Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_ORD_SGT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v139.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt GT na bazie zamówienia w BaseLinker. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) BaseLinker.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn(ZK), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKORDSGTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker:

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie z Subiekt GT:

Dane do logowania do Subiekt GT można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w BaseLinker i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Subiekt GT (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja tworząc dokument w Subiekt GT wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDSGTStatusToProcess


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie przeniesionym do Subiekt GT?

Dostępne opcje:

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w BaseLinker po utworzeniu dokumentu w Subiekt GT.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na BaseLinker

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Opcja ta pozwala na rozdzielenie zamówień na różne statusy po przetworzeniu do dokumentu w Subiekt GT.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być wygenerowane w Subiekt GT np. nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu i niekoniecznie świadczy o braku towaru.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, w momencie braku stanu towaru w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt GT przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


11. Zamówienia z jakich statusów w BaseLinker, mają być usunięte z Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala usunąć zamówienia z Subiekt GT z określonym statusem w BaseLinker. Punkt ten pozwala też na usuwanie faktur VAT oraz paragonów.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj zamówień

Domyślne działanie, integracja nie będzie usuwać zamówień.

b) Usuń zamówienia z Subiekt GT znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać zamówienia z Subiekt GT, znajdujące się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na

Opcja ta pozwala ustawić status do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu dokumentu z Subiekt GT.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą / statusach

Opcja ta pozwala na utworzenie mapowania między statusem zamówienia, a rodzajem dokumentu usuwanym z Subiekt GT.


 • Usuń także zrealizowane dokumenty ZK

Zaznaczanie tej opcji pozwala na usuwanie dokumentów ZK, które już są zrealizowane w Subiekt GT.


12. Którym zamówieniom chcesz zmienić w Subiekcie status rezerwacji stanu na “brak rezerwacji”?

Funkcjonalność ta pozwala zmienić status rezerwacji w dokumencie w Subiekt GT w zależności od określonego statusu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu dokumentu w Subiekt GT

Integracja nie będzie zmieniać statusu rezerwacji zamówień w Subiekt GT.

b) Zamówieniom znajdującym się w BaseLinker w statusie / statusach

Integracja będzie zmieniać statusu rezerwacji zamówień w Subiekt GT.

c) Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na

Integracja zmieni status w BaseLinkerze po edycji statusu rezerwacji stanu.

Opcje zaawansowane:

d) Zgodnie z tabelą / statusach

Integracja będzie usuwać rezerwację towaru z zamówienia z Subiekt GT, znajdujące się w określonych statusach.


13. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić korektę faktury/zwrot detaliczny w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie zwrotów/korekt dokumentów w Subiekt GT bazując na zmodyfikowanym zamówieniu w BaseLinker. Modyfikacja zamówienia musi polegać na zmianie ceny/ilości produktu znajdującego się na zamówieniu, nie może być to usunięcie produktu.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty detaliczne w Subiekt GT na podstawie statusu/statusów w BaseLinker

Integracja będzie tworzyć korekty lub zwroty do dokumentów sprzedaży zgodnie z utworzonym mapowaniem statusów. Opcja ta pozwala na powiązanie wskazanego pola w BaseLinker z wybraną przyczyną korekty.

c) Chcę przypisywać przyczynę korekty na podstawie następującego mapowania
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
  Pozwala na tworzenie korekt do każdego stworzonego dokumentu
 • Identyfikator status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Nazwa przyczyny korekty

Dostępne przyczyny korekty można znaleźć w słownikach Subiekt GT. Możliwe jest dodanie własnej przyczyny korekty dokumentu.

BLKORDSGTCorrectionReason

Dodatkowo zamiast przepisywania płatności z dokumentu chcę przypisywać metodę płatności dla korekty na podstawie następującego mapowania:
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Identyfikator status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Metoda płatności w Subiekt GT

Wybieramy jedną z dostępnych w Subiekt GT metod płatności

 • Gotówka
 • Karta Dostępne metody płacenia karta można odnaleźć w słownikach w zakładce “Płatność kartą przy sprzedaży”
  BLKORDSGTCardPayment

 • Kredyt
  Dostępne metody płatności kredytowej można odnaleźć w słownikach w zakładce “Płatności kredytowe”
  BLKORDSGTCreditPayment

 • Przelew
  Dostępne metody płatności przelewem można odnaleźć w słownikach w zakładce “Szybkie płatności”
  BLKORDSGTQuickPay
 • Kredyt kupiecki
  Terminy kredytów kupieckich można odnaleźć w zakładce płatności kredytowe
  BLKORDSGTCreditPayment


 • Przenoś rozszerzenie numeracji z korygowanego dokumentu na korektę faktury/zwrot detaliczny

  Funkcjonalność ta pozwala na przeniesienie serii numeracji z korygowanego dokumentu na korektę. Do poprawnego działania wymagane jest włączenie rozszerzenia numeru w ustawieniach numeracji w Subiekt GT dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Ustawienia numeracji dostępne sa w parametrach.

BLKORDSGTSymbol


 • Czy wpisać numer utworzonej korekty w Subiekt GT na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

  Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie numeru utworzonego dokumentu do pola w BaseLinker

Dostępne opcje:

a) Tak, do pola z pytania o przenoszenie numer utworzonego dokumentu
b) Nie
c) Tak, do dodatkowego pola własnego


 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione

  Jeśli pole ma wpisany już numer dokumentu to ta wartość nie zostanie nadpisana przy tworzeniu korekty


14. Dla zamówień z jakiego statusu w BaseLinker, wystawić częściową korektę ilościową faktury/zwrot detaliczny w Subiekt GT? Korekta zostanie wystawiona na podstawie zmodyfikowanego zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie częściowych zwrotów/korekt ilościowych dokumentów w Subiekt GT bazując na zmodyfikowanym zamówieniu w BaseLinker. Modyfikacja zamówienia musi polegać na zmianie ceny/ilości produktu znajdującego się na zamówieniu, nie może być to usunięcie produktu.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować ilościowych korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty detaliczne w Subiekt GT na podstawie statusu/statusów w BaseLinker

Integracja będzie tworzyć częściowe korekty ilościowe lub zwroty do dokumentów sprzedaży zgodnie z utworzonym mapowaniem statusów. Opcja ta pozwala na powiązanie wskazanego pola w BaseLinker z wybraną przyczyną korekty.

c) Chcę przypisywać przyczynę częściowej korekty ilościowej na podstawie następującego mapowania
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Wszystko
  Pozwala na tworzenie korekt ilościowych do każdego utworzonego dokumentu
 • Identyfikator status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest do BaseLinker
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Nazwa przyczyny korekty

Dostępne przyczyny korekty można znaleźć w słownikach Subiekt GT. Możliwe jest dodanie własnej przyczyny korekty dokumentu.

BLKORDSGTCorrectionReason

 • Dodatkowo zamiast przepisywania płatności z dokumentu chcę przypisywać metodę płatności dla częściowej korekty na podstawie następującego mapowania:
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Identyfikator status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Waluta
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Informacja o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Metoda płatności w Subiekt GT

Wybieramy jedną z dostępnych w Subiekt GT metod płatności

 • Gotówka

 • Karta
  Dostępne metody płacenia karta dostępne są w słownikach w zakładace “Płatność kartą przy sprzedaży”
  BLKORDSGTCardPayment

 • Kredyt
  Dostępne metody płatności kredytowej dostępne są w słownikach w zakładce “Płatności kredytowe”
  BLKORDSGTCreditPayment

 • Przelew
  Dostępne metody płatności przelewem dostępne są w słownikach w zakładce “Szybkie płatności”
  BLKORDSGTQuickPay
 • Kredyt kupiecki
  Terminy kredytów kupieckich dostępne są w zakładce Płatności kredytowe
  BLKORDSGTCreditPayment


 • Przenoś rozszerzenie numeracji z korygowanego dokumentu na częściową korektę faktury/zwrot detaliczny

  Funkcjonalność ta pozwala na przeniesienie serii numeracji z korygowanego dokumentu na korektę. Do poprawnego działania wymagane jest włączenie rozszerzenia numeru w ustawieniach numeracji w Subiekt GT dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Ustawienia numeracji dostępne są w parametrach.

BLKORDSGTSymbol


 • Czy wpisać numer utworzonej częściowej korekty w Subiekt GT na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

  Funkcjonalność ta pozwala na przenoszenie numeru utworzonego dokumentu do pola w BaseLinker

Dostępne opcje:

a) Tak, do pola z pytania o przenoszenie numer utworzonego dokumentu
b) Tak, do dodatkowego pola własnego
 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione

  Jeśli pole ma wpisany już numer dokumentu to ta wartość nie zostanie nadpisana przy tworzeniu korekty


15. Drukuj wcześniej stworzony dokument z Subiekt GT, na podstawie statusu w BaseLinker?

Funkcjonalność ta pozwala na generowanie dokumentów już wcześniej utworzonych przez integrację w systemie Subiekt GT

Dostępne opcje:

a) Nie drukuj dokumentu

Integracja pominie drukowanie wcześniej wystawionych dokumentów

b) Drukuj dokumenty z Subiekta GT na podstawie statusu/statusów

Integracja wydrukuje wcześniej wystawione przez integrację dokumenty sprzedaży, które znajdują się w określonym statusie w BaseLinker

 • Dodatkowo zmień ich status w BaseLinker na
  Po wydrukowaniu dokumentu zostanie on przeniesiony do określonego statusu

16. Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Subiekt GT podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia ZK

Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży przy użyciu wtyczki do masowego generowania dokumentów na podstawie ZK

b) Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w BaseLinker. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

BLKORDSGTWantInvoice

c) Paragony

Integracja utworzy zawsze paragon imienny lub zwykły zależnie od ustawienia w punkcie niżej.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDSGTNameReceipt

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w BaseLinker. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Faktury Marża

Integracja utworzy zawsze fakturę marża.

f) Zamówienia zaliczkowe

Integracja utworzy zawsze zamówienie zaliczkowe.

g) Faktury Detaliczne

Integracja utworzy zawsze fakturę detaliczną

h) Zgodnie z Tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np. Status A -> Paragony imienne
Status B -> Paragony zwykłe
Status C -> Faktury VAT

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera


W momencie kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę a nie podał nipu stwórz paragon

Ta opcja pozwala na tworzenie paragonów w przypadku gdy klient zaznaczył pole “Klient chcę fakturę” ale nie podał NIP

a) Nie
b) Tak


Przy tworzeniu zamówień stwórz dodatkowo dokument WZ?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu dokumentu w Subiekt GT dodatkowo utworzyć dokument WZ

a) Nie
b) Tak


Przy tworzeniu paragonów - jaki typ paragonu utworzyć?

Ta opcja pozwala wybrać jaki rodzaj paragonu ma być tworzony podczas procesowania zamówień

a) Imienny

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDSGTNameReceipt

b) Zwykły


Czy dokonać rezerwacji towaru?

Ta opcja sprawia, że towary z zamówienia będą miały zarezerwowany stan magazynowy

a) Nie
b) Tak


Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Ta opcja pozwala wybrać jaka data ma widnieć na dokumencie w Subiekt GT

a) Data zamówienia z BaseLinker
b)Data utworzenia dokumentu w Subiekt GT

Opcje zaawansowane:

Utworzyć dokument z wycofanym skutkiem magazynowym w przypadku braku stanów?

Ta opcja pozwala tworzyć dokumenty w Subiekt GT z wycofanym skutkiem magazynowym, gdy zabraknie stanu w Subiekt GT w trakcie procesowania zamówienia do dokumentu.

a) Nie
b) Tak


Utworzyć dokument z odłożonym skutkiem magazynowym w przypadku braku stanów?

Ta opcja pozwala tworzyć dokumenty w Subiekt Gt z odłożonym skutkiem magazynowym, gdy zabraknie stanu w Subiekt GT w trakcie procesowania zamówienia do dokumentu.

a) Nie
b) Tak


Jeżeli zamówienie istnieje w SubiektGT przenieś je do poprawnego statusu oraz nadpisz symbol dokumentu w BaseLinker?

Ta opcja pozwala zweryfikować, czy zamówienie istnieje w Subiekt GT i jeśli istnieje wpisać jego symbol w “Pole dodatkowe w BaseLinker”

a) Nie
b) Tak

17. Drukowanie dokumentów w Subiekt GT:

Funkcjonalność ta pozwala ustawić drukowanie tworzonych dokumentów. Jest to uproszczona forma funkcjonalności z wtyczki “Masowe Generowanie FS/PAI z ZK w Subiekt GT na zmianę statusu zamówienia w BaseLinker”. Do drukowania dokumentów na drukarce standardowej używana jest domyślna drukarka systemu Windows na stanowisku, gdzie zainstalowany jest integrator. W przypadku drukarki fiskalnej wpisujemy lub wybieramy drukarkę fiskalną z modułu Kasiarz GT wchodzącego w skład pakietu Insert GT.

a) Chcę drukować wystawione dokumenty

Opcja ta powinna być zaznaczona jeśli chcemy drukować dokumenty generowane przy użyciu tej wtyczki.

b) Dodatkowo chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej

Opcja ta pozwala dodatkowo fiskalizować paragony oprócz standardowego drukowania faktur VAT lub zamówień.

Mapowanie:
Status w Baselinker

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker. Możliwe jest też wybranie go z niebieskiej lupki znajdującej się obok tego pola.
BLKORDSGTStatusToProcess

Nazwa wzorca faktury

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania faktury VAT. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa wzorca paragonu

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania paragonu lub paragonu imiennego. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa wzorca zamówienia

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania zamówienia. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa drukarki fiskalnej

Ta opcja pozwala na wybranie jaka drukarka fiskalna będzie używana podczas wykonywania wydruku fiskalnego utworzonego paragonu. Nazwę drukarki wybieramy z Kasiarz GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

SUZ można pobrać w tym miejscu.


18. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Subiekt GT na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy informacja o utworzonym dokumencie ma być wpisana w wybrane pole dodatkowe na zamówieniu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie wpisywanie wartości w pole dodatkowe w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja po utworzeniu dokumentu w Subiekt GT zwróci jego numer do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.

 • Nie nadpisuj danych jeżeli pole jest uzupełnione
  Integracja nie nadpisze wartości znajdujących się już wcześniej w wybranym polu dodatkowym np. w przypadku tworzenia korekty dokumentu.

19. Czy w przypadku błędu w zapisie wpisać powód błędu na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność ta pozwala na wpisanie treści błędu, który wystąpił w trakcie procesowania zamówienia do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Nie

Integracja pominie wpisanie treści błędu w pole dodatkowe w BaseLinker.

b) Tak, do dodatkowego pola własnego

Integracja przy wystąpieniu błędu w trakcie procesowania zwróci informację o treści błędu do wybranego pola dodatkowego w BaseLinker. Dostępne pola oraz ich nazwy pobierane są automatycznie z API BaseLinker.


20. Licencja SFERA:

Ta integracja wymaga aktywnej licencji rozszerzenia “Sfera”, które pozwala na integrowanie systemu Subiekt GT z zewnętrznymi programami.

Status licencji Sfera można z dowolnego ekranu w Subiekt GT. W tym celu klikamy w ikonę.

BLKORDSGTSferaStatus

Sfera posiada również 14 dniowy okres testowy, który można aktywować w dowolnym momencie.


21. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień BaseLinker?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.

c) Nie nadpisuj cen systemy ERP

Integracja wykorzysta domyślny rodzaj ceny dla towaru w systemie Subiekt GT.

 • Dla towarów oznaczonych “Towar sprzedawany przez wartość” zamiast ceny i ilości ustaw tylko wartość
  Ta opcja pozwala zmienić sposób liczenia ceny produktu w przypadku, gdy towary sprzedawane są na podstawie wartości towaru, a nie standardowo w oparciu o cenę i ilość.

22. Jak chcesz przetwarzać stawki VAT produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie w jaki sposób integracja ma ustawiać stawkę VAT dla poszczególnych towarów na zamówieniu.

Dostępne opcje:

a) Ustawiaj VAT zgodnie z ustawieniami w systemie ERP

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jak domyślnie widnieje w kartotece towaru w Subiekt GT.

b) Zastosuj stawkę VAT zgodnie z ustawieniami systemu E-commerce

Integracja przy procesowani produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jak widnieje przy produkcie na zamówieniu w BaseLinker.

c) Przypisuj stawki VAT zgodnie z ustawieniami mapowania

Ta opcja pozwala na utworzenie mapowania stawki VAT dla poszczególnych warunków np. kraju.

Mapowanie:
Obsługa dla

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji tworzymy mapowanie w danym wierszu. Do wyboru jest “Produktu” lub “Transportu”.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania. Jeśli chcemy przypisywać stawkę VAT dla transportu oraz rozbijać stawkę VAT w obrębie transportu to mapowanie powinno wyglądać w następujący sposób:

BLKORDSGTVatMapping

Symbol VAT w Subiekt GT

Wpisujemy symbol stawki VAT jaka ma być ustawiona w Subiekt GT. Stawka VAT musi istnieć w Subiekt GT. Dostępne stawki VAT znajdziemy w słownikach w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDSGTVat

Wartość VAT w BaseLinker

Wpisujemy stawkę VAT widniejącą na zamówieniu w BaseLinker. Możliwe jest wpisanie wartości “*” aby dany wiersz dotyczył każdej stawki VAT i warunkowany był np. kodem kraju.

Pole w BaseLinker
 • Nie obsługuj
  Przy wybraniu tej opcji jedynym warunkiem mapowania będzie stawka VAT w BaseLinker.
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

 • Czy chcesz podzielić dostawę na odrębne stawki VAT
  Ta opcja pozwala uruchomić rozbijanie stawek VAT dla kosztów transportu. Rozbijanie stawek VAT pozwala na proporcjonalne podzielenie kosztów transportu na różne stawki VAT w przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się towary z różną stawką VAT np. 23% i 8%.

23. Dla jakich statusów w BaseLinker tworzyć SPTK (sprzedaż poza terytorium kraju) w Subiekt GT?

Ta funkcjonalność pozwala ustawić transakcję na SPTK dla dokumentów tworzonych z określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie twórz SPTK (Domyślne działanie)

Integracja nie będzie ustawiać SPTK dla generowanych dokumentów

b) Twórz SPTK w Subiekt GT na podstawie statusu w Baselinker

Integracja oznaczy dokumenty jako SPTK jeśli będa generowane z podanego status.

To czy rodzaj transakcji ustawił się na SPTK można sprawdzić w sposobie liczenia dokumentu na samym ZK w Subiekt GT

BLKORDSGTSptk


24. Dokumentom tworzonym w Subiekt GT ustal kategorię:

Funkcjonalność ta pozwala stworzyć mapowanie, które ustawi wskazaną kategorię na dokumencie w trakcie procesowania.

Mapowanie:
Pole z BaseLinker
 • Id statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

w oknie “Result” dostępne będą informację o zamówieniach. W tym punkcie potrzebne jest pole “order_source_id”

 • Uwagi kupującego
 • Uwagi sprzedającego
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Metoda płatności
  Pod uwagę brana jest określona metoda płatności z zamówienia w BaseLinker
 • Metoda transportu Pod uwagę brana jest określona metoda transportu z zamówienia w BaseLinker
 • Kod kraju na podstawie danych do dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju na podstawie danych do faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Pole dodatkowe 1 W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Magazyn
 • WDT
 • Lokalizacja
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

Nazwa kategorii z Subiekt GT

Wprowadzamy istniejącą kategorię z Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDSGTCategories

 • Jeśli nie uda się ustalić kategorii na podstawie powyższego mapowania to
  Jeśli mapowanie nie powiedzie się to możliwe jest ustawienie kategorii zapasowej
Pozostaw domyślną kategorie

Ustawiona zostanie domyślna kategoria dokumentu

Ustaw na

Można wybrać jedną kategorię zapasową. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.


25. Dokumenty tworzone w Subiekt GT podpisz:

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie jaką wartością mają być podpisywane dokumenty tworzone integracją. Sfera pozwala na wprowadzenie dowolnego podpisu w dowolnym formacie nawet jeśli podpis nie istnieje w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Podpisem domyślnym np. użytkownikiem służącym do tworzenia zamówienia

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w konfiguracji integratora.

b) Następującym podpisem

Integracja wykorzysta podpis wpisany w to pole. Nie musi istnieć w Subiekt GT.

c) Ustaw jako osobę podpisującą wartość znajdującą się w

Integracja podpisze dokument wartością znajdującą się w polu dodatkowym 1 lub 2.

d) Przypis osobę w zależności od źródła pochodzenia

Integracja podpisze dokumenty zależnie od źródła pochodzenia

e) Przypisz osobę w zależności od statusu zamówienia

Integracja podpisze dokumenty zależnie od określonego statusu zamówienia


26. Czy chcesz aktualizować osobę przypisaną do dokumentu w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala aktualizować osobę wystawiającą na dokumencie

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj osoby przypisane do dokumentu

Integracja nie będzie aktualizować osoby przypisanej do dokumentu.

b) Aktualizuj przypisana osobę w zależności od statusu zamówienia

Integracja będzie aktualizować osobę wystawiającą zależnie od podanego statusu zamówienia.


27. Czy chcesz aktualizować istniejące zamówienie w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizowanie utworzonych już zamówień w Subiekt GT

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj zamówienia

Integracja nie będzie aktualizować zamówienia w Subiekt GT

b) Aktualizuj zamówienia według poniższego mapowania

Integracja zaktualizuje zamówienie w Subiekt GT według utworzonego mapowania

Mapowanie:
Pole z BaseLinker

Obecnie dostępna jest tylko opcja ID statusu zamówienia

Wartość pola

Podajemy ID statusu, z którego chcemy aktualizować

Pole do aktualizacji

Wybieramy pole, które chcemy aktualizować w Subiekt GT.

 • Pozycje dokumentu
 • Uwagi
 • Rezerwacja dokumentu
 • Pole własne
Nazwa pola własnego

W przypadku, gdy wybierzemy pole własne podajemy nazwę, do którego chcemy wpisać nową wartość. Dostępne pola własne znajdziemy w Subiekt GT

BLKORDSGTOwnField

Nowa wartość pola

Jeśli wybraliśmy pole własne jako wartość do aktualizacji to wybieramy z listy jaka wartość ma zostać wpisana w wybrane pole własne.

 • Id zamówienia
 • Zewnętrzne id zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Id źródła zamówienia
 • Id statusu zamówienia
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Sposób dostawy
 • Numer nadawczy przesyłki
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2
Id statusu po aktualizacji

Po wykonaniu aktualizacji zamówienia możemy zmienić jego status.


28. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w BaseLinker na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze twórz kontrahenta jednorazowego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta jednorazowego.

Kontrahent jednorazowy posiada ograniczoną ilość informacji w Subiekt GT i nie tworzy pełnego wpisu na bazie
BLKORDSGTOneoffClient

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta. Bez włączonej autonumeracji kontrahentów wybranie tej opcji może prowadzić do powielania kontrahentów i w efekcie blokowania symboli kontrahentów.

Kartoteka kontrahenta posiada pełne dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie
BLKORDSGTClient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie procesować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie pierwszy sprawdzany

Pole w BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Uwagi
Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Symbol
 • Nazwa
 • Pełna nazwa
 • Regon
 • E-mail
 • P. Własne 1
 • P. Własne 2
 • P. Własne 3
 • P. Własne 4
 • P. Własne 5
 • P. Własne 6
 • P. Własne 7
 • P. Własne 8
 • Telefon
 • NIP
 • Fax
 • Gadu-Gadu
 • Skype
 • Opiekun


Jeżeli dane klienta istnieją w Subiekt GT, ale nie został zmapowany po numerze NIP, to utwórz nową kartotekę klienta w Subiekt GT jako osoba prywatna
a) Nie

Integracja zawsze będzie przypisywać zamówienia do odnalezionego kontrahenta niezależnie czy jest to zamówienie prywatne, czy firmowe.

b) Tak

Integracja utworzy oddzielną kartoteke prywatną kartotekę kontrahenta, aby rozróżnić zamówienia prywatne i firmowe.


W momencie kiedy kontrahent nie został odnaleziony
a) Nie rób nic(zamówienie będzie pominięte)

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje zatrzymanie procesowania zamówienia

b) Utwórz kontrahenta stałego

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta

c) Utwórz kontrahenta jednorazowego

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie kontrahenta jednorazowego


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Subiekt GT
a) Nie aktualizuj żadnych danych

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta


W momencie tworzenia kontrahenta jednorazowego jakie dane ma posiadać w Subiekt GT

Opcja ta pozwala zdecydować jakie dane ma posiadać tworzony kontrahent jednorazowy.

a) Dane dostawy
b) Dane faktury


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w symbolu tworzonej kartoteki kontrahenta w Subiekt GT

 • Symbol z Subiekta (autonumeracja)
  Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji kontrahentów w parametrach kontrahentów w Subiekt GT
  ![BLKORDSGTAutoSymbol][/sellintegro/images/BLK_ORD_SGT/BLKORDSGT_autosymbol.png]
 • Login
 • Email
 • Numer telefonu
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Własna numeracja


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt GT w przypadku gdy symbol ustawiony na podstawie powyższego ustawienia będzie pusty?

Jeśli ustawienie punktu wyżej spowoduje, że symbol kontrahenta będzie pusty to integracja może wybrać alternatywny sposób oznaczenia symbolu

 • Pomiń
 • Login
 • Email
 • Numer telefonu
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Subiekt GT?

Jeśli symbol już istnieje w bazie Subiekt GT można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

a) Użyj autonumeracji jeżeli jest dostępna

Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji kontrahentów w parametrach kontrahentów w Subiekt GT

BLKORDSGTAutoSymbol

b) Wygeneruj losowy symbol
c) Nadaj numeryczny prefiks


Co ma się znaleźć w polu numer Gadu-Gadu w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala umieścić login kontrahenta w polu GaduGadu


Co ma się znaleźć w polu Skype w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala umieścić numer zamówienia w polu Skype w Subiekt GT


Wskaż pole w którym znajduje się opiekun kontrahenta w BaseLinker:

Opcja ta pozwala wskazać w którym polu dodatkowym na zamówieniu w BaseLinker znajduje się opiekun kontrahenta.


Czy chcesz wydzielić adres dostawy i dane do faktury, jako dwie osobne kartoteki kontrahentów (Odbiorca, płatnik) w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala stworzyć oddzielne kartoteki kontrahenta dla odbiorcy zamówienia oraz opłacającego zamówienie.

a) Tak
b) Nie


Czy w przypadku gdy klient zaznaczy, że chce fakturę, jednak nie poda NIPu, czy chcesz wystawić fakturę imienną na podstawie danych dostawy?

Opcja ta działa tylko jeśli przy użyciu tej wtyczki tworzymy dokumenty sprzedaży. Nie obowiązuje jeśli tworzone są ZK

a) Tak
b) Nie


Czy dla klientów fizycznych zaznaczyć opcję “Odbiorca detaliczny” w kartotece kontrahenta?

Opcja ta ustawi pole odbiorca detaliczny jeśli kontrahent jest osobą prywatną

a) Tak (Domyślne)
b) Nie


Czy adres dostawy kontrahenta ma być adresem punktu odbioru z BaseLinker?

Opcja ta podmieni adres dostawy kontrahenta na adres z punktu odbioru np. Paczkomat

a) Tak
b) Nie (Domyślne)


Czy chcesz pomijać NIP jeśli jest nieprawidłowy (wstawić pustą wartość)?
a) Tak
b) Nie (domyślne)


W przypadku kontrahenta jednorazowego:
 • Gdy nie ma nipu: Nie przesyłaj nazwy firmy, nawet jeżeli jest wpisana
  a) Tak
  b) Nie (Domyślne)


Gdy jest wpisany NIP ale klient nie podał nazwy firmy: wyszukaj dane klienta w bazie GUS:
a) Tak
b) Nie (Domyślne)


Mapuj grupy kontrahentów po wybranym polu zamówienia:
Mapowanie:
Pole z BaseLinker
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany do BaseLinker
 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Nazwa grupy w Subiekt GT

Wybieramy grupę z Subiekt GT przy użyciu zielonej lupki

 • Podaj domyślną grupę która nadawać kontrahentom, pozostaw puste aby użyć domyślnej
  Jeśli żaden z warunków mapowania grupy kontrahentów nie zostanie spełniony to integracja może ustawić domyślną grupę kontrahentów.

29. Przypisuj wartości do pól własnych kontrahenta według następującego mapowania:

Funkcjonalność ta pozwala przypisywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker do wybranego pola własnego kontrahenta.

Mapowanie:

Jest to numer zamówienia nadawny w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker

 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Numer pola własnego

Podajemy ID pola własnego w Subiekt GT

BLKORDSGTOwnField

Wartość do wpisania w pole własne

Wybieramy jedną z dostępnych wartości do wpisania pobieranych z API BaseLinker.


30. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w BaseLinker na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Zawsze twórz usługę jednorazową

Integracja zawsze utworzy usługę jednorazowa bez sprawdzania stanów magazynowych.

b) Powiąż produkt do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania. Priorytet mapowania określa, który warunek będzie sprawdzany w pierwszej kolejności.

Pole w BaseLinker

Wybieramy, które pole z zamówienia w BaseLinker ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • EAN
 • Id Produktu
 • Nazwa
 • Nr aukcji
 • SKU

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w BaseLinker w tym miejscu:

BLKORDSGTBlkProductMappings

Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w BaseLinker.

 • Dodatkowy kod kreskowy
 • Kod dostawy
 • Nazwa
 • Pełna charakterystyka
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Pole własne 1
 • Pole własne 2
 • Pole własne 3
 • Pole własne 4
 • Pole własne 5
 • Pole własne 6
 • Pole własne 7
 • Pole własne 8
 • Symbol
 • Symbol u dostawcy

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Subiekt GT w tym miejscu

BLKORDSGTSgtProductMappings


W momencie kiedy produkt nie zostanie odnaleziony w Subiekt GT
a) Nie rób nic (zamówienie zostanie pominięte)

Nie odnalezienie produktu w Subiekt GT spowoduje zatrzymanie procesowania zamówień.

b) Utwórz usługę jednorazową

Nie odnalezienie produktu w Subiekt GT spowoduje utworzenie usługi jednorazowej.

c) Utwórz kartotekę towaru

Nie odnalezienie produktu w Subiekt GT spowoduje utworzenie kartoteki towaru bez stanu magazynowego.


W momencie kiedy produkt jest kompletem w Subiekt GT:
a) Nie montuj kompletu i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT doda go bez montowania w Subiekt GT

b) Montuj komplet w Subiekt GT i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT zmontuje go w Subiekt GT i doda na zamówienie

c) Rozbij komplet na poszczególne składniki i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT rozbije go na składniki i doda na zamówienie


Wybieraj towar z największym stanem w Subiekt GT:

W przypadku odnalezienia według mapowania dwóch produktów zostanie wybrany produkt zależnie od wybranej opcji.

a) Nie, wybieraj pierwszy produkt z góry
b) Tak, wybieraj produkt o najwyższym stanie


W momencie braku stanu towaru ustaw atrybut produktu w BaseLinker na ‘BRAK STANU’:

Jeśli produkt w trakcie procesowania zamówienia nie będzie miał stanu magazynowego to zostanie zwrócona do BaseLinker informacja do atrybutu danego produktu na zamówieniu.

a) Nie
b) Tak


W momencie dodawania poszczególnych składników zamiast ceny 0 zł użyj 1zł:
a) Nie (każdy produkt będzie miał cenę 0 zł)
b) Tak (każdy produkt będzie miał cenę 1 zł)


Pomiń asortyment powiązany produktu:
a) Nie (domyślne)
b) Tak


Czy stosować rabaty na produkty?

Jeśli zamówienie lub kontrahent posiada przypisany rabat to jego wartość zostanie naniesiona na zamówienie w Subiekt GT

a) Tak (będą przesyłane z wysokością rabatu, wartość domyślna)
b) Nie (będą przysłane z pominięciem wysokości rabatu)

Opcje zaawansowane:

Czy mapując towar po kodzie dostawy, chcesz aby wydanie towaru nastąpiło z dokładnie tej dostawy?

Opcja ta pozwala wybrać z jakiej dostawy integracja ma pobierać stany magazynowe.

a) Nie
b) Tak


Czy dodając towar na dokument uzupełnić oznaczenia dotyczące dostawy i świadczenia usług w oznaczeniach dla JPK VAT?
a) Nie
b) Tak


Symbol (lub ciąg symboli) znajdujący się w polu SKU towaru w systemie BaseLinker, do którego ma być pobierana wartość SKU tego towaru:


Czy skopiować nazwę produktu do opisu pozycji?
a) Nie (wartość domyślna)
b) Tak

31. Jak chcesz obsługiwać pola produktów?

Funkcjonalność ta pozwala przypisywać wartości do wybranych pól własnych w Subiekt GT

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie przypisanie wartości z pól własnych na produkcie w Subiekt GT do wybranego pola produktu na zamówieniu w BaseLinker.

b) Uzupełniaj wybrane pole produktu w BaseLinker wartością pola towaru z Subiekt GT
Pole produktu w BaseLinker do aktualizacji

Ta opcja pozwala wybrać, które pole produktu na zamówieniu w BaseLinker ma być aktualizowane

a) Atrybut
b) Lokalizacja
Pole produktu z wartością w Subiekt GT

Pola własne produktów dostępne są w paramterach Subiekt GT

BLKORDSGTOwnField

 • Pole własne 1
 • Pole własne 2
 • Pole własne 3
 • Pole własne 4
 • Pole własne 5
 • Pole własne 6
 • Pole własne 7
 • Pole własne 8

32. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na zamówieniach w Subiekt GT

Nazwy usługi muszą być dodane w Subiekt GT w “Towarach i usługach”

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia

b) Dodaj jako usługę jednorazową o nazwie

Integracja doda za każdym razem usługę jednorazową o tej samej nazwie zdefiniowanej w tym punkcie

c) Wykorzystaj zawsze usługę stałą o symbolu

Integracja doda za każdym razem usługę istniejącą w Subiekt GT

d) W zależności od usługi transportu w zamówieniu BaseLinker ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Subiekt GT

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania transportu z BaseLinker do kartoteki wybranej usługi w Subiekt GT.

Mapowanie:
Usługa transportu z BaseLinker

Podajemy nazwę transportu z zamówień w BaseLinker. Nazwę możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera transport z zamówień z BaseLinker z ostatnich 7 dni.

BLKORDSGTTransportBlk

Transport w Subiekt GT

Podajemy nazwę transportu z Subiekt GT. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w towarach w Subiekt GT

BLKORDSGTTransportSgt

e) W zależności od źródła pochodzenia w zamówieniu BaseLinker ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Subiekt GT></font></b>

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania ID źródła zamówienia z BaseLinker do wybranej kartoteki usługi w Subiekt GT.

Mapowanie:
Identyfikator źródła z BaseLinker

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

Dodatkowo można wybrać ID źródła z niebieskiej lupki. Wartości widoczne w LookUp pobrane są zamówienia z 7 ostatnich dni w BaseLinker.

Transport w Subiekt GT

Podajemy nazwę transportu z Subiekt GT. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w towarach w Subiekt GT

BLKORDSGTTransportSgt


Jak chcesz przetwarzać koszty transportu w momencie kiedy usługa nie zostanie zmapowana?

Możliwe jest wybranie zapasowego mapowania w przypadku, gdy żaden z warunków nie zostanie spełniony.

a) Użyj usługi domyślnej
b) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty transportu jeśli transport na zamówieniu nie spełni żadnego z warunków

c) Pomiń zamówienie

Integracja pominie zamówienie jeśli transport na zamówieniu nie spełni żadnego z warunków

d) Dodaj jako usługę jednorazową o nazwie

Ta opcja pozwala wybrać dodatkową usługę jednorazową jako zapasowa opcja mapowania


W momencie kiedy usługa transportu nie zostanie zmapowana, jako usługę dodaj nazwę transportu z karty zamówienia w BaseLinker:

Ta opcja pozwala przepisać 1:1 transport z karty zamówienia z BaseLinker jeśli mapowanie nie zostanie spełnione


Czy w przypadku tworzenia usług jednorazowych chcesz dodać symbol stawki VAT do nazwy?

Ta opcja pozwala na modyfikację nazwę usługi jednorazowej transportu o wartość stawki VAT np. Transport 23%

a) Nie
b) Tak


Czy chcesz dodać usługę transportową jeśli jej koszt wynosi 0 zł?

Ta opcja pozwala pominąć usługę transportową jeśli dostawa na zamówieniu jest darmowa.

a) Nie
b) Tak


Nie dodawaj usługi transportowej dla wartości pól

Funkcjonalność ta pozwala wykluczyć dodawanie usługi transportowej dla zamówień w BaseLinker spełniających określony warunek.

Mapowanie:
Nazwa pola w BaseLinker
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2

 • Status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.

 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.

 • Klient chce fakturę?
  Jeśli wybierzemy ten rodzaj pola w następnym punkcie mapowania wybieramy tak lub nie

Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania


33. Przypisywanie flagi dokumentu na podstawie metody transportu w BaseLinker:

Funkcjonalność ta pozwala oznaczyć dokument w Subiekt GT określoną flagą zależnie od transportu na zamówieniu w BaseLinker

Mapowanie:
Metoda transportu w BaseLinker

Podajemy nazwę transportu z zamówień w BaseLinker. Nazwę możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera transport z zamówień z BaseLinker z ostatnich 7 dni.

BLKORDSGTTransportBlk

Nazwa flagi własnej w Subiekt GT

Podajemy dokładną nazwę flagi z Subiekt GT. Flagi można znaleźć w paramterach Subiekt GT lub wybrać z zielonej lupki.

BLKORDSGTFlags


34. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w BaseLinker na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Gotówka
b) Karta

Dostępne metody płacenia kartą dostępne są w słownikach w zakładce “Płatność kartą przy sprzedaży”
BLKORDSGTCardPayment

c) Kredyt

Dostępne metody płatności kredytowej odnaleźć można w słownikach w zakładce “Płatności kredytowe”
BLKORDSGTCreditPayment

d) Przelew

Dostępne metody płatności przelewem dostępne są w słownikach w zakładce “Szybkie płatności”
BLKORDSGTQuickPay

e) Kredyt kupiecki

Terminy kredytów kupieckich dostępne są w zakładce płatności kredytowe
BLKORDSGTCreditPayment

f) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala zdecydować, który warunek będzie sprawdzany na zamówieniu w BaseLinker w trakcie przetwarzania płatności z zamówień w BaseLinker na dokumenty w Subiekt GT.

 • Do mapowania użyj statusu zamówienia w BaseLinker
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Do mapowania użyj metody płatności w BaseLinker
  Metodę płatności można sprawdzić na karcie zamówienia w BaseLinker lub wybrać z niebieskiej lupki BLKORDSGTPaymentBLK

 • Do mapowania użyj sposobu transportu w BaseLinker
  Sposób transportu można sprawdzić na karcie zamówienia w BaseLinker lub wybrać z niebieskiej lupki

Mapowanie:
Pole w BaseLinker

Wpisujemy wartość zależnie od wybranego warunku w opcjach wyżej

Metoda płatności z Subiekt GT

Wybieramy rodzaj płatności oraz nazwę płatności z Subiekt GT

 • Gotówka
 • Karta
 • Kredyt
 • Przelew
 • Kredyt kupiecki


Jak przetwarzać zamówienie jeśli nie zmapowano poprawnie płatności?

Ta opcja pozwala wybrać, jak integracja ma zachować się w przypadku, gdy żaden z warunków nie zostanie spełniony

a) Nie przetwarzaj

Integracja pominie procesowanie płatności

b) Ustaw płatność domyślną

Integracja wybierze domyślny sposób płatności z Subiekt GT

 • Gotówka
 • Karta
 • Kredyt
 • Przelew
 • Kredyt kupiecki

Opcje zaawansowane:

 • Dodatkowo chcę przypisywać rachunek bankowy dla dokumentu na podstawie następującego mapowania
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Zewnętrzny numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker
 • ID żródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Opis źródła zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Nazwa rachunku w Subiekt GT

Wybrany rachunek musi istnieć w Subiekt GT. Dostępne rachunki można sprawdzić w słownikach w Subiekt GT.

BLKORDSGTBank


35. Jak chcesz przetwarzać waluty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie. Do przeliczania zamówień według kursu walut potrzebny jest aktywny abonament Subiekt GT, który pozwala korzystać z aktualizacji biznesowych.

BLKORDSGTAbo

Dostępne opcje:

a) Pozostaw walutę z zamówienia w BaseLinker

Integracja pozostawi zamówienie w oryginalnej walucie zamówienia.

b) Przelicz na PLN według średniego kursu waluty pobranego z NBP

Integracja przeliczy zamówienie na PLN według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu

 • Wszystkie
  Integracja będzie przeliczać wszystkie zamówienia niezależnie od statusu zamówienia
 • O statusie
  Integracja będzie przeliczać zamówienia znajdujące się tylko w określonym tym punkcie statusie

Tabela kursu walut dostępna jest w słownikach Subiekt GT

BLKORDSGTcurrency


36. Jaka ma być pobierana data kursu waluty w Subiekcie GT (w przypadku waluty innej niż PLN)?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jakiego dnia będzie pobierany kurs walut w przypadku przeliczania zamówień. Wybranie zbyt odległej daty kursu walut może powodować problemy z wartością zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Data zapisu dokumentu (domyślnie)

Wybrana będzie data z dnia, w którym integracja procesuje zamówienie

b) Dzień poprzedzający datę złożenia zamówienia w BaseLinker

Wybrana będzie data o dzień wcześniej niż data złożenia zamówienia w BaseLinker

c) Dzień poprzedzający datę zapisu dokumentu

Wybrana będzie data o dzień wcześniej niż data zapisu dokumentu w Subiekt GT


37. Wskaż symbole magazynów na których ma zostać wykonane przesunięcie:

Funkcjonalność ta pozwala ustawić przesunięcie stanu magazynowego między magazynami w przypadku braku stanu na docelowym magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie wykonuj przesunięć

Integracja w przypadku braku stanu nie będzie wykonywać przesunięcia magazynowego

b) Tylko przesunięcie z konkretnego magazynu na konkretny magazyn

Integracja wykona przesunięcie magazynowe tylko jeśli będzie brakowało stanu na magazynie docelowym

c) Przesunięcie zgodnie z mapowaniem magazynów
Mapowanie:
Skąd

Podajemy symbol źródłowego magazynu, z którego integracja ma wykonać przesunięcie

Dokąd

Podajemy symbol docelowego magazynu, na który integracja ma wykonać przesunięcie


38. Ustawianie flagi dokumentu na podstawie dostępnego stanu:

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie flagi zależnie od dostępnego stanu magazynowego towaru

Mapowanie:
Skutek
a) Brak stanu

W przypadku braku stanu zostanie ustawiona określona flaga

b) Usługa jednorazowa

W przypadku dodania na zamówienie usługi jednorazowej do zamówienia zostanie przypisana określona flaga

Flaga

Wybieramy flagę z istniejących w Subiekt GT

BLKORDSGTFlags


39. Mapowanie pól z zamówienia do pól własnych:

Funkcjonalność pozwala wysłać wartość z wybranego pola z zamówienia w BaseLinker do wybranego pola własnego w Subiekt GT

Mapowanie:
Pole z zamówienia BaseLinker
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • ID źródła zamówienia
 • Informacje o źródle zamówienia
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
Nazwa pola własnego Subiekt GT

Wybieramy pole własne, do którego chcemy wpisać wybraną wartość z zamówienia

BLKORDSGTOwnField

Typ pola własnego

W tym polu określamy typ wybranego pola własnego zgodnie z wartością w Subiekt GT.

 • Tekst
 • Kwota
 • Liczba
 • Data
 • Słownik
Nazwa słownika

To pole obowiązuje tylko jeśli w poprzednim punkcie wybrana została opcja “Słownik”


40. Przypisz dodatkowe prefiksy do symbolu dokumentu:

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie określonego prefiksu dokumentu w zależności od wybranego mapowania. Aby poprawnie przypisywać prefixy dokumentów należy włączyć w Subiekt GT rozszerzenie numeracji dokumentów.

BLKORDSGTSymbols

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj prefiksów

Integracja nie będzie przypisywać prefiksów dokumentów

b) Przypisuj zgodnie z mapowaniem

Integracja przypisze prefiksy do dokumentów zgodnie z utworzonym mapowaniem

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • ID źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Informacje o źródle zamówienia
  Informację o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker.

 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker

 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Prefiks

Wpisujemy wybrany prefiks dokumentu.

Chcę, żeby prefiksy były przypisywane tylko dla faktur

Ta opcja pozwala ograniczyć przypisywanie prefiksów tylko do faktur tworzonych tą integracją.


41. Przypisuj rodzaje transakcji VAT na podstawie mapowania:

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj
b) Przypisuj zgodnie z mapowaniem
Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Email
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Informacje o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Login
 • Metoda płatności
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Telefon
 • Waluta Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker
 • Zew. numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Źródło zamówienia
  Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Pobranie/Brak pobrania
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kraj (faktura) Brany pod uwagę będzie kraj z danych do faktury widocznych na zamówieniu w BaseLinker
 • Kraj (dostawa) Brany pod uwagę będzie kraj z danych do dostawy widocznych na zamówieniu w BaseLinker
 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
Wartość pola w BaseLinker

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Transakcja
 • Import/eksport towarów (EX)
 • Import/eksport usług (EXU)
 • Nabycie/dostawa krajowa (S)
 • Nabycie/dostawa poza terytorium kraju (SPTK)
 • Nabycie/dostawa UE (WDT)
 • Odwrotne obciążenie (sprzedaż) (OOS)
 • Odwrotne obciążenie (świadczenie usług) (OOU)
 • Sprzedaż w UE na odległość (WSTO)
W przypadku wybrania WSTO dostępna będzie dodatkowa konfiguracja w postaci zębatki, która pozwala wskazać kraj rozpoczęcia wysyłki oraz określić państwo konsumenta według jednej z opcji:
 • Kod kraju na podstawie danych do faktury z zamówienia w BaseLinker
 • Kod kraju na podstawie danych do dostawy z zamówienia w BaseLinker
 • Kod kraju
Sprzedaż w UE na odległość (WSTO OSS)

W przypadku wybrania WSTO dostępna będzie dodatkowa konfiguracja w postaci zębatki, która pozwala wskazać kraj rozpoczęcia wysyłki oraz określić państwo konsumenta według jednej z opcji:

 • Kod kraju na podstawie danych do faktury z zamówienia w BaseLinker
 • Kod kraju na podstawie danych do dostawy z zamówienia w BaseLinker
 • Kod kraju
Transakcja trójstronna (WTTD)

W Subiekt GT rodzaj transakcji VAT można znaleźć na dokumencie w zakładce sposobu liczenia dokumentu

BLKORDSGTTransactionType


42. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu:

Funkcjonalność ta pozwala przypisać dodatkowe oznaczenia dla JPK VAT

Dostępne opcje:

a) Nie przepisuj oznaczeń JPK VAT

Integracja będzie pomijać przypiswanie oznaczeń JPK VAT

b) Przepisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowanie

Integracja będzie przypisywać oznaczenia JPK VAT zależnie od ustalonego mapowania

Mapowanie:
Pole w BaseLinker
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
  BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

 • Zew.numer zamówienia Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia i zaciągany jest on do BaseLinker
 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2

 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2

 • Waluta Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w BaseLinker

 • Źródło zamówienia Źródło zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Identyfikator źródła zamówienia
  Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API BaseLinker

 • Informacje o źródle zamówienia
  Informacje o źródle zamówienia można wyciągnąć przy użyciu Api BaseLinker.

 • Pole dodatkowe 1
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Pole dodatkowe 2
  W polu dodatkowym musi znajdować się wartość określona w kolejnym punkcie mapowania.
 • Magazyn
 • Lokalizacja
Wartość pola w BaseLinker

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Oznaczenie JPK VAT

Dostępne oznaczenia można wybrać z listy w mapowaniu.

 • SW - Sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju
 • EE - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
 • TP - Transakcje między podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT - Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - WNT
 • TT_D - Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - dostawa
 • MR_T - Marża - usługi turystyki
 • MR_UZ - Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • I_42 - Import towarów w procedurze celnej 42
 • I_63 - Import towarów w procedurze celnej 63
 • B_SPV - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 2 ustawy
 • MPP - Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • WSTO_EE - Sprzedaż towarów na odległość oraz usług telekom. i nadawcze (UE)
 • IED - Sprzedaż przez interfejsy elektroniczne

43. Wskaż, na którym magazynie w Subiekt GT mają pojawiać się zamówienia:

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Subiekt GT mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT

BLKORDSGTMag

b) Zgodnie z poniższa tabela

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z BaseLinker

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker
BLKORDSGTStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera

Magazyn z Subiekt GT

Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT

BLKORDSGTMag


44. W uwagach do dokumentu w Subiekt GT będą widoczne:

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Subiekt GT. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

 • Adres dostawy - imię i nazwisko
 • Adres punktu odbioru
 • Czy dostarczyć fakturę?
 • Dane płatnika - imię i nazwisko
 • Email użytkownika
 • ID punktu odbioru
 • Identyfikatory aukcji
 • Identyfikator płatności
 • Identyfikator zamówienia (BaseLinker)
 • Komentarz kupującego
 • Kwota wpłacona
 • Kurs waluty (tylko gdy zamówienie dodaje się w obcej walucie)
 • Login użytkownika
 • Login z allegro
 • Moduł użyty do wygenerowania listu przewozowego
 • Nazwa punktu odbioru Prefiks:
 • Nr listu przewozowego
 • Oryginalny Identyfikator zamówienia
 • Pola dodatkowe
 • Sposób dostawy
 • Sposób płatności
 • Telefon użytkownika
 • Uwagi sprzedawcy
 • Źródło zamówienia
 • Nazwa źródła i identyfikator źródła w nawiasie
 • Poszczególne elementy rozdziel znakiem
  Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu

BLKORDSGTExtraInfo


45. Jaką informację z BaseLinker chcesz zapisać w numerze oryginału w dokumencie w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka informacja widoczna będzie w numerze oryginału w Subiekt GT. Numer oryginału zaczyna się prefiksem “B_”

Dostępne opcje:

a) Numer zamówienia BaseLinker

Integracja wpisze numer zamówienia z BaseLinker w pole numer oryginału w Subiekt GT

b) Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia

Integracja wpisze numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia np. Allegro lub sklep online.

Numer oryginału w Subiekt GT na dokumencie widoczny jest w tym miejscu:
BLKORDSGTOrgNumber