Aktualizacja stanów magazynowych z Comarch ERP Optima do BaseLinker

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_STC_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v107.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Funkcje wtyczki oferują Ci filtrację aktualizacji stanów magazynowych w odniesieniu do aktywności i określonych atrybutów produktów w Optimie. Wtyczka zapewnia również zmianę stanu magazynowego produktu podczas rezerwacji oraz dodatkową weryfikację minimalnego bądź maksymalnego stanu magazynowego na podstawie atrybutów.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


4. Katalog produktów w BaseLinker

W tym miejscu podajesz nazwę katalogu, w którym znajdują się produkty do aktualizacji stanów magazynowych. Do scenariusza w polu tekstowym należy wprowadzić dokładną nazwę (wielkość liter w nazwie ma znaczenie).

W celu pobrania nazwy katalogu w systemie Baselinker z menu bocznego wybierasz zakładkę “Produkty”, następnie “Ustawienia”. W górnym menu wybierasz zakładkę “Katalogi”. Kopiujesz nazwę katalogu z produktami do aktualizacji stanu.

OPTSTCBLK_catalog_baselinker

Z przykładu powyżej mamy dostępny katalog o nazwie “Domyślny w scenariuszu konfiguracyjnym”, wklejamy/wpisujemy tą nazwę do odpowiedniego pola.


5. Czy chcesz synchronizować stany magazynowe wariantów produktów?

Funkcjonalność umożliwia Ci ustawienie, czy chcesz korzystać z obsługi synchronizacji stanów magazynowych wariantów produktów po stronie e-commerce.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Brak synchronizacji różnych wariantów.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje stan magazynowy głównego produktu w systemie docelowym jako sumę stanów wariantów.


6. W jaki sposób chcesz przetwarzać zasoby, z których można tworzyć towary złożone?

Funkcjonalność ta pozwala na wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych. Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu opcji, która Cię interesuje. W momencie, kiedy nie korzystasz z obsługi tego typu towarów ustawienie możesz zostawić na opcji “Synchronizuj stan zgodnie z ilością na magazynie”.

Dostępne opcje:

a) Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne)

Tylko ilość produktów złożonych w systemie docelowym jest uwzględniana w synchronizacji.

b) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość produktów możliwych do złożenia weryfikując stan poszczególnych składników i nie uwzględnia produktów złożonych w systemie docelowym.

c) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy

Opcja jest równoważna z wybraniem obu opcji powyżej jednocześnie w synchronizacji. Przesłana wartość do systemu docelowego będzie sumą ilości produktów złożonych w systemie docelowym i ilości produktów możliwych do złożenia.

d) Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość najmniej dostępnego składnika produktu złożonego.

Wartości kompletów przesyłanych w synchronizacji w zależności od wybranej opcji

Produkt złożony A składa się z:

 • trzech produktów B, stan magazynowy produktu B to 72
 • jednego produktu C, stan magazynowy produktu C to 36
 • obecny stan magazynowy produktu A to 20

Wartości przesłane podczas synchronizacji w przypadku opcji:

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne) to 20
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować to 24 (potrzeba trzech produktów B na jeden produkt złożony jest wartością najmniejszą, 72/3=24, podczas gdy tylko jeden produkt C jest potrzebny do jednego produktu złożonego)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy to 44 (24+20)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika to 36

7. W jaki sposób chcesz powiązać magazyny w BaseLinker z magazynami w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na powiązanie magazynów BaseLinker z magazynami Comarch ERP Optima. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie do pól tekstowych wprowadź nazwę lub symbol magazynów z obu systemów.

Jak znaleźć nazwę magazynu w systemie BaseLinker?

Po zalogowaniu do systemu z menu bocznego wybierasz opcję “Produkty” następnie “Ustawienia”. W kolejnym kroku przechodzisz do zakładki “Magazyny” po czym będzie wyświetlona lista z Twoimi magazynami.

OPTSTCBLK_blk_warehouse


Jak znaleźć symbol magazynu w systemie Comarch ERP Optima?

W mencie otwarcia i zalogowania się do programu po naciśnięciu na klawiaturze kombinacji przycisków “Ctrl + M” ukarze się Tobie tabela z wypisanymi wszystkimi magazynami z Optimy wraz z ich symbolami.

OPTSTCBLK_opt_warehouse


8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z BaseLinker z zasobami w magazynie Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie programu BaseLinker oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Po stronie BaseLinker
 • SKU
 • EAN
 • Nazwa

W BaseLinker potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

OPTSTCBLK_blk_product_mappings

b) Po stronie Comarch ERP Optima
 • Kod
 • EAN
 • Nr katalogowy
 • Kod u dostawcy
 • PLU
 • Kod producenta
 • Nazwa

W Comarch ERP Optima potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece zasobu po wejściu w podgląd danego zasobu.

OPTSTCBLK_opt_product_mappings


9. Czy chcesz synchronizować stany magazynowe tylko wybranych zasobów zawierających z Comarch ERP Optima?

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka pytań, dzięki którym masz możliwość wyfiltrowania, które dokładnie produkty mają trafić do systemu docelowego.

Czy produkt musi posiadać określony atrybut?

Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie towarów do synchronizacji tylko na te, którym przypiszemy atrybut po stronie systemu Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowane wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku atrybutów.

b) Tak - podaj nazwę atrybutu

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy atrybutu zdefiniowanego w Comarch ERP Optima?. Przy synchronizacji będą aktualizowane stany zasobów, do których zdefiniowany atrybut będzie przypisany. Jest możliwość podania kilku atrybutów zasobów po przecinku, np.: atrybut1,atrybut2,atrybut3…


Jak sprawdzić dostępne atrybuty w Comarch ERP Optima?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzisz do zakładki “Handel” następnie “Zasoby”. Na wybranym zasobie wchodzisz w czwartą zakładkę “Atrybuty”. Otworzy się lista dostępnych atrybutów zasobów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

OPTSTCBLK_opt_attributes

Zamiast wpisywania atrybutów ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku pola tekstowego klikasz obok w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima.


Czy produkt musi posiadać określony status?

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja weźmie pod uwagę zasoby zarówno aktywne, jak i nieaktywne w Comarch ERP Optima.

b) Produkt musi być aktywny

Integracja weźmie pod uwagę tylko zasoby oznaczone jako aktywne w Comarch ERP Optima.

Zasoby aktywne i nieaktywne (wypisane czerwoną czcionką) możesz sprawdzić w zakładce “Handel” następnie klikając na “Zasoby” w Comarch ERP Optima.

OPTSTCBLK_products_activity


10. Chcesz do każdego stanu magazynowego dodawać/odejmować wybraną ilość?

Funkcja ta umożliwia ustawienie ilości, która przy synchronizacji będzie dodawana/odejmowana od stanu. Takie zastosowanie możesz wykorzystać, kiedy np. masz zapewnioną u dostawcy daną ilość sztuk i możesz ją dodać nie mając fizycznie w magazynie lub od dostawy chcesz odejmować zadaną ilość, która przykładowo będzie do sprzedaży stacjonarnej.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Domyślna opcja, której efektem będzie aktualizacja stanu zgodnie z ilością na magazynie.

b) Dodawaj ilość:

Wybór opcji “Dodawaj ilość” wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie dodanie tej ilości do wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.

c) Odejmuj ilość:

Wybór opcji “Odejmij ilość” wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie odjęcie tej ilości od wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.


11. Chcesz do każdego stanu magazynowego dodawać/odejmować wartość znajdującą się w atrybucie?

Opcja działa analogicznie, jak powyżej, w tym przypadku nie podajesz wartości liczbowej bezpośrednio, tylko definiujesz ją w atrybucie.

OPTSTCBLK_opt_prd_fields


12. Chcesz weryfikować stan magazynowy minimalny/maksymalny na podstawie atrybutu?

Opcja umożliwia ustawienie ilości minimalnej / maksymalnej towaru. Możesz użyć tej funkcji na przykład do ustawienia stanu minimalnego na 20 sztuk, ponieważ codziennie masz dostawę towaru i zawsze jesteś w stanie obsłużyć zamówienie z minimalnego stanu.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalny stan na podstawie atrybutu o nazwie:

Opcja ta będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w atrybucie. Nie zostanie przesłana mniejsza wartość.

 • Przykład: W atrybucie jest wpisana wartość 40, stan na magazynie jest 16 to do Baselinkera trafi wartość 40.
b) Weryfikuj maksymalny stan na podstawie atrybutu o nazwie:

Opcja ta będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w atrybucie. Nie zostanie przesłana większa wartość.

 • Przykład: W atrybucie jest wpisana wartość 38, stan na magazynie jest 79 to do Baselinkera trafi wartość 38.

13. Chcesz przesyłać stan magazynowy pomniejszony o rezerwację?

Opcja umożliwia Ci uwzględnienie stanu towaru, który jest zarezerwowany. Pozwala Ci to na wysłanie ilości faktycznie dostępnej do systemu e-commerce.

Dostępne opcje:

a) Tak (ustawienie domyślne)

Opcja domyślna przy której rezerwacje będą odejmowane od całościowego stanu towaru.

b) Nie

Wybór tej opcji będzie skutkował tym, że integracja będzie przesyłać całość dostępnego stanu - z opcji będą korzystać klienci, którzy nie prowadzą rezerwacji towaru.

Gdzie możesz sprawdzić rezerwację na zasobie w Comarch ERP Optima?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu na górze wybierasz zakładkę “Handel” wchodzisz na “Zasoby”, następnie informację o rezerwacji znajdziesz w kolumnie “Rezerwacja”.

OPTSTCBLK_opt_reservation


14. Co chcesz zrobić w przypadku kiedy stan magazynowy jest mniejszy od zera?

Opcja umożliwia zmianę zachowania integracji w przypadku kiedy stan magazynowy towaru spadnie poniżej 0.

Dostępne opcje:

a) Pozostaw ujemny stan (ustawienie domyślne)

W momencie kiedy stan magazynowy w systemie ERP będzie ujemny to pozostawi taką wartość.

OPTSTCBLK_blk_prd_negative

b) Zaktualizuj stan na 0

W momencie kiedy stan magazynowy w systemie ERP będzie ujemny to integracja ustawi stan takiego towaru na wartość 0.

OPTSTCBLK_blk_prd_zero