Dodawanie faktur PDF z Comarch Optima do zamówienia w BaseLinker

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_INV_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v145.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci wgranie pliku PDF dokumentu, który został wystawiony w systemie Comarch ERP Optima oraz załączyć go do źródłowego zamówienia w systemie BaseLinker. Dzięki tej wtyczce, obsługa klienta ma bezpośredni wgląd do dokumentu bez potrzeby szukania go w systemie fakturującym, a dodatkowo klient końcowy może automatycznie zostać powiadomiony, kiedy zostanie wystawiona faktura bądź paragon do jego zamówienia.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

OPTINVBLKDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji</b

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od

Funkcjonalność ta pozwala również na: a) Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
b) Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
c) Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.

b) Nie, tylko uruchom ręcznie

a) Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


7. Dla zamówień z którego statusu chcesz przesyłać fakturę PDF?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakich statusach integracja ma działać.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy w BaseLinker i podejmie próbę wgrania PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które się w nich znajdują.

b) O statusie

Integracją sprawdza i wgrywa PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które znajdują się wyłącznie we wskazanym statusie. W tej opcji można podać kilka wybranych statusów.

W przypadku braku możliwości wybrania statusu przez kliknięcie w niebieską lupkę identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
OPTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których zostanie przypisana faktura PDF?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po wgraniu do niego faktury PDF.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po wgraniu dokumentu sprzedaży do zamówienia w systemie BaseLinker, nie zmieni jego statusu.

b) Ustaw status

Integracja po wgraniu dokumentu końcowego do zamówienia w systemie BaseLinker, zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
OPTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których nie zostanie przypisana faktura PDF z powodu błędu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
OPTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


10. Jakie wzorce wydruku chcesz wykorzystać?

Opcja pozwala Ci na wybranie jaki dokument z programu Comarch ERP Optima zostanie dołączony do faktury wystawionej przez program BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Klucz mapowania

Tutaj wybieramy klucz, za pomocą którego integracja będzie przypisywać dany konkretny wzorzec wydruku do konkretnego dokumentu.

b) Wartość klucza mapowania

Tutaj wpisujemy wartość w zależności od wcześniej wybranej opcji. W przypadku wybrania Brak warunku wpisujemy gwiazdkę (*), dla identyfikatora statusu wpisujemy ID statusu z BaseLinker, zaś dla identyfikatora źródła zamówienia wpisujemy ID źródła wchodząc w Zamówienia -> Ustawienia -> Własne źródła zamówień -> wybieramy edycję konkretnego źródła i kopiujemy ID.

c) Identyfikator wzorca wydruku
d) Standardowy wzorzec

Tutaj wybieramy jaki typ wzorca został przez nas wybrany.

e) Typ wzorca

Do wyboru mamy Crystal, Clarion, XML, GenRap.

f) Symbol dokumentu

W zależności od wybranego typu dokumentu może to być np. PA lub FA.

Aby odnaleźć numer ID wydruku w Comarch ERP Optima należy wejść w dowolny dokument sprzedaży (faktura lub paragon), następnie w lewym górnym rogu z menu rozwijanego “podgląd wydruku” wybrać “Konfiguracja wydruków”.

OPTINVBLKopt1.png

Następnie z listy należy wybrać używany wzór dokumentu, przykładowo wzór standardowy dla faktury VAT:

OPTINVBLKopt2.png

Po wejściu w edycję wydruku, ostatnim krokiem jest wejście w zakładkę “Definicja”, ID wydruku znajduje się w lewym dolnym rogu strony.

OPTINVBLKopt4.png


11. Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów?

Aby wgrać zewnętrzną fakturę po API, BaseLinker wymaga wcześniejsze utworzenie własnej faktury do zamówienia.

OPTINVBLKblk_faktura

Aby ta czynność działa się automatycznie skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, a następnie wybierz z pomocą funkcji lookup lub wpisz:

Dostępne opcje:

a) Identyfikator statusu

Status w BaseLinker, do którego wgrywamy dokumenty sprzedaży. Status / statusy muszą być zdefiniowane w punkcie 7.

b) Identyfikator serii dokumentów

Identyfikator serii dokumentów - jaki dokument będzie automatycznie tworzony w BaseLinker.


12. W momencie kiedy do paragonu została wystawiona faktura detaliczna wysyłaj jej plik PDF

Jeżeli wcześniej wybrałeś wysyłanie również korekt faktur, to konieczne jest zaznaczenie pozycji Tak w tym punkcie.

Dostępne opcje:

a) Nie

Nie wyśle się faktura detaliczna mimo, że może być utworzona w ERP.

b) Tak

Zostanie dołączona faktura detaliczna do paragonu, jeżeli została również utworzona.


13. Zapisuj pliki pdf w tym miejscu zamiast katalogu domyślnego

Opcja umożliwia wskazanie ścieżki zapisu plików .pdf na dysku twardym domyślnie przy nie wpisaniu wartości jest to katalog %appdata% na dysku C:

OPTINVBLKpkt13.png

Wpisz ścieżkę do folderu

Np:. C:\Users\Admin\Desktop\pdf


14. Czy chcesz przesyłać tylko potwierdzone dokumenty?

Dostępne opcje:

a) Nie

Jeśli wybierzemy opcję “Nie” to wyślemy wszystkie dokumenty.

b) Tak

Jeśli wybierzemy opcję “Tak” to wyślemy wyłącznie potwierdzone dokumenty.


15. Wysyłaj dokumenty tylko do klientów o wybranym atrybucie

Opcja pozwala Ci wysyłanie do BaseLinker wyłącznie tych faktur, które na kontrahencie będą miały konkretny atrybut zdefiniowany w Comarch ERP Optima.