Przesyłanie produktów z Comarch Optima do BaseLinker

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_PRD_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v104.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP. Wtyczka zapewnia by wszelkie informacje na temat kartotek były spójnie między systemami i automatycznie aktualizuje magazyn na przykład w momencie, kiedy zostało otwarte nowe konto w programie BaseLinker.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z BaseLinker:

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


4. Katalog i kategorie produktów w BaseLinker:

Funkcjonalność daje nam możliwosć wyznaczenia katalogu w Baselinker, na którym będą wykonywane operacje. Weryfikacja czy produkt już istnieje w Baselinker może polegać na sprawdzaniu wszystkich kategorii tego katalogu lub jedynie tych wyznaczonych. Dodatkowo należy wskazać jedną kategorię w baselinker, w której pojawi się dodany produkt.

Podaj nazwę katalogu w BaseLinker na którym będą wykonywane operacje?

Wybieramy katalog w Baselinkrze, który będzie weryfikowany czy dany produkt z systemu ERP istnieje już w systemie docelowym.

Dostępne opcje:

a) Chcę, by produkty były pobierane z wszystkich kategorii w podanym katalogu:

Integracja będzie weryfikować we wszystkich kategoriach, czy dany produkt istnieje w wybranym powyżej katalogu.

b) Chcę wybrać kategorie z których będą pobierane produkty:

Integracja zweryfikuje tylko produkty znajdujące się w wybranych kategoriach docelowych.

Podgląd dostępnych katalogów i kategorii znajdziemy w Baselinker produkty -> ustawienia -> katalogi/kategrie

OPTPRDBLKkatalogi_kategorie


Wybierz kategorię, w której zostaną utworzone produkty nie istniejące w BaseLinker:

Integracja przeniesie produkty z systemu ERP do wskazanej kategorii w Baselinkerze.


5. Czy chcesz synchronizować warianty produktów?

Funkcjonalność pozwala na wybór pomiędzy synchronizacją jedynie podstawowych produktów lub dodatkowo ich wariantów do Baselinker.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracje nie zaktualizuje wariantów produktów w Baselinkerze (wariacji produktu zgrupowanego z produktem nadrzędnym w Baselinkerze)

b) Tak

Integracja będzie synchronizować również warianty produktów w systemie docelowym.


6. Czy wszystkie produkty z Comarch ERP Optima mają zostać przeniesione?

Funkcjonalność ta pozwala na filtrowanie produktów, które chcemy przesyłać do Baselinker.

Prześlij tylko produkty oznaczone jako

Dostępne opcje:

a) Produkty proste

Integracja prześle tylko produkty proste.

b) Produkty proste i usługi

Filtr obsługuje towary proste oraz usługi.

c) Produkty proste oraz złożone

Integracja przeniesie oprócz produktów prostych dodatkowo produkty złożone (skompletowane z innych towarów)

d) Przy zaznaczeniu tej opcji do BaseLinker będą przesyłane wszystkie typy produktów

Produkty o określonym typie wyfiltrowa w Comarch ERP Optima w lista zasobów

OPTPRDBLKtypy_produktów

Typ konkretnego produktu można zweryfikować w handel -> lista zasobów -> pozycja cennika -> ogólne

OPTPRDBLKtyp_produktów_zmiana


Czy dodatkowo filtrować po statusie aktywności produktu?

Dostępne opcje:

b) Nie (przesyłaj aktywne oraz nieaktywne produkty)

Intgeracja przeniesie do Baselinkera wszystkie produkty, nie filtrując ich po statusie aktywności.

a) Tak (prześlij jedynie aktywne produkty)

Do BaseLinker będą przesyłane tylko produkty oznaczone jako aktywne w Optimie.

Aktywność produktu można włączyć/wyłączyć w Comarch ERP Optima handel -> lista zasobów -> pozycja cennika -> dodatkowe

OPTPRDBLKaktywność_produktów


7. Czy chcesz usuwać niepowiązane produkty?

Integracja usunie z określonego katalogu/kategorii Baselinker produkty nie znajdujące swojego powiązanego produktu po stronie Comarch ERP Optima (wybór mapowania określamy w pkt. 11 konfiguracji)

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie usunie z wyznaczonej kategorii w Baselinker produktów, które nie znajdują się na wyznaczonym magazynie Comarch ERP Optima.

b) Tak

Wszytkie produkty z wybranego katalogu/kategorii w Baselinker nie zmapowane według wartości wybranej w pkt.11 z wybranym magazynem w Comarch ERP Optima zostaną usunięte.


8. Czy chcesz filtrować produkty po wartości atrybutów?

Funkcjonalność pozwala ograniczyć zakres przesyłanych produktów do pozycji z określonymi atrybutami w katrotece towaru Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja wyśle wszystkie produkty nie weryfikując filtrowania po wartości atrybutów.

b) Pobieraj z Comarch ERP Optima tylko produkty które w danym atrybucie mają określoną wartość:

Tabela mapowania atrybutów:

 • Symbol atrybutu w Comarch ERP Optima.

  Wybieramy z ‘lupki’ atrybut produktu istniejący w Optimie lub wpisujemy ręcznie kod tego atrybutu z Optimy.

 • Wartość atrybutu w Comarch ERP Optima.

  Wprowadzamy wartość atrybutu, który intgeracja rozpozna jako oznaczenie do synchronizacji towaru z Baselinkerem.

Dostępne atrybuty oraz ich wartości możemy zweryfikować/edytować w Comarch ERP Optima handel -> lista zasobów -> pozycja cennika -> atrybuty

OPTPRDBLKatrybuty


9. Jaką cenę chcesz użyć?

Funkcjonalność umożliwia wybór istniejącego cennika w Comarch ERP Optima. Cena we wskazanym cenniku będzie przesłana razem z produktem do BaseLinker. BaseLinker udostępnia tylko jedno miejsce na cenę.

Listę dostępnych cenników znajdziemy w Comarch ERP Optima handel -> lista zasobów -> pozycja cennika lub ogólne -> cennik

OPTPRDBLKCennik


10. Przenieś atrybuty zgodnie z mapowaniem:

Funkcjonalność pozwala na przeniesienie atrybutu z Comarch ERP Optima do wybranego pola dodatkowego w Baselinker.

Tabela mapowania przenoszenia atrybutów:

 • Symbol atrybutu w Comarch ERP Optima.

  Wybieramy z ‘lupki’ atrybut istniejący w Optimie lub wpisujemy ręcznie kod tego atrybutu.

 • Nazwa pola dodatkowego w BaseLinker

  Wybieramy z ‘lupki’ nazwę pola dodatkowego w Baselinkerze, do którego przenoszony ma być atrybut.

Pola dodatkowe możemy edytować w Baselinker produkty -> ustawienia -> pola dodatkowe

OPTPRDBLKPola_dodatkowe


11. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch ERP Optima z produktami w magazynie BaseLinker?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i źródłowym.

Powiąż kartotekę produktu z Comarch Optimą na podstawie następującego mapowania:

Dostępne opcje:

b) Po stronie BaseLinker
 • Nazwa
 • SKU
 • EAN

W Comarch Optima potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru

a) W Comarch ERP Optima
 • KOD
 • Nazwa
 • EAN
 • Atrybut

Potrzebne informacje możesz znaleźć w Comarch ERP Optima handel -> zasoby -> pozycja cennika

OPTPRDBLKmapowanie_produktu

W Baselinker te dane znajdziesz w produkty -> lista produktów -> produkt

OPTPRDBLKBL_produkt


12. Jakie zadania chcesz wykonać w trakcie synchronizacji produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybór jakie wartości z kartoteki produktu w Comarch ERP Optima mają być przesyłane/aktualizowane do Baselinker.

Dostępne opcje:

a) Dodaj produkty (zazwaczając rozwija się lista rozszerzona)
 • Dodaj zdjęcie Integracja prześle zdjęcia przy synchornizacji (maksymalnie do 2MB wielkości w formatach PNG, JPG lub GIF)
 • Dodaj wagę Integracja prześle wagi produktów
 • Dodaj opis Integracja prześle opis produktów
 • Dodaj EAN Integracja prześle EAN produktów
 • Dodaj pole dodatkowe Integracja prześle pole dodatkowe produktów
b) Aktualizuj produkty (zazwaczając rozwija się lista rozszerzona)
 • Aktualizuj nazwy produktów Integrcja przy odnotowaiu zmiany w nazwie produktu po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje go na BaseLinker
 • Aktualizuj zdjęcia Integracja przy odnotowaniu zmiany w zdjęciach produktów po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje je na BaseLinker (Obowiązują te same limity co w przypadku przesyłania zdjęć - 2MB wielkości oraz formaty JPG, PNG, GIF)
 • Aktualizuj EAN Integracja przy odnotowaniu zmiany w EAN produktu po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje je na BaseLinker
 • Aktualizuj Symbole produktów Integracja przy odnotowaniu zmiany symbolu produktu po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje go na BaseLinker
 • Aktualizuj pola dodatkowe Integracja przy odnotowaniu zmiany pola dodatkowego produktu po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje go na BaseLinker
 • Aktualizuj wagę produktów Integracja przy odnotowaniu zmiany wagi produktu po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje go na BaseLinker
 • Aktualizuj opisy produktów Integracja przy odnotowaniu zmiany w opisie po stronie Comarch ERP Optima zaktualizuje go do BaseLinker