Dodawanie faktur PDF z Subiekt GT do zamówienia w BaseLinker

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_INV_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v149.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker.
Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci wgranie pliku PDF dokumentu, który został wystawiony w systemie Insert Subiekt GT oraz załączyć go do źródłowego zamówienia w systemie BaseLinker.
Dzięki tej wtyczce, obsługa klienta ma bezpośredni wgląd do dokumentu bez potrzeby szukania go w systemie fakturującym, a dodatkowo klient końcowy może automatycznie zostać powiadomiony, kiedy zostanie wystawiona faktura bądź paragon do jego zamówienia.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

SGTINVBLKDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Subiektem GT

Pokazuje status połączenia wtyczki z integratorem.

SGTPRCBLK_endpoint_download.png


6. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


7. Dla zamówień z którego statusu chcesz przesyłać fakturę PDF?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakich statusach integracja ma działać.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusu w BaseLinker i podejmie próbę wgrania PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które się w nich znajdują.

b) O statusie

Integracją sprawdza i wgrywa PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które znajdują się wyłącznie we wskazanym statusie. W tej opcji można podać kilka wybranych statusów.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których zostanie przypisana faktura PDF?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po wgraniu do niego faktury PDF.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po wgraniu dokumentu sprzedaży do zamówienia w systemie BaseLinker, nie zmieni jego statusu.

b) Ustaw status

Integracja po wgraniu dokumentu końcowego do zamówienia w systemie BaseLinker, zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których nie zostanie przypisana faktura PDF z powodu błędu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.


Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błedu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


10. Jakie dokumenty z Subiekt GT mają być przesyłane?

Opcja pozwala Ci na wybranie jaki dokument z programu Subiekt GT zostanie dołączony do faktury wystawionej przez program BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia Klientów (ZK)
b) Paragony oraz faktury VAT
c) Paragony
d) Faktury VAT
d) Faktury detaliczne
d) Zgodnie z Tabelą
Mapowanie:
Status w BaseLinker

Wybieramy dla jakiego statusu będzie wykonywany konkretny typ dokumentu

Typ dokumentu w Subiekt GT

Wybieramy jaki typ dokumentu ma być wykonany dla wcześniej wybranego statusu


11. Jakie wzorce wydruku chcesz wykorzystać?

Opcja ta pozwala Ci na wybranie wzorców wydruków zdefiniowanych w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystuj domyślne wzorce wydruków

Wybranie opcji spowoduje, że do wskazanych dokumentów w punkcie 9 zostaną wykorzystane wzorce wydruku oznaczone w programie Subiekt GT w następujący sposób:

SGTINVBLKPrintPatterns

b) Wykorzystaj wzorce wydruku zgodnie z mapowaniem

Opcja pozwala Ci użyć wybranego wzorca wydruku dla dokumentu.Skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”. Następnie dla każdej z kolumn, wybierz z dostępnych możliwości lub wpisz:

Dostępne opcje:

a) Klucz mapowania
 • Identyfikator statusu
 • Nazwa kategorii
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Symbol magazynu dokumentu w systemie
b) Wartość klucza mapowania

Uzupełnij pole o wartość, która uruchomi akcję wgrania dokumentu do BaseLinkera.

c) Nazwa wzorca wydruku

Uzupełnij pole nazwą wzorca zdefiniowanego w Subiekt GT.

SGTINVBLKPrintPatternsName

f) Symbol dokumentu

Symbol, do którego wcześniej wskazaliśmy nazwę wzorca.

 • Faktura Sprzedaży
 • Paragon
 • Paragon imienny
 • Zamówienia klientów
 • Zwrot detaliczny

12. Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów

Aby wgrać zewnętrzną fakturę po API, BaseLinker wymaga wcześniejsze utworzenie własnej faktury do zamówienia.

Aby ta czynność działa się automatycznie skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, a następnie wybierz z pomocą funkcji lookup lub wpisz:

 • Identyfikator statusu - status w BaseLinker, do którego wgrywamy dokumenty sprzedaży. Status / statusy muszą być zdefiniowane w punkcie 6.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker lub skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

SGTINVBLKStatusToProcess

 • Identyfikator serii dokumentów - jaki dokument będzie automatycznie tworzony w BaseLinker.

13. Jaka informacja z BaseLinker jest zapisana w numerze oryginału w dokumencie w Subiekt GT?

Opcja nakazuje wskazanie numeru, jaki został wpisany w pole “Numer oryginału zamówienia” w programie Subiekt GT:

Dostępne opcje:

a) Numer zamówienia BaseLinker

Numer będzie w formacie B_numerzamówieniaBL.

b) Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia

Numer nadany, na przykład w serwisie sprzedażowym.

c) Numer zamówienia ze sklepu

Numer nadany przez sklep.

SGTINVBLKOriginalOrderNumber


14. Gdzie w BaseLinker zapisywać stworzony plik PDF?

Opcja pozwala na wybranie, gdzie ma być przypięty plik PDF w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Zawsze jako załącznik do zamówienia (domyślnie)
b) Zawsze do pola własnego

Dostępne są pola podstawowe oraz pola własne w BaseLinker.

c) Zgodnie z mapowaniem
Mapowanie:
Rodzaj dokumentu

Tutaj wybieramy jaki rodzaj dokumentu będziemy wysyłać do BaseLinker.

Gdzie zapisywać PDF

a) w przypadku wyboru Załącznika przesle się dokument w standardowe pole załącznika na karcie zamówienia
b) w przypadku wyboru Pole dodotkowe pokaże się kolejne okienko gdzie wskazujemy, które konkretnie pole dodatkowe ma do tego posłużyć.


15. W momencie kiedy do paragonu została wystawiona faktura detaliczna wysyłaj jej plik PDF

Jeśli do paragonów tworzysz faktury detaliczne, wybierając opcję “Tak” wgrasz fakturę jako plik PDF do programu BaseLinker.


16. Zapisuj pliki pdf w tym miejscu zamiast katalogu domyślnego

Opcja pozwala Ci zapisać wysyłane przez wtyczkę pliki PDF w zdefiniowanej lokalizacji. Aby to zrobić uzupełnij pole Podaj ścieżkę.

Dodatkowo dostępny jest checkbox “Po wysłaniu chcę usunąć dokument PDF z dysku”,, po jego zaznaczeniu, faktury PDF nie będą zapisywane lokalnie na dysku komputera.


17. Chcę również przesyłać (lub nadpisywać) dokumenty faktur korygujących do zamówień znajdujących się w statusie

Opcja pozwala na przesyłanie dokumentów korygujących do zamówień BaseLinker.

a) Nie dodawaj korekty

Integracja nie będzie dodawać korekty w przypadku znalezienia się integracji w odpowiednim statusie

b) Podaj wartość liczbową statusu

Integracja prześle dokument korygujący do zamówienia gdy znajdzie się w statusie:

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


18. Gdy korekta/zwrot zostanie poprawnie przesłana

Opcja pozwala zmienić status zamówienia w BaseLinker po poprawnym przesłaniu dokumentu korygującego.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie zmieni statusu po pomyślnym przesłaniu korekty do zamówienia.

b) Podaj wartość liczbową statusu

Integracja zmieni status zamówienia po pomyślnym przesłaniu korekty, na wskazany:

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.


19. W przypadku błędu, gdy korekta/zwrot nie zostanie przesłana

Opcja pozwala zmienić status zamówienia w BaseLinker w przypadku wystąpienia problemów z przesłaniem korekty.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie zmieni statusu po pomyślnym przesłaniu korekty do zamówienia.

b) Podaj wartość liczbową statusu

Integracja zmieni status zamówienia przy przesłaniu korekty, na wskazany:

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.