Masowe Generowanie FS/PA z RO w Comarch ERP Optima na zmianę statusu zamówienia w BaseLinker

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_GDC_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v139.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na bazie istniejącego już w tym systemie rezerwacji odbiorcy (RO). Proces generowania dokumentów bazuje na zmianach statusów w systemie źródłowym (e-Commerce) BaseLinker.
Wtyczka umożliwia Ci drukowanie oraz fiskalizcję tworzonych dokumentów całkowicie automatyzując proces wystawiania dokumentów sprzedaży. Integracja przetwarza RO, w których numerze oryginału znajduje się prefix B_numerzamówienia, który nadawany jest przez przez wtyczkę “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Comarch ERP Optima” lub może być tam umieszczony ręcznie. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKGDCOPTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker:

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank):

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


7. Dla zamówień z którego statusu chcesz generować dokument końcowy?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakich statusach integracja ma działać.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w BaseLinker i przetworzy te zamówienia, które posiadają prefix B_ i nie zostały jeszcze przetworzone do dokumentu sprzedaży.

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja przetworzy tylko te zamówienia, które posiadają wystawiony dokument RO, mają w numerze oryginału prefix B_numerzamówienia oraz nie posiadają wystawionego dokumentu sprzedaży.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których zostanie wystawiony dokument?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na BaseLinker

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których nie zostanie wystawiony dokument z powodu błędu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


10. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Comarch ERP Optima na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność pozwala zdecydować do którego pola w Baselinker przypiszemy numer utworzonego dokumentu końcowego

BLKGDCOPTcustomfields


11. Jakie dokumenty w Comarch ERP Optima mają być tworzone?1

Funkcjonalność pozwala zdecydować jakie dokumenty mają być tworzone przez integrację podczas przetwarzania zamówień.

Możliwe jest tworzenie paragonów lub faktur VAT.

Dostępne opcje:

a) Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w BaseLinker. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

BLKGDCOPTWantInvoice

b) Paragony

Integracja utworzy zawsze zwykły paragon detaliczny bez danych kontrahenta niezależnie od tego, co widnieje w BaseLinker.

c) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker.

d) Zgodnie z tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Paragony imienne
Status B -> Paragony zwykłe
Status C -> Faktury VAT

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Twórz dokument końcowy z:

  Funkcjonalność ta pozwala wybrać z czego ma być tworzony dokument końcowy :

Dostępne opcje:

a) RO

Integracja stworzy dokument końcowy z RO

b) WZ

Integracja stworzy dokument końcowy z WZ


 • Podczas realizowania dokumentów chcesz stworzyć również dokument WZ?

  Integracja podczas realizacji dokumentów końcowych stworzy WZ

a) Nie

Integracja nie utworzy WZ dla dokumentu końcowego

b) Tak

Integracja do dokumentu końcowego stworzy WZ


 • Podczas realizowania dokumentów chcesz zatwierdzać dokument źródłowy w buforze?

a) Nie

Integracja podczas tworzenia dokumentu końcowego nie zatwierdzi RO lub WZ

b) Tak

Integracja podczas tworzenia dokumentu końcowego zatwierdzi RO lub WZ.


 • Podczas realizowania dokumentów WZ chcesz również je zatwierdzać?

  Integracja tworząc WZ może wyciągać ją z buforu

a) Nie

WZ zostanie w buforze.

b) Tak

Integracja zatwierdzi dokument WZ w Comarch ERP Optima.


 • Czy chcesz zatwierdzać dokument końcowy?

  Integracja podczas tworzenia dokumentu końcowego może wyciągnąć dokument końcowy z buforu

a) Nie

Integracja podczas tworzenia dokumentu wyciągnie go z buforu.

b) Tak

Integracja podczas tworzenia dokumentu końcowego pozostawi go w buforze.


 • Jeżeli klient wybrał, że „chce fakturę”, ale nie podał nipu, stwórz Paragon a do niego Fakturę?

  Integracja stworzy paragon w przypadku gdy klient nie podał NIP ale zaznaczył że „chce fakturę”

a) Nie

Integracja utworzy fakturę.

b) Tak

Integracja utworzy paragon a do niego fakturę.


12. Mapowanie serii tworzonych dokumentów:

Opcja pozwala Ci stworzyć dokument z odpowiednią serią w Comarch ERP Optima. Najpierw wybierz z listy “Jakiego pola z zamówienia chcesz użyć do mapowania?”:

Mapowanie:
 • ID statusu zamówienia Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKGDCOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • ID źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Nazwa źródła zamówienia Informację o nazwie źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.

 • Mapowanie serii ustal na podstawie poniższej tabeli Integracja dopisuje odpowiednio zmapowane serie dokumentów do symbolu w Comarch ERP Optima na podstawie użytego wyżej mapowania.

BLKGDCOPT_series2


13. Mapowanie wydruków wygenerowanych dokumentów:

Dostępne opcje:

a) Nie drukuj dokumentów

Integracja nie wywoła drukowania i/lub fiskalizacji dokumentów sprzedaży w momencie generowania

b) Drukuj zgodnie z mapowaniem

Integracja podczas generowania dokumentów wywoła drukowanie i/lub fiskalizację dokumentów poprzez połączenie z API.

Mapowanie:
Warunek główny

Ta opcja określa pierwszy warunek w mapowaniu dokumentów do wydruku. Obecnie dostępna jest jedynie opcja Typ dokumentu.

Wartość warunku głównego

Ta opcja pozwala wybrać jaki dokument ma być drukowany/fiskalizowany. Możliwe jest drukowanie/fiskalizowanie: Paragonów, Faktur VAT oraz Wydań Zewnętrznych. Jeśli drukarka fiskalna pozwala na to możliwa jest fiskalizacja faktury VAT/faktury detalicznej.

Typ wydruku

Ta opcja pozwala określić jaki rodzaj wydruku ma być wykonany podczas procesowania dokumentu.

Nazwa drukarki

W przypadku drukarki przeznaczonej do standardowego drukowania podajemy nazwę drukarki widoczną w panelu sterownania systemu Windows w zakładce “Drukarki i skanery”. Drukarka podłączona sieciowo musi również widoczna w tym panelu.

Identyfikator wydruku

Wpisujemy numer naszego identyfikatora z Comarch ERP Optima.

Wzorzec Standardowy

Ta opcja określa czy korzystamy ze standardowych wzorców wydruku lub niestandardowych

Warunek dodatkowy
 • Nie obsługuj
 • Status zamówienia Wybieramy status z którego ma się generować dokument końcowy wraz z wydrukiem lub fiskalizacją.
 • Źródło zamówienia Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker
Wartość warunku dodatkowego

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Ilość kopii

Ilość kopii podczas drukowania dokumentów


14. Czy chcesz przypisać dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie dodatkowych oznaczeń dla Jednolitych plików kontrolnych VAT.

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj oznaczeń JPK VAT

Integracja nie będzie przypisywać dodatkowych oznaczeń podczas tworzenia dokumentów sprzedaży.

b) Przypisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowaniem

Integracja będzie przypisywać dodatkowe oznaczenia podczas tworzenia dokumentów sprzedaży.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol Waluty Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Identyfikator statusu zamówienia

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Informacje o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Oznaczenia JPK VAT

Dostępne oznaczenia można wybrać z listy w mapowaniu.


15. Czy chcesz ustawiać płatnika w zależności od metody płatności?

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja nie przypisze odpowiedniej metody płatności do kontrahenta w Comarch ERP Optima

b) Ustaw płatnika w zależności od metody płatności zgodnie z mapowaniem

Opcja Ustaw płatnika w zależności od metody płatności zgodnie z mapowaniem pozwala Ci nadanie symbolu kontrahenta w zależności od zmapowanej metody płatności. Skonfigurujesz mapowanie scenariusza wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz” . Uzupełnij pole z kolumny “Nazwa metody płatności w BaseLinker” i odpowiadające mu pole w kolumnie “Symbol kontrahenta w Comarch ERP Optima.”


16. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Dostępne opcje:

a) Data utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima (aktualna data)

Integracja utworzy dokument w Comarch ERP Optima zgodnie z aktualną datą w Windows.

BLKGDCOPT_date

b) Data złożenia zamówienia w BaseLinker

Integracja utworzy dokument z datą złożenia zamówienia w Baselinker

BLKGDCOPT_date


17. Czy przenosić płatnika z dokumentu RO?

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie przeniesie płatnika z dokumentu RO

b) Tak

Integracja przeniesie płatnika z dokumentu RO i doda na dokument końcowy