracja może weryfikować duplikaty produktów zaznaczone w BaseLinker:

SGTPRDBLK_blk_product_mappings


9. Czy chcesz filtrować produkty po wartości pól własnych?

Funkcjonalność pozwala ograniczyć zakres przesyłanych produktów do pozycji z określonymi polami własnymi w katrotece towaru Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja wyśle wszystkie produkty nie weryfikując filtrowania po wartości atrybutów.

b) Pobieraj z Subiekt nexo PRO tylko produkty które w danym polu własnym mają określoną wartość:

Tabela mapowania pól własnych:

Pole własne w Subiekt nexo PRO.

Wybieramy z ‘lupki’ pole własne produktu istniejące w Subiekt nexo PRO.

Wartość pola własnego w Subiekt nexo PRO.

Wprowadzamy wartość pola własnego, który intgeracja rozpozna jako oznaczenie do synchronizacji towaru z Baselinkerem.

Dostępne pola własne oraz ich wartości możemy zweryfikować/edytować w nexo PRO wpisując w pole “Szukaj poleceń” -> Pole własne -> Asortyment -> Popraw

NXOPRDBLK_nxo_fields


10. Jaki cennik chcesz użyć?

Funkcjonalność umożliwia wybór istniejącego cennika w Subiekt nexo PRO. Cena we wskazanym cenniku będzie przesłana razem z produktem do BaseLinker. BaseLinker udostępnia tylko jedno miejsce na cenę.

Listę dostępnych cenników znajdziemy w Subiekt nexo PRO po lewej stronie Polityka cenowa -> Cenniki

NXOPRDBLK_nxo_price


11. Magazyny w Subiekt nexo PRO

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie źródłowym.

Wskaż, z którego magazynu Subiekt nexo PRO mają być pobierane stany magazynowe:

Należy wpisać SYMBOL magazynu w Subiekt nexo PRO

NXOPRDBLK_nxo_warehouse


12. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt nexo PRO z produktami w magazynie BaseLinker?

Funkcjonalność umożliwia wybór mapowania produktów pomiedzy magazynami Subiekt nexo PRO a BaseLinkerem.

Dostępne opcje:

a) Po stronie BaseLinker
 • Nazwa
 • SKU
 • EAN

W BaseLinker potrzebne informacje możemy znaleźć w kartotece produktu.

SGTPRDBLK_blk_product_mappings

b) Po stronie Subiekt nexo PRO
 • Symbol
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Pole własne 1-8

W Subiekt nexo PRO potrzebne informacje możemy znaleźć w kartotece asortymentu.

NXOPRDBLK_nxo_product_mappings


13. Jakie zadania chcesz wykonać w trakcie synchronizacji produktów?

Funkcjonalność umożliwia wybór wykonywanych zadań z każą pętlą programu.

Dostępne opcje:

a) Dodaj produkty
 • Dodaj zdjęcie - opcja doda zdjęcia produktu, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO.
 • Dodaj wagę - opcja doda wagi produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO.
 • Dodaj opis - opcja umożliwia przeniesienie pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO rozróżniając na: a) Z pola “opis” b) Z pełnej charakterystyki
 • Dodaj EAN - opcja doda EAN produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO.
 • Dodaj pole dodatkowe - opcja doda pole dodatkowe produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO.
 • Dodaj parametry - opcja doda parametry produkty, które znajdują się w kartotece produktu w Subiekt nexo PRO.
 • Dodaj lokalizacje - opcja doda parametry produkty, które znajdują się w kartotece produktu w Subiekt nexo PRO.
b) Aktualizuj produkty
 • Aktualizuj nazwy produktów - opcja zaktualizuje nazwy produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO
 • Aktualizuj EAN - opcja zaktualizuje EAN produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj zdjęcia - opcja zaktualizuje zdjęcia produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj Symbole produktów - opcja zaktualizuje symbole produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj pola dodatkowe - opcja zaktualizuje pola dodatkowe produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj parametry - opcja zaktualizuje parametry produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj lokalizacje - opcja zaktualizuje lokalizacje produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj wagę produktów - opcja zaktualizuje wagę produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO.
 • Aktualizuj opisy produktów - opcja umożliwia aktualziację pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO rozróżniając na:
  a) Z pola "opis"
  b) Z pełnej charakterystyki

14. Przenieś pola własne do BaseLinker zgodnie z mapowaniem

Funkcjonalność ta pozwala na przeniesienie danego pola własnego zdefiniowanego w Subiekt nexo PRO do utworzonego pola w Baselinker.

Dostępne opcje:

a) Pole w Subiekt nexo PRO
 • Pole własne od 1 do 8
  Należy w Subiekt nexo PRO dodać i zdefiniować pola własne dla asortymentu.

Dostępne pola własne oraz ich wartości możemy zweryfikować/edytować w Subiekt nexo PRO wpisując w pole Ewidencje dodatkowe -> Konfiguracja -> Pola własne -> Asortyment -> Popraw

 • Waga
 • Kod CN
 • Symbol
 • Nazwa
 • Jednostka miary
 • Kod PLU
 • Podstawowy kod kreskowy
b) Typ pola w *Baselinker

Wybieramy typ pola w BaseLinker, do którego mają zostać przesłane informacje.

 • Pole dodatkowe
 • Parametr
 • Lokalizacja
c) Wartość pola w BaseLinker
 • Po wybraniu “lupki” wybieramy w zależności od wybranego typu pola BaseLinker wartość, w którą integracja przepisze dane z Subiekt nexo PRO.

Integrcja przeniesie np. pole własne 1 z Subiekt nexo PRO do wybranego pola w BaseLinker. Przy wyborze pól własnych BaseLinker, pierwszym krokiem jest stworzenie pola po stronie BaseLinker:

SGTPRDBLK_blk_custom_fields

Następnie w tabeli mapowania dostępne pole będzie po kliknieciu w lupkę:

SGTPRDBLK_blk_custom_fields_mapping