Rozliczanie dokumentów w Comarch ERP Optima na podstawie statusu w BaseLinker

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_STL_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci rozliczenie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na podstawie zmiany statusu zamówienie w systemie źródłowym (eCommerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci rozliczanie faktur oraz paragonów zarówno w PLN jak i walutach obcych(potrzebny modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus) w oparciu o raporty dzienne wskazanego rejestru.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKSTLOPTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

  • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
  • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
  • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


7. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie rozliczonym w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień poprawnie rozliczonych w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

b) Ustaw status

Integracja zmieni status zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
BLKSTLOPTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być rozliczone w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień niepoprawnie rozliczonych w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po niepoprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.

b) Ustaw status

Integracja zmieni status zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.


9. Mapowanie rodzaju płatności, sposobu dostawy oraz metody na rejestr K/B w Comarch ERP Optima

Funkcjonalność pozwala powiązać określony rodzaj płatności oraz sposób dostawy(opcjonalnie) do wskazanego rejestru w Comarch ERP Optima.

Mapowanie:
Sposób płatności w BaseLinker

Wprowadzamy dokładną nazwę płatności z BaseLinker lub wybieramy ją za pomocą niebieskiej lupki.

Sposób dostawy w BaseLinker(* = dowolny)

Wprowadzamy dokładną nazwę sposobu dostawy z BaseLinker lub wybieramy ją za pomocą niebieskiej lupki. Pole to nie jest wymagane i można zastąpić wartość “*” aby mapowanie dotyczyły wszystkich rodzajów transportu.

Symbol rejestru K/B w Optimie

Wprowadzamy symbol rejestru Kasa/Bank z Comarch ERP Optima.

Dostępne rejestry można znaleźć w zakładce Kasa/Bank w Comarch ERP Optima.

BLKSTLOPTRegistry

Rejestry powinny być w formacie “dziennym”.

BLKSTLOPTDailyRegistry


10. W jaki sposób mają być wybierane dokumenty do rozliczenia?

a) Sposób wybierania dokumentów do rozliczenia

Wybieramy “Po statusie w BaseLinker”.

b) Podaj status zamówienia

Podajemy status zamówień z BaseLinker lub wybieramy przy pomocy niebieskiej lupki.