Masowe Generowanie FS/PAI z ZK w Subiekt GT na zmianę statusu zamówienia w BaseLinker

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_GDC_SGT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v139.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt GT na bazie istniejącego już w tym systemie zamówienia od klienta (ZK). Proces generowania dokumentów bazuje na zmianach statusów w systemie źródłowym (e-Commerce) BaseLinker.
Wtyczka umożliwia Ci drukowanie oraz fiskalizcję tworzonych dokumentów całkowicie automatyzując proces wystawiania dokumentów sprzedaży. Integracja przetwarza ZK, w których numerze oryginału znajduje sie prefix B_numerzamówienia, który nadawny jest przez przez wtyczkę “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT” lub może być tam umieszczony ręcznie. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKGDCSGTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker:

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie z Subiekt GT

Dane do logowania do Subiekt GT można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Zamówienia z jakim statusem chcesz przetwarzać do dokumentów sprzedażowych?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakich statusach integracja ma działać

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówien w BaseLinker i przetworzy te zamówienia, które posiadają prefix B_ i nie zostały jeszcze przetworzone do dokumentu sprzedaży.

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja przetworzy tylko te zamówienia, które posiadają wystawiony dokument ZK, mają w numerze oryginału prefix B_numerzamówienia oraz nie posiadają wystawionego dokumentu sprzedaży.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie wygenerowanym w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po utworzeniu dokumentu w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na BaseLinker

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


 • Dla wcześniej wygenerowanych dokumentów zmień na powyższy status

  Funkcjonalność ta pozwala zmienić status zamówien z już wystawionymi dokumentami końcowymi na ten podany w konfiguracji.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być wygenerowane w Subiekt GT np. nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błedu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


10. Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?

Funkcjonalność pozwala zdecydować jakie dokumenty mają być tworzone przez integrację podczas przetwarzania zamówień.

Możliwe jest tworzenie Faktur VAT bez NIP. W tym celu należy wyłączyć sprawdzanie poprawności NIP w systemie Subiekt GT.

BLKGDCSGTNipCheck

Dostępne opcje:

a) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w BaseLinker. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakture VAT przy procesowaniu.

BLKSGTGDCWantInvoice

b) Zawsze paragony zwykłe

Integracja utworzy zawsze zwykły paragon detaliczny bez danych kontrahenta niezależnie od tego, co widnieje w BaseLinker.

c) Zawsze paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny z danymi kontrahenta niezalęznie od tego, co widnieje w BaseLinker.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKGDCSGTNameReceipt

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakture VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker. Wmaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Zawsze faktury zaliczkowe

Integracja utworzy zawsze fakture zaliczkową niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury zaliczkowe bez NIP.

f) Zawsze faktury zaliczkowe końcowe

Integracja utworzy zawsze fakturę zaliczkową końcową niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury zaliczkowe końcowe bez NIP.

g) Wydanie zewnętrzne

Integracja utworzy wydanie zewnętrzne bez tworzenia dokumentu sprzedaży.

h) Zgodnię z tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Paragony imienne
Status B -> Paragony zwykłe
Status C -> Faktury VAT

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


Przy tworzeniu paragonów imiennych stwórz dodatkowo dokument Faktura Detaliczna?

Funkcjonalność ta pozwala dodatkowo tworzyć faktury detaliczne przy tworzeniu paragonów imiennych.

Dostępne opcje:

a) Nie

Domyślne działanie integracji, tworzone będą tylko paragony imienne.

b) Tak

Integracja będzie tworzyć faktury detaliczne podpięte pod utworzony paragon imienny.


Dla jakich statusów tworzyć faktury detaliczne

Funkcjonalność ta pozwala dodatkowo określić, czy faktury detliczne mają byc tworzone tylko z określonych statusów.

a) Wszystkich

Każdy utworzony paragon imienny będzie miał dodatkowo stworzoną fakturę detaliczną.

b) Tylko dla

Tylko zamówienia znajdujące się w podanym statusie będą miały dodatkowo tworzone faktury detaliczne.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


11. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT dla dokumentu:

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie dodatkowych oznaczeń dla Jednolitych plików kontrolnych VAT.

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj oznaczen JPK VAT

Integracja nie będzie przypisywać dodatkowych oznaczeń podczas tworzenia dokumentów sprzedaży.

b) Przypisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowaniem

Integracja będzie przypisywać dodatkowe oznaczenia podczas tworzenia dokumentów sprzedaży.

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Identyfikator statusu zamówienia

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Zew.numer zamówienia

Jest to numer zamówienia nadawny w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker

 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Waluta Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Źródło zamówienia Źródlo zamówienia można wyciągnąc przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikatator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Informacje o źródle zamówienia
  Infromację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Magazyn
 • Lokalizacja
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Oznaczenia JPK VAT

Dostępne oznaczenia można wybrac z listy w mapowaniu.


12. W momencie kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę a nie podał nipu stwórz paragon:

Funkcjonalność pozwala tworzyć paragony imienne w sytuacji, gdy klient nie podał NIP ale zaznaczyl, że chce fakturę.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja będzie tworzyć faktury VAT bez NIP.

b) Tak, dla wszystkich zamówień

Integracja będzie tworzyć paragony imienne zamiast faktur VAT, jeśli klient zaznaczył, że chce fakture ale nie podał NIP.

C) Tak, dla zamówień o statusie

Integracja będzie tworzyć paragony imienne zamiast faktur VAT, jeśli klient zaznaczył, że chcę fakture ale nie podał NIP ale tylko dla określonych statusów.


13. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Subiekt GT na źródłowe zamowienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala zwrócić informację o utworzonym dokumencie do BaseLinker i wpisać ją w wybrane pole własne w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie będzie wpisywać informacji o utworzonym dokumencie do pola w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkoweg pola własnego

Integracja zwróci informację o utworzonym dokumencie sprzedaży do wybranego pola własnego w BaseLinker. Dostępna pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.

c) Tak, do pola komentarz administartora

Integracja zwróci informację o utworzonym dokumencie sprzedaży do pola komentarz administartora w BaseLinker.


14. Co chcesz zrobić z zamówieniem w przypadku braku stanów?

Funkcjonaność ta pozwala wybrać zachowanie integracji w przypadku braku stanu magazynowego w momencie przetwarzania zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Stwórzy dokument z wycofanym skutkiem magazynowym

Pozwala tworzyć dokumenty z wycofanym skutkiem magazynowym (bez skutku magazynowego)

b) Stwórz dokument z odłożonym skutkiem magazynowym (wymagany dodatek: niebieski PLUS do Subiekt GT)

Pozwala tworzyć dokumenty z odłożonym skutkiem magazynowym

c) Nie twórz dokumentu

Pozwala na omijanie zamówień, na których brakuje stanu magazynowego. Zamówienia takie trafią do statusu błedu podanego w punkcie 9.


 • Drukuj/fiskalizuj dokumenty nawet jeśli tworza się z wycofanym/odłożonym skutkiem magazynowym

Funkcjonalność ta powiązana jest z punkt 17. i pozwala przy tworzeniu dokumentu z wycofanym lub odłożonym skutkiem magazynowym na automatyczne drukowanie i/lub fiskalizacje takich dokumentów.


15. Czy chcesz przenosić kategorię dokumentu z ZK na generowany dokument?

Funkcjonalność pozwala na przensienie kategorii między dokumentami

Dostępne opcje:

a) Tak, przenoś kategorię między dokumentami

Integracja przeniesie kategorię z dokumentu źródłowego na generowany dokument. Kategoria przenoszona jest w momencie tworzenia dokumentu.

BLKGDCSGTDocCategory

b) Nie (działanie domyślne)

Integracja przy procesowaniu ustawi domyślną kategorie tworzonego dokumentu sprzedaży.


16. Licencja SFERA jest WYMAGANA:

Ta integracja wymaga aktywnej licencji rozszerzenia “Sfera”, które pozwala na integrowanie systemu Subiekt GT z zewnętrznymi programami.

Status licencji Sfera można z dowolnego ekranu w Subiekt GT. W tym celu klikamy w ikonę.

BLKGDCSGTSferaStatus

Sfera posiada również 14 dniowy okres testowy, który można aktywować w dowolnym momencie.


17. Mapowanie wydruków wygenerowanych dokumentów:

Dostępne opcje:

a) Nie drukuj dokumentów

Integracja nie wywoła drukowania i/lub fiskalizacji dokumentów sprzedaży w momencie generowania

b) Drukuj zgodnie z mapowaniem

Integracja podczas generowania dokumentów wywoła drukowanie i/lub fiskalizację dokumentów poprzez połączenie z Sfera.

Mapowanie:
Warunek główny

Ta opcja określa pierwszy warunek w mapowaniu dokumentów do wydruku. Obecnie dostępna jest jedynie opcja “Typ dokumentu”.

Wartość warunku głównego

Ta opcja pozwala wybrać jaki dokument ma być drukowany/fiskalizowany. Możliwe jest drukowanie/fiskalizowanie: Paragonów (również imiennych), Faktur VAT oraz Faktur Detalicznych. Jeśli drukarka fiskalna pozwala na to możliwa jest fiskalizacja faktury VAT/faktury detalicznej.

Typ wydruku

Ta opcja pozwala określić jaki rodzaj wydruku ma być wykonany podczas procesowania dokumentu.

Nazwa drukarki

W przypadku drukarki przeznaczonej do standardowego drukowania podajemy nazwę drukarki widoczną w panelu sterownania systemu Windows w zakładce “Drukarki i skanery”. Drukarka podłączona sieciowo musi również widoczna w tym panelu.

W przypadku drukarki przeznaczonej do fiskalizacji należy podać nazwę widoczną w module Kasiarz GT należącym do pakietu Insert GT. Przy użyciu Kasiarz GT możliwe jest połączenie drukarki zarówno bezpośrednio do komputera z integratorem jak i sieciowo.

SUZ można pobrać w tym miejscu.

Nazwa wzorca wydruku

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzroca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania dokumentów. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT.

BLKGDCSGTStandardPrint

Warunek dodatkowy
 • Nie obsługuj
 • Status zamówienia
 • Źródło zamówienia
  Źródlo zamówienia można wyciągnąc przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródla zamówienia
  Identyfikatator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Klient chce fakturę
  Pole klient chce fakturę widoczne jest w panelu zamówienia w BaseLinker.
  BLKSGTGDCWantInvoice
Wartość warunku dodatkowego

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Czy użyć domyślnej drukarki?

Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku wybrania “Drukowanie”, jak funkcja w wierszu mapowania. Pozwala określić, czy drukarka jest domyślnym urzadzeniem w systemie Windows.


18. Dodatkowo przypisuj rachunek bankowy dla dokumentu na podstawie następującego mapowania:

Mapowanie:

Pole w BaseLinker
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadawny w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKGDCSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródlo zamówienia można wyciągnąc przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikatator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Infromację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Nazwa rachunku w Subiekt GT

Wprowadzamy nazwę rachunku bankowego z Subiekt GT. Można wprowadzić ją ręcznie lub przy użyciu lupki. Rachunki bankowe w Subiekt GT można znaleźć w słownikach.

BLKGDCSGTBankAccountName


19. Dodatkowo przepisuj pola własne pomiędzy dokumentami:

Funkcjonalność ta pozwala przepisywać wartości z pola własnego między dokumentem ZK, a dokumentem wygenerowanym przez tą integrację. Nazwy pól własnych muszą być identyczne i dostępne dla obu rodzajów dokumentu. Pola własne w Subiekt GT można znaleźc w parametrach.

BLKGDCSGTOwnField


20. Jaka informacja z BaseLinker jest zapisana w numerze oryginału w dokumencie w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala określić jaka wartość znajduje się w numerze oryginału dokumentu ZK w Subiekt GT (domyślnie jest to numer zamówienia z BaseLinker).

Dostępne opcje:

a) Numer zamówienia BaseLinker
b) Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia
c) Numer zamówienia ze sklepu

21. Czy chcesz przepisywać prefix z ZK na dokument końcowy?

Funkcjonalność ta pozwala na przepisywanie prefiksów dokumentu z ZK na dokument generowany tą integracją.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja nie będzie przenosić prefiksu między dokumentami.

b) Tak

Integracja przeniesie prefiks z dokumentu ZK na wygenerowany dokument. Do poprawnego działania wymagane jest włączenie rozszerzenia numeru w ustawieniach numeracji w Subiekt GT dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Ustawienia numeracji dostępne sa w parametrach.

BLKGDCSGTSymbol


22. Jaka ma być data sprzedaży dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka ma być data zapisu dokumentu w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Data zapisu dokumentu (domyślnie)
b) Data płatności na zamówieniu

Brana pod uwagę jest data płatności z zamówienia w Baselinker.


23. Jaka ma być data kursu waluty?

Funkcjonalność ta pozwala wybrac jaka ma być data kursu waluty podczas procesowania dokumentów.

Dostępne opcje:

a) Kurs waluty z dnia poprzedzajacego dzien utworzenia dokumentu źródłowego(zamówienie od klienta)
b) Kurs waluty z dnia poprzedającego dzień wygenerowania faktury

24. Podczas generowania dokumentu z ZK, nadaj podpis osoby wystawiającej to zamówienie:

Funkcjonalność ta pozwala zadecydowac, kto będzie widoczny jako wystawiający dokument sprzedaży.

Dostępne opcje:

a) Osoba domyślna

Ta opcja jako osobę wystawiającą wpiszey operatora którego profil podany jest w integratorze i służy integracji do logowania poprzez rozszerzenie Sfera.

b) Przepisz osobę z ZK

Ta opcja przeniesie osobę wystawiającą z dokument ZK na dokument końcowy.

c) Ustaw jako osobę podpisującą wartość znajdująca się w

Ta opcja pozwala na podpisywanie dokumentów wartością wpisana w pole dodatkowe 1 lub 2 w panelu zamówienia w BaseLinker.


25. Jaki ma być termin dokumentu?

Ta funkcjonalność pozwala ustawić termin realizacji dokumentu sprzedaży.

Dostępne opcje:

a) Liczony od dnia utworzenia ZK
b) Liczony od daty wystawienia dokumentu końcowego