Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Comarch ERP Optima

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_ORD_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v149.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch Optima na bazie zamówienia w BaseLinker. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) BaseLinker.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (RO), posiada także funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKORDOPTateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie z Comarch ERP Optima

Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank):

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


8. Jakie zamówienia chcesz przesyłać?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w BaseLinker i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Comarch ERP Optima (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia).

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Po kliknięciu w “Pokaż identyfikatory statusów” integracja przy nazwie statusu wyświetli również jego identyfikator (w przypadku gdy np 2 lub więcej statusów posiada tę samą nazwę można zidentyfikować prawidłowy po identyfikatorze). Integracja tworząc dokument w Comarch ERP Optima wpisz w pole Nr zamówienia wartość B_NumerZamówienia.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie przeniesionym do Comarch ERP Optima?

Dostępne opcje:

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na BaseLinker.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Opcje zaawansowane

Mapowanie:
Identyfikator z

Wybieramy z jakiego statusu A ma być przeniesiony do statusu B po przetworzeniu.

Identyfikator do

Wybieramy status B, do którego poporawnym przeprocesowaniu integracja przeniesie zamówienie.


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w razie błędu zapisu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku stanu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

c) Dodatkowo nie zapisuj dokumentu w Comarch ERP Optima

Ustawienie możliwe do zaznaczenia tylko w przypadku wyboru powyżej zmiany statusu w przypadku braku stanu. Po zaznaczeniu checkboxa, integracja oprócz zmiany statusu na podany w konfiguracji nie zapisze dokumentu w Comarch ERP Optima.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


12. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku kartoteki towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku kartoteki towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

c) Pomimo braku towaru przenieś zamówienie do Comarch ERP Optima

Po zaznaczeniu checkboxa, integracja przeniesie zamówienie do Comarch ERP Optima pomimo braku towaru.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


13. Dla zamówień z którego statusu wykonywać aktualizację pozycji na dokumencie w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizowanie pozycji utworzonych już dokumentów w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj pozycji

Integracja nie będzie aktualizować dokumentów w Comarch ERP Optima.

b) Aktualizuj pozycje na zamówieniach z wybranego statusu

Integracja zaktualizuje pozycje na dokumencie w Comarch ERP Optima dla zamówienia znajdującego się w podanym w konfiguracji statusie.


14. Zamówienia z jakich statusów w BaseLinker, mają być usunięte z Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala usunąć zamówienia z Comarch ERP Optima z określonym statusem w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj zamówień

Domyślne działanie, integracja nie będzie usuwać zamówień.

b) Usuń zamówienia z Comarch ERP Optima znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać zamówienia z Comarch ERP Optima, znajdujące się w określonych statusach.

c) Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na:

Opcja ta pozwala ustawić status do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu dokumentu z Comarch ERP Optima.


15. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić korektę faktury/zwrot detaliczny w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie zwrotów/korekt dokumentów w Comarch ERP Optima bazując na zmodyfikowanym zamówieniu w BaseLinker. Modyfikacja zamówienia musi polegać na zmianie ceny/ilości produktu znajdującego się na zamówieniu, nie może być to usunięcie produktu.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty detaliczne w Comarch ERP Optima na podstawie statusu/statusów w BaseLinker

Integracja będzie tworzyć korekty lub zwroty do dokumentów sprzedaży zgodnie z utworzonym mapowaniem statusów. Opcja ta pozwala na powiązanie wskazanego pola w BaseLinker z wybraną przyczyną korekty.

Dodatkowo możemy podać status, do którego trafi zamówienie po korekcie.

c) Chcę przypisywać przyczynę korekty na podstawie następującego mapowania
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
  Pozwala na tworzenie korekt do każdego stworzonego dokumentu.
 • Identyfikator status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
  lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.

 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Kod kraju
 • Dodatkowe pole
 • Rabat
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Przyczyna korekty

Podajemy nazwę przyczyny korekty 1:1, która jest w Comarch ERP Optima.


 • Czy wpisać numer utworzonej korekty w Comarch ERP Optima na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

  Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie numeru utworzonego dokumentu do pola w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Tak, do pola z pytania o przenoszenie numer utworzonego dokumentu

Integracja wpisze numer utworzonego dokumentu do pola własnego wybranego w 19. Punkcie integracji.

b) Nie

Integracja nie wpisze numeru utworzonego dokumentu.

c) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja wpisze numer utworzonego dokumentu do wskazanego pola własnego.

 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione

  Jeśli pole ma wpisany już numer dokumentu to ta wartość nie zostanie nadpisana przy tworzeniu korekty.


16. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić częściową korektę ilościową faktury/zwrot detaliczny w Comarch ERP Optima? Korekta zostanie wystawiona na podstawie zmodyfikowanego zamówienia.

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie częściowych zwrotów/korekt ilościowych dokumentów w Comarch ERP Optima bazując na zmodyfikowanym zamówieniu w BaseLinker. Modyfikacja zamówienia musi polegać na zmianie ceny/ilości produktu znajdującego się na zamówieniu, nie może być to usunięcie produktu.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować ilościowych korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty detaliczne w Comarch ERP Optima na podstawie statusu/statusów w BaseLinker

Integracja będzie tworzyć częściowe korekty ilościowe lub zwroty do dokumentów sprzedaży zgodnie z utworzonym mapowaniem statusów. Opcja ta pozwala na powiązanie wskazanego pola w BaseLinker z wybraną przyczyną korekty.

Dodatkowo możemy podać status, do którego trafi zamówienie po korekcie.

c) Chcę przypisywać przyczynę częściowej korekty ilościowej na podstawie następującego mapowania
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
  Pozwala na tworzenie korekt ilościowych do każdego utworzonego dokumentu.
 • Identyfikator status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest do BaseLinker.
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.

 • Identyfikator źródła zamówienia Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Kod kraju
 • Dodatkowe pole
 • Rabat
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania.

Nazwa przyczyny korekty

Podajemy nazwę przyczyny korekty 1:1, która jest w Comarch ERP Optima.

 • Czy wpisać numer utworzonej częściowej korekty w Comarch ERP Optima na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

  Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie numeru utworzonego dokumentu do pola w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Tak, do pola z pytania o przenoszenie numer utworzonego dokumentu
b) Tak, do dodatkowego pola własnego
 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione

  Jeśli pole ma wpisany już numer dokumentu to ta wartość nie zostanie nadpisana przy tworzeniu korekty.


17. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Comarch ERP Optima na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy informacja o utworzonym dokumencie ma być wpisana w wybrane pole dodatkowe na zamówieniu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie wpisywanie wartości w pole dodatkowe w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima zwróci jego numer do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.


18. Jakie dokumenty w Comarch ERP Optima mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Comarch ERP Optima podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia RO

Integracja utworzy dokument Rezerwacja odbiorcy, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży przy użyciu wtyczki do masowego generowania dokumentów na podstawie RO

b) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w BaseLinker. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

BLKORDOPTWantInvoice

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny.

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker. Wymaga ona wyłączonego Sprawdzania poprawności NIP w Comarch ERP Optima, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Proforma

Integracja utworzy zawsze fakturę proforma.

f) Wydania zewnętrzne

Integracja utworzy zawsze Wydanie zewnętrzne.

h) Zgodnie z Tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Paragony imienne
Status B -> Wydania zewnętrzne
Status C -> Faktury VAT

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

Przy tworzeniu faktur stwórz dodatkowo dokument WZ?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu faktury w Comarch ERP Optima dodatkowo utworzyć dokument WZ.

a) Nie
b) Tak

Opcje zaawansowane (ustawienia będą obsługiwane tylko przy tworzeniu RO):

 • W jaki sposób chcesz tworzyć dokumenty?

  a) Zawsze twórz dokumenty, ale nigdy nie zatwierdzaj. (Ustawienie domyślne)

  Wszystkie utworzone dokumenty będą znajdować się w buforze.

  b) Zawsze twórz dokumenty, ale zatwierdzaj tylko jeśli towar jest na stanie

  Dokumenty będą zatwierdzane tylko w przypadku gdy towar jest na stanie.

  c) Twórz dokumenty zatwierdzone jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje

  Dokumenty będą zatwierdzane gdy towar jest na stanie, gdy na produktu nie będzie na stanie, dokument nie zostanie utworzony.

  d) Twórz dokumenty w buforze jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje

  Dokumenty będą tworzone w buforze gdy towar jest na stanie, gdy produktu nie będzie na stanie dokument nie zostanie utworzony.


 • Czy chcesz automatycznie wystawić dokument sprzedażowy do tworzonego zamówienia?
  a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon)

  Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon).

  a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon) ale tylko dla opłaconych zamówień

  Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon), jednak tylko dla opłaconych zamówień.

  c) Nie - jedyny dokument jaki będzie stworzony to Rezerwacja Odbiorcy (Ustawienie domyślne)

  Integracja utworzy jedynie Rezerwację odbiorcy.


 • Chcę drukować wystawione dokumenty

  Funkcjonalność umożliwia automatyczne wydrukowanie wystawionych dokumentów.


 • Chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej zamiast drukować je z szablonu wzorca

  Funkcjonalność umożliwia fiskalizację paragonów na drukarce fiskalnej.


 • Numer wzorca wydruku faktury

  W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku faktury.


 • Numer wzorca wydruku paragonu

  W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku paragonu.


 • Numer wzorca wydruku wydania zewnętrznego

  W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku wydania zewnętrznego.


 • Zamówienia z jakiego statusu mają być realizowane jako dokumenty końcowe?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować z jakiego statusu mają być realizowane dokumenty końcowe.

  a) Wszystkie

  Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień ze wszystkich statusów.

  b) O statusie

  Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień z określonych statusów.


 • Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako paragon?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako paragon, przenieść zamówienie do określonego statusu.

  a) Nie zmieniaj statusu

  Integracja nie zmieni statusu zamówienia.

  b) Ustaw status

  Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.


 • Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako faktura?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako faktura, przenieść zamówienie do określonego statusu.

  a) Nie zmieniaj statusu

  Integracja nie zmieni statusu zamówienia.

  b) Ustaw status

  Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.


 • Czy przy tworzeniu RO chcesz dodatkowo tworzyć dokument WZ?

  Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy tworzyć dodatkowo dokument WZ przy tworzeniu Rezerwacji odbiorcy.

  a) Nie

  Integracja nie utworzy dokumentu WZ.

  b) Tylko dla zamówień znajdujących się w statusie (pozostaw puste jeśli chcesz dodawać WZ do wszystkich zamówień)

  Dokumenty WZ będą tworzone dla zamówień z określonych statusów.


19. Mapowanie serii tworzonych dokumentów

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie serii do tworzonych dokumentów, oraz wybranie symboli dokumentu w przypadku korzystania z innych niż standardowe.

Jakiego pola z zamówienia chcesz użyć do mapowania?

Opcja ta pozwala wybrać na podstawie jakiego pola z zamówienia ma być utworzone mapowanie.

 • ID statusu zamówienia
 • ID źródła zamówienia
 • Nazwa źródła zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2


 • Symbol faktury

  Wpisujemy symbol faktury z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol faktury w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTInvoiceSymbol


 • Symbol faktury proforma

  Wpisujemy symbol faktury proforma z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol faktury proforma w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTProformainvoiceSymbol


 • Symbol paragonu

  Wpisujemy symbol paragonu z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol paragonu w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTReceiptSymbol


 • Symbol rezerwacji odbiorcy

  Wpisujemy symbol rezerwacji odbiorcy z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol rezerwacji odbiorcy w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTReservationSymbol


 • Mapowanie serii ustal na podstawie poniższej tabeli:

  Tabela pozwala określić mapowanie serii dokumentów.

Mapowanie:
Wartość pola

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy ID statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.

Kod serii

Wpisujemy kod serii dokumentu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub skorzystać z lupy.

Serie dokumentów można znaleźć tutaj: BLKORDOPTDocumentSeries


20. Czy w przypadku błędu zapisu dokumentu w Comarch ERP Optima, wpisać powód błędu na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala na wpisanie treści błędu, który wystąpił w trakcie procesowania zamówienia do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie wpisanie treści błędu w pole dodatkowe w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja przy wystąpieniu błędu w trakcie procesowania zwróci informację o treści błędu do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.


21. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień BaseLinker?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.

c) Ustaw zgodnie z mapowaniem

Integracja wykorzysta cenę brutto lub netto w zależności od ustawionego w tabeli mapowania.

Mapowanie:
Pole w Baselinker

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji na zamówieniu tworzymy mapowanie w danym wierszu.

Wartość pola w Baselinker

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego statusu.

Typ

Ta opcja pozwala wybrać czy dla ustawionego mapowania skorzystać z ceny brutto czy netto.


22. Dokumentom tworzonym w Comarch ERP Optima ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować jaką kategorię nadać tworzonym dokumentom w Comarch ERP Optima.

a) Pozostaw domyślną

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną domyślną kategorię.

b) Ustaw na

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną kategorię ustawioną w konfiguracji. Kategorię można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

c) Ustaw zgodnie z mapowaniem

Funkcjonalność ta umożliwia przypisanie kategorii zamówienia na podstawie ustalonego mapowania.

Mapowanie:
Nazwa źródła zamówienia w BaseLinker:

Wpisujemy nazwę źródła zamówienia w Baselinker. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Identyfikator źródła zamówienia w BaseLinker:

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Kategoria w Comarch ERP Optima:

Wpisujemy nazwę kategorii w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Kategoria dokumentu będzie widoczna w tym miejscu: BLKORDOPTcategory


23. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w BaseLinker na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze wybieraj kontrahenta nieokreślonego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta nieokreślonego.

Kontrahent nieokreślony przechowuje dane na temat kontrahenta tylko dla konkretnego dokumentu (po wejściu w kartotekę kontrahenta nie będą widoczne żadne dane) i nie tworzy pełnego wpisu na bazie. BLKORDOPToneoff

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta.

Kartoteka kontrahenta na stałe przechowuje dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie. BLKORDOPTclient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie produkować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.).

Pole w BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • NIP


Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


 • Podczas mapowania kontrahentów nie bierz pod uwagę nieaktywnych kontrahentów w Comarch ERP Optima

  Po zaznaczeniu checkboxa, integracja nie będzie brała pod uwagę nieaktywnych kontrahentów podczas mapowania.


 • W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Comarch ERP Optima
  a) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego

  Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

  b) Wybierz kontrahenta nieokreślonego

  Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje wybranie kontrahenta nieokreślonego.


 • Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Comarch ERP Optima
  a) Nie aktualizuj żadnych danych

  W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

  b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

  W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

  c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

  W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


 • Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Comarch ERP Optima

  Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w kodzie tworzonej kartoteki kontrahenta w Comarch ERP Optima.


 • Automatycznie wygenerowany akronim przez ERP Optima

  Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji akronimów kontrahentów przy dodawaniu w konfiguracji Comarch ERP Optima. BLKORDOPTautosymbol

 • Login
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
 • Wygeneruj losowy symbol
 • Nazwa punktu odbioru
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu


 • Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Comarch ERP Optima

  Jeśli symbol już istnieje w bazie Comarch ERP Optima można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

  a) Wygeneruj losowy symbol
  b) Nadaj numeryczny prefiks


 • Co ma się znaleźć w polu odbiorca w Comarch ERP Optima

  Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola odbiorca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


 • Co ma się znaleźć w polu nabywca w Comarch ERP Optima

  Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola nabywca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


 • Czy przepisywać płatność z zamówienia do kartoteki klienta?
  Chcę aby na karcie kontrahenta wpisana została płatność z zamówienia

  Opcja ta pozwala określić czy płatność z zamówienia ma być wpisana na kartotekę kontrahenta.


 • Mapowanie grup kontrahentów

  Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie kontrahenta do grupy w Comarch ERP Optima.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji na zamówieniu tworzymy mapowanie w danym wierszu.

 • Zewnętrzny numer zamówienia
 • Kod kraju nabywcy
 • Kod kraju odbiorcy
 • Symbol waluty
 • ID statusu zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • ID źródła zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2
 • Opis źródła zamówienia
Identyfikator źródła z BaseLinker

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Wartość pola

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy ID statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.

Nazwa grupy w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę grupy z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.

Grupa na kartotece kontrahenta widoczna jest w tym miejscu: BLKORDOPTClientGroup


 • Jakie atrybuty kontrahenta chcesz przypisać?

  Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie atrybutów kontrahenta na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.

Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość która ma zostać przypisana do wybranego atrybutu.

Atrybut i jego wartość na kartotece kontrahenta widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTClientAttribute


24. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w BaseLinker na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optima na podstawie następującego mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Mapowanie:
BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w BaseLinker w tym miejscu:

BLKORDOPTBlkProductMappings

Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
 • Atrybut (najwyższy stan)
 • Wewnętrzny identyfikator towaru

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:

BLKORDOPTProductMappings

b) Ustaw kartotekę w Comarch ERP Optima bez względu na kartotekę w BaseLinker

Integracja przypisze do dokumentu zawsze ten sam towar bez względu na kartotekę towaru w Baselinker.

c) Powiąż kartotekę produkt BaseLinker oraz Comarch ERP Optima na podstawie następującej tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie powiązanie produktów z Baselinker z produktami w Comarch ERP Optima, na podstawie mapowania.

Mapowanie:
BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
Wybierz pole z BaseLinker

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Wybierz pole z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Gdy klucz mapowania jest pusty nie twórz zamówienia i przenieś je do statusu błędu

Zaznaczenie tej opcji spowoduje przerwanie tworzenia dokumentu i przeniesienie zamówienia do statusu błędu w przypadku gdy towar nie zostanie odnaleziony na podstawie mapowania w tabeli.

d) Powiąż kartotekę produktu na podstawie mapowania priorytetowego

Integracja będzie procesować produkty zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.).

Pole w Baselinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji
Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • ID produktu
 • Akronim
 • Nazwa
 • EAN

 • W momencie braku stanu towaru ustaw atrybut produktu w BaseLinker na ‘BRAK STANU’

  Jeśli produkt w trakcie procesowania zamówienia nie będzie miał stanu magazynowego to zostanie zwrócona do BaseLinker informacja do atrybutu danego produktu na zamówieniu.

  Nie
  Tak
 • Czy w przypadku istnienia produktów złożonych na zamówieniu montować ich brakujący stan magazynowy domyślną recepturą (PWP)

  Jeśli produkt w trakcie procesowania zamówienia nie będzie miał stanu magazynowego, integracja może montować brakujący stan domyślną recepturą.

  Nie
  Tak


 • Czy chcesz przypisać inną jednostkę miary niż domyślna?

  Opcja ta pozwala na przypisanie do towaru innej jednostki miary. Jednostka musi istnieć w Comarch ERP Optima, w przypadku pozostawienia tego pola pustego, integracja przypisze do każdego towaru domyślną jednostkę miary z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


 • W jaki sposób obsługiwać zestawy?

  Opcja ta pozwala na określenie w jaki sposób obsługiwać zestawy produktów.

  a) Nie obsługuj zestawów

  Integracja nie będzie obsługiwać zestawów.

  b) Obsługuj zestawy i zestawy promocyjne, dodawaj na dokument składniki zestawu(wymagane mapowanie na podstawie Akronimu)

  Integracja będzie obsługiwać zestawy i zestawy promocyjne, na dokument zostaną dodane składniki zestawu.

  c) Obsługuj zestawy i zestawy promocyjne, dodawaj na dokument cały zestaw tak, jakby było to dodane ręcznie w Comarch ERP Optima (wymagane mapowanie na podstawie Akronimu)

  Integracja będzie obsługiwać zestawy i zestawy promocyjne, na dokument zostanie dodany cały zestaw, tak jak w przypadku dodawania ręcznego w Comarch ERP Optima.


 • Czy chcesz aby zawartość pola atrybuty została dodana do nazwy produktu na zamówieniu?
  Chcę dodawać zawartość pola atrybuty do nazwy produktu

  Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie zawartości pola atrybuty do nazwy produktu.


 • Czy aktualizować nazwę pozycji na dokumencie?

  Opcja ta pozwala na określenie czy pozycja towaru na dokumencie ma mieć nazwę zgodną z nazwą w Baselinker lub Comarch ERP Optima.

  a) Tak (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w BaseLinker)

  Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą w Baselinker.

  b) Nie (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w Comarch ERP Optima)

  Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą produktu w Comarch ERP Optima.


 • Jakie atrybuty pozycji chcesz przypisać?

  Opcja ta pozwala przypisanie do towarów określonych atrybutów.


 • Numer atrybutu z Comarch ERP Optima

  Wpisujemy numer atrybutu z Comarch ERP Optima.


 • Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

  Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


 • Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

  Podajemy jaką wartość przypisać do wybranego atrybutu.


25. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na dokumentach w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia (oznacza to, że koszt dostawy NIE zostanie dodany do utworzonego dokumentu).

b) Przypisz usługę stałą

Integracja doda za każdym razem wybraną usługę istniejącą w Comarch ERP Optima.

c) Zgodnie z mapowaniem

Integracja doda odpowiednią usługę transportu na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Pole w Baselinker

Wybieramy na podstawie którego pola z zamówienia w Baselinker utworzyć mapowanie:

a) Identyfikator statusu zamówienia
b) Metoda transportu
Wartość pola w Baselinker

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. BLKORDOPTStatusToProcess

Nazwę transportu możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupy, która pobiera transport z zamówień z BaseLinker z ostatnich 7 dni.
BLKORDOPTTransportBlk

Akronim metody dostawy w Comarch ERP Optima

Wpisujemy akronim metody dostawy z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


 • Czy chcesz podzielić dostawę na odrębne stawki VAT

  Opcja ta pozwala określić czy koszty dostawy mają zostać podzielone na odrębne stawki VAT.

  a) Nie
  b) Tak


 • Czy pominąć zapis dokumentu i zmienić status na status błędu kiedy nie uda się dodać metody transportu

  Opcja ta pozwala określić czy w przypadku nie odnalezienia metody transportu integracja powinna pominąć zapis dokumentu i przenieść zamówienie do statusu z błędem.

  a) Nie
  b) Tak

26. Czy chcesz ustawiać płatnika w zależności od metody płatności?

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie płatnika na dokumencie w Comarch ERP Optima w zależności od metody płatności.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie ustawianie płatnika na podstawie metody płatności.

b) Ustaw płatnika w zależności od metody płatności zgodnie z mapowaniem

Integracja przypisze płatnika do dokumentu w zależności od ustawionego mapowania.

 • Nazwa metody płatności w Baselinker

  Wpisujemy nazwę metody płatności z Baselinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

 • Akronim kontrahenta w Comarch ERP Optima

  Wpisujemy akronim kontrahenta w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


27. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w BaseLinker na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Baselinker

Wybieramy z listy metodę płatności z Baselinker.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

b) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania. Ta opcja umożliwia dodanie własnych sposobów płatności z Baselinker.

Mapowanie:
Baselinker

Wpisujemy metodę płatności z Baselinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

c) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności w zależności od źródła pochodzenia i konta

Integracja przypisze sposoby płatności w zależności od źródła pochodzenia i konta.

Mapowanie:
Nazwa źródła

Wpisujemy nazwę źródła zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

ID źródła

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

d) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności w zależności od metody transportu

Integracja przypisze sposoby płatności w zależności od metody transportu.

Mapowanie:
Transport w Baselinker

Wpisujemy nazwę formy transportu z Baselinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Formy płatności dostępne w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTPayments

 • Czy chcesz pomijać zamówienie, dla którego nie udało się powiązać sposobu płatności?

  Opcja ta pozwala pomijać zamówienie, dla którego nie powiąże sposobu płatności na podstawie powyższych mapowań.

  a) Nie
  b) Tak

28. Wskaż symbole magazynów w Comarch Optima na których ma zostać wykonane przesunięcie

Funkcjonalność ta pozwala ustawić przesunięcie stanu magazynowego między magazynami w przypadku braku stanu na docelowym magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie wykonuj przesunięć

Integracja w przypadku braku stanu nie będzie wykonywać przesunięcia magazynowego.

b) Przesunięcie zgodnie z mapowaniem magazynów, zależne od wartości pól w BaseLinker
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Nie obsługuj
 • Zew. numer zamówienia Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju (dane do faktury) Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju (dane do dostawy) Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Identyfikator statusu zamówienia Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker, lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Informacje źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Pole dodatkowe 1 W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2 W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
Wartość pola w BaseLinker

Podajemy wartość zgodną z wybranym wcześniej polem.

Skąd

Podajemy symbol źródłowego magazynu, z którego integracja ma wykonać przesunięcie.

Dokąd

Podajemy symbol docelowego magazynu, na który integracja ma wykonać przesunięcie.

Nie wykonuj kolejnych przesunięć międzymagazynowych jeśli przesunięcie zostało już wykonane dla danego zamówienia.

Zaznaczenie tej opcji jest zalecane, jeśli przy przetwarzaniu zamówienia nie zmieniamy jego statusu po przesłaniu.

Wykonaj przesunięcie magazynowe nawet jeśli na magazynie docelowym jest wystarczająco stanu.

29. Jakie atrybuty dokumentu chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie dodatkowych atrybutów do dokumentu w Comarch ERP Optima na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa źródła w BaseLinkerze

Wpisujemy nazwę źródła w Baselinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

ID źródła w BaseLinkerze

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Kod atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy kod atrybutu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Wartość atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość jaką przyjąć ma podany atrybut. Wartość można wpisać ręcznie (w takim przypadku atrybut przyjmie tylko jedną, zawsze tą samą wartość), lub wybrać z listy (w takim przypadku można wybrać zmienną wartość, np metodę płatności.).

Atrybuty na dokumencie widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTAttributesDocument

Atrybuty w Comarch ERP Optima widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTAttributes BLKORDOPTAttributes1


 • Przesyłaj wszystkie atrybuty z tabeli mapowania powyżej (nie zaznaczenie tego spowoduje że do zamówienia prześle się tylko jeden, pierwszy poprawnie przesłany atrybut z tabeli mapowania powyżej licząc w niej od góry)

  Ta opcja pozwala na przypisywanie do dokumentów większej liczby atrybutów.


30. Jak chcesz przetwarzać waluty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie.

Dostępne opcje:

a) Pozostaw domyślną

Integracja utworzy zamówienie z walutą wpisaną na zamówieniu w Baselinker.

b) Stosuj walutę PLN

Integracja przeliczy zamówienie na PLN według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.


 • Dla walut obcych korzystaj z następującego typu kursu walut

  Wpisujemy typ kursu, np. NBP.

Typy kursu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTCurrencies BLKORDOPTCurrencies1


31. Jak chcesz przetwarzać stawki VAT produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie w jaki sposób integracja ma ustawiać stawkę VAT dla poszczególnych towarów na zamówieniu.

Dostępne opcje:

a) Zgodnie z ustawieniami w Baselinker

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jak widnieje przy produkcie na zamówieniu w BaseLinker.

b) Zgodnie z mapowaniem

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT zgodnie z mapowaniem.

Mapowanie:
Obsługa dla

Wybieramy czy dane mapowanie ma dotyczyć towaru, czy usługi transportu.

a) Produkt
b) Transport
Wartość stawki VAT w Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość stawki VAT w Comarch ERP Optima, jaka ma zostać ustawiona na towarze/usłudze transportu. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Wartość stawki VAT w BaseLinker

Wpisujemy wartość stawki VAT w Baselinker na podstawie, której ma zostać przypisana stawka VAT w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Warunek dodatkowy

Opcja ta pozwala dodać kolejny warunek do ustawionego mapowania.

a) Nie
b) Tak
BaseLinker

W pierwszym polu wybieramy z listy warunek dodatkowy. Dostępne opcje to:

 • Kod kraju (dane do faktury)
 • Kod kraju (dane do dostawy)
 • Symbol waluty
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2

W drugim polu wpisujemy wartość wybranej w poprzednim polu opcji. Przykładowo jeśli wybraliśmy Identyfikator statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.

BLKORDOPTVatMapping


32. Czy chcesz przypisać rodzaj transakcji VAT do dokumentu w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala przypisać rodzaj transakcji VAT do dokumentu w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj

Integracja będzie pomijać przypisywanie rodzaju transakcji VAT.

b) Zgodnie z mapowaniem

Integracja będzie przypisywać rodzaj transakcji VAT do dokumentu zgodnie z ustawionym mapowaniem.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji na zamówieniu tworzymy mapowanie w danym wierszu. Dostępne opcje to:

 • Kod kraju (dane do faktury)
 • Kod kraju (dane do dostawy)
 • Symbol waluty
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2

 • Wartość pola w BaseLinker

  Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Identyfikator statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.

 • Rodzaj transakcji w Comarch ERP Optima

  Wybieramy z listy rodzaj transakcji VAT w Comarch ERP Optima.


33. Czy chcesz przypisać dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala przypisać oznaczenia JPK VAT do dokumentu w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj

Integracja będzie pomijać przypisywanie oznaczenia JPK VAT.

b) Zgodnie z mapowaniem

Integracja będzie przypisywać oznaczenia JPK VAT do dokumentu zgodnie z ustawionym mapowaniem.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji na zamówieniu tworzymy mapowanie w danym wierszu. Dostępne opcje to:

 • Kod kraju (dane do faktury)
 • Kod kraju (dane do dostawy)
 • Symbol waluty
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Identyfikator statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.

Oznaczenie JPK VAT w Comarch ERP Optima

Wybieramy z listy oznaczenie JPK VAT w Comarch ERP Optima.

Oznaczenie JPK VAT na dokumencie widoczne jest w tym miejscu: BLKORDOPTJpkVat


34. Wskaż, na którym magazynie w Comarch ERP Optima mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Comarch ERP Optima mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z BaseLinker

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess

Magazyn z Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1

Zmień status zamówienia jeżeli nie uda się stworzyć dokumentu z powodu braku stanu jednej z pozycji na wybranym magazynie

Ta opcja pozwala na zmianę statusu zamówienia w przypadku gdy na danym magazynie brakuje stanu dla jednego z towarów.

Mapowanie:
Symbol magazynu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1

Status zamówienia w BaseLinker

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKORDOPTStatusToProcess


35. W uwagach do dokumentu w Comarch ERP Optima będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Comarch ERP Optima. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Imię i Nazwisko - Dane do faktury
 • Imię i Nazwisko - Dane do dostawy
 • Identyfikator płatności
 • ID punktu odbioru
 • Uwagi sprzedawcy
 • Komentarz kupującego
 • Identyfikator zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Nazwa źródła zamówienia
 • Login użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • Email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Kurs waluty
 • Sposób dostawy
 • Moduł użyty do wygenerowania listu przewozowego
 • Numer listu przewozowego
 • Czy klient chce fakturę
 • Kwota wpłacona
 • Identyfikator zamówienia (ze źródła)
 • Nazwa punktu odbioru
 • Adres punktu odbioru
 • Dodatkowe pola własne z Baselinker
 • Nazwa źródła zamówienia oraz identyfikator źródła zamówienia w nawiasie

 • Poszczególne elementy rozdziel znakiem

  Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu:

BLKORDOPTextrainfo


36. Czy chcesz aktualizować istniejące zamówienie w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizowanie utworzonych już zamówień w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj zamówienia

Integracja nie będzie aktualizować zamówienia w Comarch ERP Optima.

b) Aktualizuj zamówienia według poniższego mapowania

Integracja zaktualizuje zamówienie w Comarch ERP Optima według utworzonego mapowania.

Mapowanie:
Pole z BaseLinker

Obecnie dostępna jest tylko opcja ID statusu zamówienia.

Wartość pola

Podajemy ID statusu, z którego chcemy aktualizować.

Pole do aktualizacji

Wybieramy pole, które chcemy aktualizować w Comarch ERP Optima.

 • Pozycje dokumentu
 • Uwagi
 • Atrybut
Nazwa pola własnego

Ta kolumna zmienia parametr ze względu na wybur pola do aktualizacji. W konsekwencji zmian tego pola ustawiamy następną kolumnę w tabeli.

Id statusu po aktualizacji

Po wykonaniu aktualizacji zamówienia możemy zmienić jego status.


37. Jak długa ma być rezerwacja towaru?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać okres rezerwacji towaru.

Dostępne opcje:

a) Domyślna (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj 1 dzień)

Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z domyślnymi ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Określona liczba dni rezerwacji

Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z ustawieniem wpisanym w konfiguracji.


38. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jaką datą mają być dodawane dokumenty do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Data złożenia zamówienia w BaseLinker

Integracja ustawi na dokumencie datę złożenia zamówienia w Baselinker.

b) Data utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima

Integracja ustawi na dokumencie datę utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima.

a) Data płatności w Baselinker

Integracja ustawi na dokumencie datę opłacenia zamówienia w BaseLinker.


39. Jaka ma być rola kontrahenta na dokumencie (osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy)?

Funkcjonalność pozwala wybrać rolę kontrahenta na dokumencie dodanym do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Domyślna rola (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj "Osoba fizyczna")
Integracja ustawi rolę kontrahenta zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Osoba fizyczna (domyślnie) lub podmiot gospodarczy (dla zamówień, na których kontrahent zaznaczył opcję otrzymania faktury oraz wpisał NIP)
Integracja ustawi rolę kontrahenta jako osobę fizyczną w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP oraz nie zaznaczył opcji otrzymania faktury, w przeciwnym przypadku rola kontrahenta zostanie ustalona jako podmiot gospodarczy.


40. Czy chcesz przenosić pola z BaseLinker do atrybutów w Comarch ERP Optima?

Funkcja pozwala na przenoszenie pola z BaseLinker do wybranego atrybutu w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie ten punkt scenariusza.

b) Zgodnie z poniższym mapowaniem

Integracja przeniesie pola zgodnie z tabalą mapowania.

Mapowanie:
Pole z BaseLinker
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker.
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker.
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.

 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • IDentyfikator statusu zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
 • Kod kraju
 • Dodatkowe pole
 • Rabat
Kod atrybutu w Comarch ERP Optima